י' ניסן ה'תש"פ | 04/04/2020 18:00:46
ארכיון >> מכרזים פומביים
מכרזים פומביים

לפרסום המכרז בערבית לחץ כאן نشر المناقصة باللغة العربية اضغط هنا 

4.12.2011

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר

רח' הים התיכון 7

קריית שמואל

חיפה

מודיעה בזאת על עריכת מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות בניית בניין כיתות +משרדים + קפיטריה בקמפוס המכללה בחיפה כמפורט להלן: 

 1. מהות ההתקשרות: מכרז פומבי לבניית מבנה כיתות +משרדים + קפיטריה. המבנה מתוכנן ל - 4 קומות בשטח כולל של כ-1,600 מ"ר, בקמפוס המכללה בחיפה ברח' הים התיכון 7, קרית שמואל, ומשך ביצוע העבודות לא יעלה על תקופה של 12 חודשים קלנדריים רצופים ממועד מתן צו תחילת עבודות.
 2. רכישת מסמכי המכרז: ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, בהמחאה לפקודת תמורה לסך שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר, בסך של 2,000 ש"ח, במשרדי המכללה בכתובת- רח' הים התיכון 7, קריית שמואל חיפה, טל': 048780000 במשרדי המזכירות, אצל גב' עינת בשארי, החל מיום 5.12.2011 ועד ליום 8.12.2011. בין השעות: 11:00 - 13:00.
 3. תנאי סף להגשת הצעות:
 • 4.1 המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים בענף 100 בסיווג ג/2 ומעלה ובהיקפים כספיים המתאימים לגובה הצעתו ולפרטיה, והוא בעל סיווג כנדרש לגובה הצעתו, בחמש השנים האחרונות לפחות.
 • 4.2 המציע השלים במהלך 5 השנים האחרונות, 3 פרוייקטי בנייה לפחות, של מוסדות לימוד ו/או כיתות לימוד בהיקף של לפחות 1,600 מ"ר כל אחד.
 • 4.3 למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות 8,000,000 ש"ח, בשנים 2009, 2010 ומחזור כספי כנ"ל שלא פחת מ-8,000,000 ₪ בחודשים ינואר עד נובמבר שנת 2011.
 • 4.4 המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית להבטחת הצעתו בסך של 200,000 ₪ בתוקף עד ליום 1.2.2012.
 • 4.5 למציע אישורים תקפים למועד הגשת הצעתו לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976, והוא עומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין.
 • 4.6 המציע נטל חלק בסיור הקבלנים, שתערוך המכללה ביום 12.12.2011, בשעה: 13:00. נפגשים בכניסה למכללה.
 • 4.7 המציע לא הורשע בעבירה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ולא הורשע בעבירה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז.
 1. המקום להגשת הצעות: תיבת המכרזים הממוקמת במשרד הסמנכ"ל למינהל במכללה, ברח' הים התיכון 7, קרית שמואל, חיפה.
 2. המועד האחרון להגשת הצעות: את ההצעות יש להגיש עד ליום 18.12.2011 בשעה 12:00, במעטפה סגורה, ללא זיהוי חיצוני.
 3. לאור מורכבות הפרוייקט והיותו דורש איתנות פיננסית משמעותית של הקבלן הזוכה, לאחר הגשת ההצעות כאמור, תהא רשאית ועדת המכרזים של המכללה לבחור את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוהה  ביותר (השקלול נעשה בין ציון עבור המחיר וציון נפרד בגין איכות כמפורט במסמכי המכרז) והיא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול  משא ומתן עם קבוצת מציעים סופית מתוך כלל המציעים שהגישו הצעותיהם והצעותיהם עמדו בתנאי הסף הכל  כפי שיקבע על ידה וכמפורט במסמכי המכרז.
 4. אין באמור לעיל כדי לגרוע ו/או לפגוע מזכותה של המכללה לבטל המכרז על פי שיקול דעתה הבלעדי .

