Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
רעש
.
חזרה
.
הרחבה בנושא הקול

מהירות הקול

מהירות הקול הוא המרחק שעובר הקול במשך שנייה.
וויויאני ובורלי, שני חוקרים איטלקים פיתחו בשנת 1660 שיטה למדידת מהירותו של הקול.

שיטה זו התבססה על מדידתו של הזמן הנדרש לרעם של תותח כדי להגיע אל אוזן הצופה הנמצא במרחק מהתותח.

 

הם מדדו את מירווח הזמן שחלף מאז ראו את התותח מבזיק ועד ששמעו את הרעם של ההתפוצצות
וחישבו את מהירות הקול.  
הקליקו על כפתור ההפעלה וצפו באנימציה...

 

 

צפו שוב באנימציה וענו על השאלות הבאות:

  

מהי מהירות הקול באוויר ?
300,000 ק"מ בשניה
120 ק"מ בדקה
344 מטר בשניה
10 מטר בשניה

נא לבחור תשובה זו מהירות האור. זה 20 ק"מ בשניה, הגיוני? - צפו באנימציה שבהמשך. נכון. צפו באנימציה שבהמשך. זו בערך המהירות של הרץ המהיר בעולם בריצת 100 מטר.


  
הפעלת השעון (מד עצר) מתחילה ברגע שבו :
רואים את ההבזק של יציאת הפגז.
שומעים את ההבזק של יציאת הפגז.

נא לבחור תשובה נכון לא נכון

 

עצירת השעון (מד העצר) היא ברגע שבו:
שומעים את הבזק היציאה של הפגז מלוע התותח.
רואים את מקום נפילת הפגז.
רואים את הבזק היציאה של הפגז מלוע התותח

נא לבחור תשובה נכון לא נכון. לא נכון

 


הפרש הזמנים בין מה שרואים למה ששומעים נובע מהסיבה הבאה:
מהירות הקול שווה למהירות האור.
מהירות הקול קטנה ממהירות האור.
מהירות הקול גדולה ממהירות האור.

נא לבחור תשובה לא נכון.
נכון. - "ברק ורעם"
זאת הסיבה שאנו רואים תחילה את "הברק" ורק לאחר זמן מה, אנו שומעים את "הרעם".
לא נכון.
מהירות האור היא 300,000 ק"מ בשניה.


 

 

מהירות הקול בסוגי תווך שונים

מהירות הקול שונה בסוגי תווך (אוויר, מוצק, נוזל) שונים.
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה נכון.
כדאי לצפות באנימציה
אז מדוע נהגו האינדיאנים להצמיד את אוזנם לאדמה?
כדאי לצפות באנימציה שבהמשך.

 

 

דרך מוצקים הקול נע מהר יותר.
נכון
לא נכון

נא לבחור תשובה נכון.
כמעט פי 4
לא נכון ?
אז כיצד תסבירו שהנער שמע את קול הרכבת לפני ששמעה הנערה ?

 

 

 

האם מהירות הקול משתנה בהתאם לטמפרטורה ?

הקליקו על כפתור ההפעלה וצפו באנימציה...

 

 

דוגמא לחישוב תדירות

הגרף שלהלן  מתאר את התדירות של צלילי כינור . על פי הגרף, שישה (6) מחזורים של תנודות לחץ
אוויר עוברים במשך 0.01 שנייה,

  
כלומר  במשך שניה  6:0.01= 600 תנודות בשניה, שהם 600  Hz 

הגרפים הבאים מתארים תדירויות של מקורות קול שונים .
  

מקור הקול

      גרף תדירות

 

                                                          חזרה

.
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה