כ"א אייר ה'תשע"ט | 26/05/2019 10:26:31
אודות המכללה >> מוסדות המכללה וועדותיה >> הוועדות
הוועדות

הוועד המנהל

חברים:

מר אורי ברקאי – יו''ר
השופט (בדימוס) אהרן מלמד
מר אלי וונחוצקר

תפקידים:

לאשר את התקציב הרגיל ואת תקציב הפיתוח של העמותה ולהחליט על שינויים בביצוע התקציב המאושר. להתקין נהלים ותקנונים באותם תחומים, שאינם בסמכות המועצה האקדמית העליונה. להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן. לאשר שינויים במבנה של גופים מנהליים בעמותה.

המועצה האקדמית העליונה

חברים:

פרופ' שאול גוטמן – יו"ר
פרופ' חנן אלכסנדר

פרופ' מנחם במברגר
פרופ' יואל וולטרס
פרופ' דב לנדאו
פרופ' ישעיהו מאורי
פרופ' מיכאל צבי נהוראי
פרופ' מרדכי פכטר
פרופ' עמוס פריש
פרופ' מיכה קליין
פרופ' מנחם קלנר
פרופ' אהרן קלרמן
פרופ' שמשון רובין
פרופ' שמואל שחם
פרופ' אריה שטיינפלד
ד''ר יעקב אמיד
פרופ' טליה הורוביץ
ד''ר אסתר טוב לי
ד''ר ערן לויזון
ד''ר משה סטופל
ד''ר יחיאל פריש
יו''ר אגודת הסטודנטים

המועצה האקדמית היא הרשות האקדמית העליונה של המכללה, המופקדת על ההוראה, על ההדרכה ועל המחקר והפיתוח האקדמי. החלטותיה מחייבות את כל הגופים האקדמיים של המכללה. סמכויותיה חלות על כל הגופים במכללה, והיא תפעל בהתאם להחלטות ולהנחיות של המועצה להשכלה גבוהה, כפי שיפורסמו מעת לעת.

תפקידים:

לפקח על פעולות הגופים האקדמיים; להמליץ על תכניות לפיתוח אקדמי של המכללה – בתיאום עם משרד החינוך ובכפוף לכללי המועצה להשכלה גבוהה, ו/או להמליץ על שינוים בתכניות קיימות של המכללה; להמליץ על שינויים במבנה של גופים אקדמיים קיימים; לקבוע כללים לפיקוח על רמת ההוראה, על רמת המטלות לסוגיהן (עבודות, בחינות, סדנאות, תרגילים וכיו''ב) ועל כללי הגשתן; לאשר כללים להענקת התארים האקדמיים – בכפוף להנחיות המועצה להשכלה גבוהה; לאשר כללים למתן תעודות הוראה ותעודות אחרות – בכפוף להנחיות משרד החינוך; לקבוע כללים מנחים לקידום המחקר; לקבוע כללים מנחים למינויים ולקידום בדרגות האקדמיות, ולאשר את החלטות ועדת המינויים; לבחור חברים לוועדת-המינויים. להקים ועדות קבע וועדות אד-הוק ולקבוע את סמכויותיהן. לקבוע תנאי קבלה של סטודנטים (בתיאום עם משרד החינוך), תנאי מעבר, תנאי סיום ומשך הלימודים המינימלי והמקסימלי האפשרי לכל תכנית. לקבוע זכויות וחובות של חברי הסגל האקדמי (למעט הסכמי עבודה והסכמי שכר). לאשר תקנוני-משמעת לסטודנטים ולחברי הסגל האקדמי ולפקח על ביצועם. לקבוע נהלים ותקנונים בכל הנושאים שבתחום סמכותה. לאשר את מינוי בעלי התפקידים הבאים: יו''ר המועצה האקדמית העליונה, סגן יו''ר המועצה האקדמית העליונה, ראשי התמחויות, דיקן סטודנטים.

המועצה האקדמית העליונה תוכל לדון ולהחליט בנושאים אקדמיים נוספים לפי צרכי המכללה – בהתאם להנחיות המל''ג.