                                                                     ___________________________

                                                                     שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר

 

כסלו תשע"ב

דצמבר 2011

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר

עמותה רשומה מס' 580103661

רח' הים התיכון 7

קריית שמואל

חיפה

 

מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות ,משרדים וקפיטריה בקמפוס המכללה בחיפה

 

 1. שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר (להלן - "המזמינה" או "המכללה") מזמינה בזאת הגשת הצעות לבניית בנין בעל 4 קומות, ובו כיתות לימוד, משרדים, קפיטריה  בקמפוס המכללה בחיפה ברח' הים התיכון 7, קרית שמואל. העבודות כוללות ביצוע יסודות,שלד וגמר, עבודות חשמל מערכות תברואה ואינסטלציה, חשמל, ופריסת מערכת כבלים בשטח, וכן שירותים אופציונליים לקבלן מעליות כקבלן ראשי, עד לקבלת טופס גמר בניה ואיכלוס (טופס 4  ו - טופס 5), בשטח כולל של כ- 1,600 מ"ר, הכל כמפורט במפרט ובתוכניות המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז (להלן - "העבודות" או "הפרוייקט").

 

 1. תחילת ביצוע העבודות הינו ביום מתן צו תחילת עבודה, משך ביצוע העבודה הינו עד 12 חודשים קלנדריים רצופים. במקרה של השלמת העבודות, לרבות קבלת טופס 4  ותעודת גמר, תוך 11 חודשים קלנדריים או פחות מכך, לשביעות רצון המזמינה, יקבל הקבלן המבצע בונוס בסך של 250,000 ש"ח. כולל מע"מ מאידך אי עמידה בלוח הזמנים של סיום העבודות תוך 12 חודשים הנ"ל תהווה הפרה יסודית של התחייבויות הקבלן אשר תזכה את המזמינה בין היתר בפיצוי יומי בסך של 15,000 ש"ח ליום בגין העיכוב כמפורט בהסכם ההתקשרות אשר נוסחו מצ"ב למסמכי המכרז.

 

 1. תיאור מדויק של העבודה מצוי במיפרט הטכני, כתב הכמויות, התוכניות לביצוע, הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, והאמור במכרז זו אינו אלא תיאור כללי של העבודה. מוסבת תשומת לב מגיש ההצעה כי בתיבת המכרזים יופקד אומדן כפי שנערך על ידי המזמינה, אשר ישמש את  המזמינה לצורכי השוואה ואף יאפשר למזמינה לפסול הצעות אשר ימצא כי קיימת לגביהם סטיה משמעותית מהמחירים אשר באומדן.

 

לתשומת לב המציעים, ההתקשרות נשוא מכרז זה תהיה התקשרות לביצוע עבודה פאושלית, והמחירים שיוצעו ע"י המציעים יהיו מחירים סופיים (בכפוף לזכות המזמינה לנהל מו"מ כספי עם המציעים, בהתאם להוראת סעיף 14 להלן) ללא מדידת כמויות. הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע המבנה ואין לראותן ככמויות הסופיות שיהיה על הקבלן לבצע בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי החוזה. עם תחילת העבודות בשטח ישולם לקבלן הזוכה 80% מערך העבודות בהתאם להצעתו הכספית, כנגד המצאת ערבות ביצוע בסכום זהה. עם התקדמות ביצוע העבודות בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספח 5 לחוזה, יופחתו בהתאמה למפורט בסעיף 14 לחוזה גם סכומי הערבות.

 

 

 1. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש בשמו את מסמכי המכרז ועומד בתנאי המכרז, לרבות הסיווגים האמורים בו, כאמור להלן. מציע שלא רכש את מסמכי המכרז בשמו אינו רשאי להגיש הצעה על מסמכים שנרכשו בשם אחר.

 

 1. תנאים מוקדמים להשתתפות בהליך המכרז (תנאי סף):

 

על המועמד להיות קבלן המקיים אחר כל התנאים המצטברים שלהלן:

א.         קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות בניה, בענף 100 בסיווג ג/2 ומעלה ובהיקפים כספיים המתאימים לגובה הצעתו ולפרטיה, והוא בעל סיווג כנדרש לגובה הצעתו בחמש השנים האחרונות לפחות.

ב.         המציע ביצע והשלים במהלך 5 השנים האחרונות 3 פרוייקטי בניה לפחות, של מוסדות לימוד ו/או כיתות לימוד, בהיקף של לפחות 1,600 מ"ר כל אחד.

