י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 12:44:02
סטודנטים >> מלגות
מלגות

לקובץ מלגות 2011-2012 לחץ כאן

מסלול מענקים מיוחד לסטודנטים שיש להם ילד אחד לפחות הלומדים לתואר ראשון בשנת הלימודים התשע''ב

 
 
 
 

א.  תנאים כלליים

הסיוע במענקים במסלול מיוחד זה מיועד לסטודנטים אזרחי ישראל או תושבי ישראל העומדים בתנאים הנדרשים להלן:

  1. סטודנטים הלומדים בהיקף מערכת לימודים שנתית מלאה לקראת תואר אקדמי ראשון (  B.A ,B.Ed., B.Sc. וכיו"ב ).
  2. סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו או שניתנה להם תעודת היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, בתכניות לימודים שהמוסד הוסמך להעניק בהם את התואר או בתכניות לימודים שאושרו על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, לרבות תארים, שהוכרו על-פי סעיף 28א' (*) לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח – 1958.
  3. סטודנטים אשר עונים להגדרה של "משפחה נזקקת" המורכבת מסטודנט נשוי עם ילד אחד לפחות, או מסטודנט שהוא הורה יחיד עם ילד אחד לפחות שנמצא תחת אחזקתו החוקית, ושמתקיים בה לפחות אחד מתנאי הזכאות הנדרשים המפורטים להלן:
  • המבקש ו/או בן/ת הזוג קיבל/ו  קצבת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים  מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת הלימודים של המבקש לתואר ראשון או לתחילת לימודיו במכינה קדם אקדמית, ובלבד שהלימודים במכינה הסתיימו בשנה שקדמה לתחילת לימודיו לתואר ראשון.

  • המבקש קיבל תשלום לפי חוק המזונות ( הבטחת תשלום ), תשל''ב – 1972 מהמוסד לביטוח לאומי במשך 12 חודשים  מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת הלימודים של המבקש לתואר ראשון או לתחילת לימודיו במכינה קדם אקדמית, ובלבד שהלימודים במכינה הסתיימו בשנה  שקדמה לתחילת לימודיו לתואר ראשון.

  • המבקש או בן הזוג קיבל "קצבה" -  מלגת לימודים ועידוד השתלבות אברכי כוללים בתעסוקה ( "מלגת הבטחת הכנסה לאברכים" ) מהאגף למוסדות תורניים במשרד החינוך  במשך 12 חודשים  מתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת הלימודים של  המבקש לתואר ראשון או לתחילת לימודיו במכינה קדם אקדמית, ובלבד שהלימודים במכינה הסתיימו בשנה שקדמה לתחילת לימודיו לתואר ראשון.

  • המבקש מוכר כנכה  על ידי המוסד לביטוח לאומי, ונקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר - בשיעור של  75% לפחותוהינו מקבל קצבת נכות כללית מהמוסד לביטוח לאומי.

  • המבקש ו/או בן/ת הזוג נמצא/ים  בטיפול שירותי הרווחה ומוכר/ים בדרגת זכאות א'.

 

זכאות להגשת בקשה לסיוע

"משפחה נזקקת" שבה שני בני הזוג הם סטודנטים, רשאי רק אחד מבני הזוג להגיש בקשה לסיוע, בהתאם לכללים    

ותנאי הזכאות המפורטים בטופס הבקשה למענק המיוחד ( בכל מקרה לא תטופל יותר מבקשה אחת למשפחה נזקקת ).

 

לתשומת לבכם, לקרן הסיוע לסטודנטים מסלול נוסף של מענקים והלוואות המיועד לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה (למעט לתלמידי המוסדות להכשרת מורים או לתלמידי השלוחות של מוסדות לימוד מחו"ל).

תנאי הזכאות להגשת בקשה לקבלת מענק או הלוואה במסלול הנ"ל מפורטים בפרסום נפרד.  למען הסר ספק, סטודנטים שלהם ילד אחד לפחות העונים לתנאים המיוחדים הנדרשים, רשאים להגיש בקשה לסיוע בשני המסלולים. סטודנטים כאמור, אשר יימצאו זכאים למענק במסלול המענקים המיוחד ל"משפחה נזקקת" לא יוכלו לקבל סיוע גם במסלול המענקים וההלוואות.

 

 

ב.  תנאי הזכאות לסיוע

הזכאות לסיוע במענק נקבעת על-פי הכללים והקריטריונים (המפורטים בסעיף א' לעיל) ולפי מספר הילדים של המבקש, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של כלל אוכלוסיית הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע, ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר לשנת הלימודים התשע"ב.

 

גובה הסיוע השנתי ל"משפחה נזקקת" הוא עד לסך של 12,480 ש''ח (למשפחה שלא קיבלה סיוע מקרן זו בשנת הלימודים הנוכחית).

 

 

 

ג.  נוהלי הגשת טופסי הבקשה לסיוע

כל מוסד להשכלה גבוהה, שתלמידיו זכאים להגיש בקשה לסיוע עפ"י סעיף א' לעיל, יפרסם את סדרי ההפצה של טופסי הבקשות לסיוע לסטודנטים. את טופס הבקשה המיוחד הכולל את ההוראות וההנחיות להגשת הבקשה ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים במוסדות להשכלה גבוהה או בלשכות דיקני הסטודנטים, עד תום מועד הגשת הבקשות כמפורט להלן.

 

על הסטודנט מגיש הבקשה להקפיד למלא את הבקשה על כל פרטיה כנדרש ולא להחסיר שום פרט או מסמך כמפורט בהוראות וההנחיות המחייבות. את טופס הבקשה המלא, בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים, יש להכניס למעטפה בגודל מתאים למניעת קיפולים מיותרים, ולשלוח בדואר רשום לכתובת הבאה: טלדור, מערך הסיוע במלגות לסטודנטים,  ת"ד 899 אשקלון 78108.

 

 

מגישי הבקשות מתבקשים לשמור ברשותם את האישור על משלוח הבקשה בדואר רשום, למקרה של צורך בבירור.

 

 

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום ראשון, כ' בטבת התשע"ב (15 בינואר 2012). 

 

 

 

 * "28 א'  הכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור:
המועצה רשאית להכיר בתואר של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר ע"י המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה ע"י מפקד, כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),
התשכ"ז – 1967, על יסוד כללים שתקבע לעניין זה…"

 

מענקים והלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים התשע"ב

מענקים והלוואות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לשנת הלימודים התשע"ב
 
 
 

א.  תנאים כלליים

 

הסיוע במענקים ובהלוואות מיועד להשתתפות במימון חלק משכר הלימוד לסטודנטים הזכאים, שהינם אזרחי ישראל או תושבי ישראל, הלומדים לקראת תואר ראשון או שני במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו או שניתנה להם תעודת היתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, בתוכניות לימודים שהמוסד הוסמך להעניק בהם את התואר או בתוכניות לימודים שאושרו
על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, לרבות תארים, שהוכרו על-פי סעיף 28א' (
*)  לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח - 1958. הסיוע לסטודנטים הזכאים, הלומדים לתואר אקדמי ראשון
(B.A, B.Sc., B.Tech. וכיו"ב) יינתן באמצעות מענקים או הלוואות, בהתאם לרמת הזכאות  שתקבע. הסיוע לסטודנטים זכאים, הלומדים לתואר אקדמי שני (M.A., M.Sc. וכיו"ב) או לתואר ד"ר ברפואה (שנים ד'-ו'),  יינתן באמצעות הלוואות בלבד.

 

למען הסר ספק, הסיוע (לזכאים) מיועד גם לתלמידי המכללות האזוריות הלומדים במסלולים אקדמיים לתואר ראשון (.B.A) באחריות אקדמית של אוניברסיטאות; ואינו מיועד -  לתלמידי המוסדות להכשרת מורים או לתלמידי השלוחות של מוסדות לימוד מחו"ל.

 

בעת הדיון בבקשות לסיוע נשקלים: המצב הכלכלי, המצב המשפחתי, גיל הסטודנט, מספר האחים או הילדים עד גיל 21 וכן אחים סטודנטים עד גיל 27, מגבלות של נכות רפואית, תנאי המגורים בתקופת הלימודים, מגורים בשכונות ובישובים שנכללים בפרוייקט שיקום השכונות ובישובים שנכללים בששת האשכולות העליונים של הלמ"ס, נזקקות משפחת הסטודנט לטיפול שירותי הרווחה, השירות הצבאי או הלאומי, משך הלימודים, תארי הלימוד, חוגי הלימוד, היקף סכום החיוב של שכר הלימוד השנתי הבסיסי, והיקף הסיוע החיצוני (במלגות או החזרים) למימון שכר הלימוד השנתי הנדרש מהסטודנט בתשע"ב.

 

זוג נשוי, ששניהם סטודנטים, רשאי  כל אחד מהם להגיש בקשה בנפרד, בהתאם להוראות וההנחיות המפורטות בטופס הבקשה למענק או להלוואה לשנת הלימודים התשע"ב, כמפורט להלן בסעיף ד'.

 

לתשומת לבכם, לקרן הסיוע לסטודנטים מסלול מענקים מיוחד ל"משפחה נזקקת" המורכבת מסטודנט נשוי עם ילד אחד לפחות או מסטודנט שהוא הורה יחיד עם ילד אחד לפחות שנמצא תחת אחזקתו החוקית. תנאי הזכאות להגשת בקשה לקבלת מענק במסלול הנ"ל מפורטים בפרסום נפרד.  למען הסר ספק, סטודנטים שלהם ילד אחד לפחות העונים לתנאים המיוחדים הנדרשים, רשאים להגיש בקשה לסיוע בשני המסלולים. סטודנטים כאמור, אשר יימצאו זכאים למענק במסלול המענקים המיוחד ל"משפחה נזקקת" לא יוכלו לקבל סיוע גם במסלול המענקים וההלוואות, המפורט בפרסום זה.

 

 

ב.  תנאי הזכאות לסיוע

 

הזכאות לסיוע במענק או בהלוואה נקבעת על-פי הכללים והקריטריונים (המוזכרים בסעיף א' לעיל) ולפי נקודות הזיכוי של המבקש, בהתחשב בחתכי רמות הזכאות של כלל אוכלוסיית הסטודנטים הנזקקים הפונים לקבלת סיוע, ובכפוף למגבלות מסגרת התקציב שתאושר לשנת הלימודים התשע"ב.

 

סוג הסיוע וגובהו - ייקבעו לפי התארים ורמות הזכאות שלהלן:

לתואר ראשון

לתואר שני

  -  רמת   זכאות   א'    =        מענק        בסך   של

6,240  ש"ח

------

  -  רמת   זכאות   ב'    =        מענק        בסך   של

4,000  ש"ח

------

  -  רמת   זכאות   ג'     =       הלוואה      בסך   של

 7,000 ש"ח

7,000 ש"ח

 

 

ג.  תנאי ההלוואה לזכאים

 

ההלוואות תינתנה בלי ריבית ותהיינה צמודות במלואן למדד המחירים לצרכן מיום קבלתן. קרן ההלוואה תיפרע ב- 36 תשלומים חודשיים שווים ורצופים, בצירוף הפרשי הצמדה, החל מתום שנתיים ממועד סיום שנות הלימודים לתואר, בהתאם למשך הלימודים התקני המאושר למוסדות להשכלה גבוהה לתארים השונים או בהתאם ליום הפסקתם. מועד תחילת פירעון ההלוואה שיקבע אינו ניתן לשינוי; תינתן אפשרות לסטודנט שירצה בכך, לפרוע את ההלוואה במועד מוקדם יותר.
לצורך מימוש ההלוואה יידרשו שני ערבים לחתימה על כתב התחייבות בבנק.

 

 

ד.  נוהלי הגשת טופסי הבקשה לסיוע

 

כל מוסד להשכלה גבוהה, שתלמידיו זכאים להגיש בקשה לסיוע עפ"י סעיף א' לעיל, יפרסם את סדרי ההפצה של טופסי הבקשות לסיוע לסטודנטים. את טופסי הבקשה בצירוף דפי ההוראות וההנחיות למילוי הבקשה, ניתן לרכוש בכל חנויות הספרים במוסדות להשכלה גבוהה או בלשכות דיקני הסטודנטים, עד תום מועד הגשת הבקשות כמפורט להלן.

 

על הסטודנט מגיש הבקשה להקפיד למלא את הבקשה על כל פרטיה כנדרש ולא להחסיר שום פרט או מסמך כמפורט בהוראות וההנחיות המחייבות. את טופס הבקשה המלא, בצירוף כל האישורים והמסמכים הנדרשים, יש להכניס למעטפה בגודל מתאים למניעת קיפולים מיותרים, ולשלוח בדואר רשום לכתובת הבאה: טלדור, מערך הסיוע במלגות לסטודנטים,  ת"ד 899 אשקלון 78108.

 

מגישי הבקשות מתבקשים לשמור ברשותם את האישור על משלוח הבקשה בדואר רשום, למקרה של צורך בבירור.

 

 

המועד האחרון להגשת הבקשות הוא יום ראשון, כ' בטבת התשע"ב (15 בינואר 2012). 

 

 

 

 * "28 א'  הכרה בתארים של מוסדות מוכרים באזור:
המועצה רשאית להכיר בתואר של מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שניתן לו היתר ע"י המועצה להשכלה גבוהה שהוקמה ע"י מפקד, כמשמעותו בתקנות שעת חירום (יהודה ושומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),
התשכ"ז – 1967, על יסוד כללים שתקבע לעניין זה…"

מסלול מענקים מיוחד לסטודנטים שיש להם ילד אחד לפחות הלומדים לתואר ראשון בשנת הלימודים התשע''ב