ועדת מינויים

תפקידים

ועדת המינויים תגבש קריטריונים למינויים ולהעלאות בדרגות – בהתאם לכללים המנחים של המועצה להשכלה גבוהה. הוועדה תדון במינויים של מועמדים לדרגות קידום ובהמלצות של מועמדים לדרגות קידום בכירות ותחליט עליהם.

ועדת הוראה

תפקידים:

כזרוע מבצעת של המועצה האקדמית: דיון בתכניות לימודים חדשות; בדיקת שינויים בתכניות לימודים קיימות; דיווח על הפעילות האקדמית ומעקב אחר רמת ההוראה והצעות לשיפורה.

ועדת סטטוס

תפקידים:

לדון ולאשר בקשות אקדמיות ייחודיות של סטודנטים, כגון: מועדי מבחנים, זמני הגשת עבודות, בקשות פטור, מבחנים בעל-פה, אופי הערכה, היעדרויות מקורסים, הכרה בלימודים קודמים; לדון בבקשות מנהליות חריגות של סטודנטים.

ועדת משמעת – סטודנטים

תפקידים:

הוועדה תדון בבעיות משמעת של סטודנטים – בהתאם לנוהלי משרד החינוך; כל סטודנט, שהוגשה נגדו תלונה בגין עבירת משמעת, יקבל הודעה על התלונה ועל מועד הדיון בעניינו מראש הוועדה; ועדת המשמעת תאפשר לו להופיע אישית בפנייה ולהשמיע את טענותיו; לסטודנט שמורה זכות לדיון נוסף בפני הוועדה, וכן – זכות ערעור על החלטת הוועדה בפני ראש המכללה; הרחקת סטודנט מלימודים תיעשה על-פי הנהלים של משרד החינוך במסמך ''מנהל לומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה'' (תשס''ד).

ועדת אתיקה – מרצים

תפקידים:

הוועדה תדון בבעיות אתיקה של מורים, בין מורים – למורים ובין מורים –לסטודנטים. כל תלונה תוגש לראש המכללה. המלצת הוועדה תועבר לידיעת ראש המועצה האקדמית. ערעור על החלטות הוועדה יוגש ליו''ר המועצה האקדמית, והחלטה בערעור תינתן ע''י יו''ר המועצה האקדמית וראש המכללה.

הערה: במקרה של תלונה של סטודנטית נגד מרצה – יצורף לוועדה דיקן הסטודנטים.

ועדת מחקר

תפקידים

לשפר את איכות המחקר במכללה ולהגדיל את היקפו; לעודד הקמת מכוני מחקר במכללה; לפתח ולטפח פעילות יצירתית; לפתח ולטפח משאבי למידה בזיקה לחינוך, לתחומי הדעת הנלמדים במכללה, ו/או להוראה; לעודד מחקרים אשר נתמכים על-ידי קרנות חיצוניות; לעודד קשרי מחקר בין המכללה למוסדות אקדמיים בארץ ובחו''ל; לספק שירותי הנחייה לחוקרים בתהליך קבלת קרנות מימון; להוות גוף מייצג למחקר במכללה בפני הגופים השונים הנוגעים בנושא.

מועצה פדגוגית (לפי מסלולים):

תפקידים

מעקב אחרי התקדמות הסטודנט בלימודים ובעבודה המעשית ודיון בפרט על-פי הצורך.

מתן המלצה על הפסקת לימודים של סטודנט בשל כישלונות בקורסים, בעבודה המעשית או בשל אי-התאמה אישית להוראה.

פורום מרכזי מסלולים והדרכה

תפקידים

קביעת התכניות ודפוסי העבודה בהתנסות בשדה החינוך; מעקב אחרי הישגי הסטודנטים בעבודה המעשית; יצירת קשרים עם מוסדות החינוך ואחריות להדרכת הגננות והמורים המאמנים; תיאום בין לימודי הדיסציפלינות, המתודיקות והעבודה המעשית.

ועדה לקבלת תלמידים

תפקידים

דיון ואישור או דחייה של מועמדים ללימודים במכללה על סמך נתוני הקבלה והראיון. לצורך הראיונות האישיים והקבוצתיים יצורפו לוועדה אד-הוק חברי סגל נוספים.