ג.          למציע מחזור כספי שנתי בסך של לפחות 8,000,000 ש"ח, בשנים 2009 , 2010 ומחזור כספי כנ"ל שלא פחת מ-8,000,000 ₪ בחודשים ינואר עד נובמבר  שנת 2011 .

ד.         המציע צירף להצעתו ערבות בנקאית בסך של 200,000 ₪ -  כאמור בסעיף 12 להלן.

ה.         קבלן שברשותו, במועד הגשת הצעתו, אישורים תקפים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976, והעומד בדרישות החוק בנוגע לשכר מינימום ולהעסקת עובדים זרים כדין.

ו.          קבלן שהוא, ו/או נציגו המוסמך, נטל חלק בסיור הקבלנים, שפרטיו להלן.

ז.          המציע לא הורשע בעבירה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ולא הורשע בעבירה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק, בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז.

 

       מובהר בזה כי 2 קבלנים רשאים להגיש הצעה משותפת ובמקרה כנ"ל יהיה על כל אחד מהם לעמוד באופן עצמאי בתנאיי הסף אשר לעיל, למעט בתנאיי הסף אשר בס"ק ב' , ג' ו - ד' אשר ביחס אליהם ניתן יהיה למלא אחר הדרישות הכלולות בהם במצטבר ובאופן שסך העבודות אשר ביצעו שניהם במהלך 5 השנים האחרונות יהיה בהיקף של  3 פרוייקטי בניה לפחות, של מוסדות לימוד ו/או כיתות לימוד, בהיקף של לפחות 1,600 מ"ר יחד  וכן המחזור הכספי השנתי של שניהם יחד יעמוד בתנאי הסף אשר בס"ק ג' לעיל ולהצעתם תצורף ערבות בנקאית ו/או ערבויות בנקאיות ע"ס כולל של 200,000 ש"ח.

 

על המציע לצרף להצעתו מסמכים המוכיחים את קיומם של תנאי הסף האמורים, כמפורט להלן:

 • (1) תעודת רישום תקפה של הקבלן אצל רשם הקבלנים בענפ/ים הנדרש/ים ובסיווג הכספי התואם את היקף ההצעה.
 • (2) מציע שהוא תאגיד יצרף להצעתו תדפיס עדכני של תמצית הרישום המתנהלת לגביו בפנקס לפי דין, וכן אישור רו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה מטעם התאגיד המציע.
 • (3) מסמכי "תיאור עבודות קודמות שהושלמו ע"י המציע", כמפורט בס"ק ב. דלעיל - מסמך תיאור העבודות יערך בהתאם לנספח ב' המצ"ב למסמכי המכרז.

אין למלא במסמכים עבודות, שאינן עונות על הדרישות המפורטות ברשימת תנאי הסף לעיל.

 • (4) אישור רו"ח על מחזור כספי שנתי בסך של לפחות 8,000,000 ש"ח, לכל אחת מהשנים 2009, 2010 ומחזור כספי כנ"ל שלא פחת מ-8,000,000 ש"ח בחודשים ינואר עד נובמבר שנת 2011 בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג' למסמכי המכרז.
 • (5) על המציע לצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו - 1976.
 • (6) תצהיר על אי הרשעת המציע בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ועל אי הרשעה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק - חתום כדין, בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז.
 • (7) המזמינה רשאית, אך לא חייבת, לבקש פרטים, אישורים נוספים, המלצות ומסמכים אחרים מן המציע במסגרת בדיקת הצעתו, וכן לברר פרטים בנוגע למציע ולטיב העבודות שבוצעו על ידו אצל צדדים שלישיים, לרבות הממליצים.
 • (8) קבלה על תשלום דמי השתתפות במכרז על שם המציע.
 • (9) פרוטוקול סיור קבלנים, ככל שהופץ ע"י המזמינה.
 • (10) עותק חתום על ידי המציע של כל תשובות ההבהרה, ככל שהופצו ע"י המזמינה.

