Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות במעבדות
.
התחשמלות


   

גורמי הסיכון
מהם גורמי הסיכון במקרה המוצג לעיל?
חומרים בטמפרטורות גבוהות במיוחד
זכוכית שבורה
חומרים כימיים
חשמל

נא לבחור תשובה זה גורם סיכון אך לא במקרה זה. זה גורם סיכון אך לא במקרה זה. זה גורם סיכון אך לא במקרה זה. נכון, זה גורם הסיכון במקרה זה

   
  
דרכי מניעה
מהן דרכי המניעה במקרה זה?
מפסק זרם פחת
לא מטפלים בחשמל בידיים רטובות
בידוד חלקים חשופים לחשמל
כל התשובות נכונות

נא לבחור תשובה תשובה נכונה אך לא מלאה תשובה נכונה אך לא מלאה תשובה נכונה אך לא מלאה תשובה נכונה

   
  

 


ללמידה על סוגי הפגיעות השונות והדרכים למניעתן ולטיפול בהן בחרו באחד מהנושאים הבאים: 

אם סיימתם את כל ארבעת הפרקים עברו לסיכום 

לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה