Back
BackToMain
PrevMode
Mode
. האתר לבטיחות ובטחון של מכללת שאנן *
בטיחות בתעשייה
.
נגרייה   
מהם גורמי הסיכון המתוארים בנגריה?
בחרו בתשובות הנכונות (יכולה להיות יותר מתשובה אחת נכונה)
גורמים פסיכולוגיים
עומס חום
התחשמלות
שריפה
אבק עץ
הרמה ושינוע

נא לבחור תשובות צדקתם! ישנן תשובות נכונות נוספות זה יכול להיות גורם סיכון אך זה אינו מתואר באנימציה

 

גורמי הסיכון השכיחים בעת העבודה בנגרייה הם:

שריפה: שריפה מתרחשת במידה ומתחברים יחד שלושה גורמים: חומר דליק (חומרים הנמצאים בפח), חמצן (המצוי באטמוספרה בריכוז של 21%), חום (הסיגריה)  - גורמים אלה ידועים כמשולש האש.

אבק עץ: בעת ליטוש העץ בעזרת המלטשת מתפזר באוויר אבק עץ שחלקיקיו הקטנים חודרים לריאות האדם ומזיקים למערכת הנשימה.

 

כיצד ניתן לצמצם את גורמי הסיכון של שריפה?
לאסור עישון בנגריה
להפחית את כמות החומרים הדליקים בנגריה
לוודא שמירת הניקיון בנגריה
להחזיק ציוד כיבוי מתאים
כל התשובות נכונות

נא לבחור תשובה תשובה נכונה אך היא אינה התשובה היחידה תשובה נכונה אך היא אינה התשובה היחידה תשובה נכונה אך היא אינה התשובה היחידה תשובה נכונה אך היא אינה התשובה היחידה תשובה נכונה ומלאה

 

מידע נוסף בנושא נמצא בפרק על בטיחות באש

כיצד ניתן לצמצם את הסיכון של אבק עץ?
(קיימת יותר מתשובה אחת נכונה)
להפסיק לנשום בנגריה
לשאוב את האבק באמצעות יונק אבק המחובר למכונת הליטוש
לצאת להפסקה מחוץ לסדנה כדי לאפשר נשימת אוויר נקי וניקוי הריאות
להשתמש במסכת מגן
להשתעל כדי לנקות ולפלוט את האבק שהצטבר בריאות

נא לבחור תשובות התשובה נכונה. במרבית המכונות החדשות בנגריה קיימת מערכת שאיבה כחלק אינטגראלי של המכונה. ישנן תשובות נכונות נוספות התשובה אינה נכונה

 

ניתן לצמצם את הסיכון של אבק עץ על ידי:

א.      שאיבת האבק  באמצעות מערכת יניקה המחוברת למכונת הליטוש

ב.       שימוש במסכת מגן אישית.

מידע נוסף על מסכות להגנה על מערכת הנשימה בפרק ציוד מיגון אישי

    

   

 

שימו לב: בכל אגף סיכונים רבים אך בחרנו במאפיינים ביותר

להמשך, בחרו את אחד האגפים

 
בסיום, עברו לפעילות הסיכום
לראש הדף

                                                לא רואים את התמונות/סרטונים? הורידו את תוכנת הצפייה מהאתר הזה