במקרה של הצעת מציע אשר הינה משותפת למס' קבלנים במשותף ימציאו המסמכים המנויים בס"ק 1-2 ו -  5-6  כל אחד בנפרד ואת שאר המסמכים יוכלו להמציא יחד ובלבד שבכל מסמך ו/או טופס כגון הצעת הקבלן פרוטוקול סיור קבלנים וכו' יחתמו כל אחד מיחידי המציעים על הממסכים הרלבנטיים.  

7. בהגשת ההצעה המציע מצהיר כי במסגרת מסמכי המכרז, הוצגו בפניו כל התוכניות האדריכליות של הפרויקט בפרט, ושאר תוכניות הפרויקט הנלוות ככלל, וכי לאחר שבחן אותן הוא מאשר כי הוא בעל ידע, מיומנות, נסיון, כוח אדם, כלי עבודה מתאימים לביצוע הפרוייקט והוא יכול, מכל בחינה שהיא, לבצע את הפרויקט במועדו ובהתאם לתוכניות אלו, ולא תהיה לו שום טענה, תלונה, דרישה או תביעה, מסוג כלשהו ובעילה כלשהי, בגין התוכניות הנ"ל ו/או כל פרט הכלול בהן.

8. לתשומת לב המציעים: על המציע לוודא כי המספר המזהה (לדוגמא: מס' ח"פ או מספר ע.מ.) בכל המסמכים המוגשים מטעמו (לרבות תעודת התאגדות, אישורי רשויות המס וכד') יהיה זהה. אם וככל שאין התאמה במספר המזהה, על המציע לצרף אישור / הסבר מטעם הרשויות המוסמכות לכך בדבר אי-ההתאמה.

9. בהגשת ההצעה המציע מאשר כי ידוע לו כי בכוונת המזמינה לבטח את עבודותיו בביטוח כנגד כל הסיכונים וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעריכת ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות מוצר כמפורט בסעיף 28 לחוזה המצ"ב וכי הוא מאשר שידוע לו והוא מסכים לכך שהמזמינה תנכה מכל תשלום שיגיע לו, ככל שייבחר לבצע העבודות סך של  0.6% פרומיל מכל תשלום ותשלום, בגין השתתפותו בתשלומי הפרמיה כמפורט בסעיף 28 לחוזה, וכי בקרות אירוע ביטוחי הקבלן יישא בכל תשלום בגין "השתתפות עצמית" לפי כל הסכם ביטוחי בו תבטח אותו המזמינה.

 

10. אופן הגשת ההצעות:

•א.      ניתן לרכוש את מסמכי ההצעה תמורת סך של 2,000 ש"ח (שלא יוחזרו גם במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא) ובאמצעות המחאה לפקודת שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר, טלפון 04-8780000 , מיום 5.12.2011  ועד ליום 8.12.2011, בין השעות 11:00 - 13:00, במשרדי המזכירות, אצל גב' עינת בשארי, ברח' הים התיכון 7 חיפה.

לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז.

 

 • ב. מסמכי המכרז כוללים חוברת מפרט טכני, מערכת תכניות, כתב כמויות, דיסקט מחשב בפורמט תוכנת בינארית (שהמזמינה תספק עם רכישת מסמכי המכרז) שעליו מוקלד כתב הכמויות, וכן טופס הצעת הקבלן אשר בו ייפרט מגיש ההצעה את המחירים המבוקשים על ידו ואת הסכום הכולל המבוקש על ידו.

 

 • ג. הצעת המציע תוגש בשקלים חדשים, ללא מע"מ.

 

 • ד. למניעת ספקות מובהר בזה כי ההתקשרות הינה בהסכם לעבודות פאושליות והמחיר הנו סופי והקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף לפי כמויות ו/או בגין ו/או בקשר לשינוי במחירי מוצרים כלשהן ו/או כיוצ"ב. יובהר ויודגש כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד של הכמויות ואין לראותן ככמויות סופיות שעל הקבלן לבצען למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה, ובכל מקרה אין ולא יהיה במחירים אשר ינקוב הקבלן בכתב הכמויות אותו התבקש לצרף למסמכי ההצעה כדי לחייב את המזמינה בתשלום כלשהו נוסף מעבר לתשלום הפאושלי אשר יהיה נקוב בהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.

 

 • ה. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים למעט הנדרש לעיל, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת - ייחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

 

 • ו. יש להגיש את ההצעה אך ורק על גבי מסמך "הצעת הקבלן", הנכלל במסמכי ההזמנה להלן, ולצרף אליה את המסמכים כמפורט ב"רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה" שלהלן, כשהם חתומים על ידי המציע בכל עמוד ועמוד, וכן להגיש את הדיסקט שיוחלק למציעים ע"י המזמינה כאשר הוא ממולא ומעודכן ע"י המציע - וזאת במעטפה שעליה יירשם מכרז להקמת בניין כיתות ומשרדים, ללא ציון סימני זיהוי של המציע.

 

את המעטפה יש לשלשל בפועל לתיבת המכרזים שבמשרד הסמנכ"ל למינהל במכללה, מר יצחק הרש, ברח' הים התיכון 7 חיפה, כשהיא סגורה וחתומה, לא יאוחר מיום 18.12.2011   - עד השעה 12:00 בצהריים.

 

הצעה שתגיע לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות לא תובא לדיון כלל ותיפסל על הסף.

 

11. סיור קבלנים והליך הבהרות

 • א. סיור הקבלנים שרכשו את מסמכי המכרז, באתר המיועד לביצוע העבודות, ייערך ביום 12.12.2011 - בשעה 13:00 בצהריים, מקום המפגש הכניסה למכללה ברחוב הים התיכון 7, קרית שמואל, חיפה.

 

 • ב. השתתפות בסיור הקבלנים/מציעים במועדו, הינו תנאי סף להשתתפות בהליך המכרז ולהגשת הצעה.

 

 • ג. במהלך סיור הקבלנים יהיה מציע רשאי להפנות למזמינה שאלות ו/או בקשות להבהרה. לאחר הסיור, תפיץ המזמינה תשובותיה בפרוטוקול בכתב לכל המשתתפים (להלן - הפרוטוקול).

 

 • ד. על המציע יהיה לצרף להצעתו את הפרוטוקול, ככל שנשלח, כשהוא חתום על ידו - והדבר ייחשב כהסכמת המציע למובהר בו, כאילו נכלל במסמכי ההזמנה המקוריים.

 

 • ה. שאלות או בקשות להבהרות של המציעים, בקשר לסעיפים במכרז יש להפנות בכתב למר מיכאל פריד באמצעות מייל fried-m@013.net לא יאוחר מיום 14.12.2011 בשעה 12:00. התשובות יופצו באמצעות מייל לכול המשתתפים.

 

 • ו. שאלות או בקשות להבהרה של המציעים, תוגשנה במבנה הבא:

 

הסעיף המכרז  

פירוט השאלה/הבהרה

 

 

 

 

 • ז. נוסח התשובות לשאלות ההבהרה, הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

 

12. ערבות בנקאית

 • א. הערבות הבנקאית לקיום הצעת המציע תהיה ערבות אוטונומית, בנוסח המצורף כנספח ה' למסמכי המכרז, ערוכה לפקודת שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר, בסך 200,000 ש"ח (להלן: "ערבות הצעה") ותוקפה עד ליום 1.2.2012.
 • ב. הערבות הבנקאית תצורף למסמכים ותהיה חלק בלתי נפרד מהם. אי צירופה למסמכים יגרום לפסילת ההצעה על הסף.
 • ג. נוסח כתב ערבות ההצעה מצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 • ד. ככל שהליכי המכרז וקביעת ההצעה הזוכה יתמשכו מעבר למועד הנ"ל רשאית המזמינה לדרוש הארכת ערבות ההצעה בהתאם והמציע יאריכה בהתאם לדרישה. אי מילוי דרישה זו יהווה עילה לחילוט ערבות ההצעה, כולה, ע"י המזמינה והמציע מוותר על כל טענה כנגד המזמינה.

 

13. לאחר הגשת מסמכי ההצעה

 

מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה וטרם הודעת הזכייה - תהיה המזמינה רשאית לחלט את ערבות ההצעה לטובתה.

 

14. הליכי הבחירה וניהול מו"מ

 

14.1 לאור מורכבות הפרוייקט והיותו דורש איתנות פיננסית משמעותית של המציע הזוכה, לאחר הגשת ההצעות כאמור, תהא רשאית המזמינה, אך לא חייבת, לבחור את ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר או לחילופין היא רשאית, אך לא חייבת, להחליט על ניהול מו"מ עם קבוצת מציעים סופית כפי שיקבע על ידה .

 

14.2 לאחר ניהול המו"מ, ככל שהמזמינה תבחר לנהל מו"מ כאמור, ייערך שלב מתן הצעות המחיר הסופיות, במסגרתו יהיו המציעים בקבוצת המציעים הסופית  רשאים להגיש את ההצעות הכספיות הסופיות, במעטפות סגורות, ללא זיהוי שמי, לתוך תיבת המכרזים תוך עד 2 ימים ממועד קבלת הודעת המזמינה על שלב מתן ההצעות הכספיות הסופיות. ככל שלא תוגש הצעה נוספת עד למועד שייקבע על ידי המזמינה, תהיה ההצעה הראשונה של אותו מציע - הצעתו הסופית.

 

14.3 לאחר הגשת ההצעות הסופיות ולפני בחירת ההצעה הזוכה, לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים.

 

14.4 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המזמינה לנהל מו"מ עם המציע שהצעתו תזכה במכרז.

 

15. אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה

במסגרת שיקוליה של המזמינה בבחינת הצעות המציעים השונים ולצורך בחירת המציע שיזכה במכרז, תשקול המזמינה את אמות המידה הבאות:

 

 • א. ניקוד האיכות- 20%.

ניקוד רכיב האיכות ייעשה לפי הפרמטרים הבאים:

 • 50 נקודות מתוך סך של 100 נקודות ברכיב זה (=10% מתוך סך הציון המשוקלל) - התרשמות וועדת המכרזים של המזמינה מחוות דעת לקוחות בין היתר בפרויקטים אשר פורטו ע"י המציע במסמך המצורף כנספח ב' למסמכי המכרז. ההתרשמות הנ"ל תכלול שביעות רצון מביצוע העבודה , עמידה בלוחות זמנים וכיוצ"ב .
 • 50 נקודות מתוך סך של 100 נקודות ברכיב זה (=10% מתוך סך הציון המשוקלל) - התרשמות וועדת המכרזים או יועץ מטעמה מטיב הבניה בשטח בפרויקטים אחרים שביצע המציע, המפורטים בהתאם לנוסח המופיע בנספח ב' למסמכי המכרז.

ניקוד האיכות המזערי למעבר לבדיקת ההצעה הכספית  -  80 נקודות (16% מתוך סך הציון המשוקלל) מתוך סך של  100 נקודות ברכיב זה.

 

 • ב. גובה הצעת מחיר- 80%.

ההצעה הכספית הנמוכה ביותר ברכיב זה תקבל את מלוא הניקוד ויתר ההצעות ידורגו באופן יחסי אליה.

 

16. מחיר ותמורה

16.1 המחירים שאותם ידרשו המציעים להציע, כוללים את כל ההוצאות ו/או הפעולות שיידרשו מהמציע בהתאם למכרז ולחוזה לעבודות פאושליות המצ"ב לרבות ביצוע עבודות, רכישת חומרים וציוד, עלויות העסקת עובדים ו/או קבלני משנה, הוצאות ביטוח , שמירה , גידור  וכן כל מס ישיר או עקיף, לא כולל מע"מ.

16.2 התמורה לזוכה במכרז תשולם בתנאים ואופן המפורטים בחוזה המצורף למסמכי המכרז.

16.3 המזמינה תהא רשאית להורות לקבלן הזוכה לבצע עבודות נוספות שלא נכללו בתוכניות או במפרטים, הכל לפי שיקול דעתה ולפי הוראת מנהל הפרוייקט, בכתב. במקרה כאמור, על המציע יהא לבצע העבודות הנוספות על בסיס 15% הנחה לעומת המחירים הנקובים במחירון דקל. למען הסר ספק, יובהר כי רכיב זה אינו רלבנטי לשקלול רכיב המחיר בהצעה.

16.4 המזמינה תהא רשאית להורות לקבלן הזוכה ליתן שירותי קבלן ראשי באתר לקבלן המעליות. שירותים אלו אינם כלולים כיום במפרט וככל שהמזמינה תחליט להזמין שירותים כאמור, תשולם לקבלן תמורה בסך של 5% מערך סך עבודות קבלן המעליות, לקבלן הזוכה במכרז זה. 

 

17. לאחר הזכיה

17.1 הודיעה המזמינה למציע על זכייתו, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמינה על ההסכם עימו ועד בכלל.

 

17.2 הזוכה יחתום מול המזמינה על גבי שישה עותקים מהסכם ביצוע העבודות המצ"ב כנספח למסמכי ההזמנה, בחתימות מלאות  תוך 3 ימים לכל היותר ממועד קבלת הודעת הזכיה, וכשהחתימה מאושרת ע"י עו"ד  כדין.

 

17.3 במועד האמור לעיל ימציא הזוכה לידי המזמינה ערבות בנקאית, בגובה סכום התשלום הראשון כמפורט בהסכם ההתקשרות וערבות זו תפחת בהתאם להתקדמות בביצוע הבניה כמפורט בהסכם להבטחת עמידה בהתחייבויות הקבלן בתקופת החוזה ("ערבות ביצוע") ונספח ביטוחי הקבלן חתום כדין ע"י מבטח מורשה בישראל, לביצוע למילוי כל התחייבויותיו בהתאם להסכם, כל זאת כמפורט בהסכם על נספחיו.

 

17.4 עם התקבל מלוא המסמכים האמורים לעיל - תוחזר לזוכה ערבות ההצעה שהוגשה על ידו יחד עם הצעתו, כאמור לעיל.

 

17.5 לא נחתמו עותקי ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה במועד הנקוב לעיל, ו/או הזוכה לא צירף ערבות לביצוע חתומה במועד הנקוב לעיל וכנדרש בהסכם ו/או הזוכה לא צירף נספח ביטוח תקף וחתום בידי המבטח במועד הנקוב לעיל וכנדרש בנספח 4 להסכם, תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו ולבטל את זכייתו של מציע זה, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמינה על פי כל דין.

 

18. עיון במסמכי המכרז

18.1 ועדת המכרזים תאפשר למציע שלא זכה במכרז לעיין בפרוטוקול ועדת המכרזים ובמסמכי הצעה הזוכה בהתאם לקבוע בתקנה 38 (ו) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), תש"ע - 2010, בהתאם לחוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, ובהתאם להלכה הפסוקה, תמורת תשלום בסך של 1,000 ש"ח.

18.2 מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים או סודות עסקיים (להלן -חלקים סודיים), שלדעתו אין לאפשר את העיון בהם למציעים אחרים, יציין במפורש בטופס "הצעת הקבלן" המצ"ב למסמכי ההזמנה מהם החלקים הסודיים, יסמן את החלקים הסודיים שבטופס ההצעה באופן ברור וחד-משמעי, ובמידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה פיזית.

18.3 מציע שלא סימן חלקים בטופס ההצעה כסודיים יראוהו כמי שמסכים למסירת ההצעה לעיון מציעים אחרים, אם יוכרז כזוכה במכרז.

18.4 סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הסכמה לכך שאותם חלקים בהצעה ייחשבו כסודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

18.5 למען הסר ספק מובהר בזאת כי שיקול הדעת וההכרעה הסופי בדבר מתן זכות עיון למציעים והיקפה הינו של ועדת המכרזים וכי בכל מקרה , בהתאם להלכה הפסוקה, פרטי ההצעה הכספית הזוכה, יהיו חשופים לעיון יתר המשתתפים במכרז. מציע שבחר להשתתף במכרז מביע בכך את הסכמתו לאמור בסעיף זה וכן את הסכמתו לכך שכל פרטי ההצעה הכספית לא יהיו חסויים בפני יתר המציעים, ככל שהצעתו זו  תהה ההצעה הזוכה.

 

19. סמכויות ועדת המכרזים

19.1 ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה בהליך המכרז תעשה ע"י ועדת המכרזים המוסמכת אצל המזמינה.

19.2 ועדת המכרזים רשאית לבקש מכל מציע בכל שלב של המכרז הבהרות בכתב או בעל-פה להצעה, כולה או מקצתה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לאפשר למציע לשנות את הצעתו או להעניק לו יתרון בלתי-הוגן על המציעים האחרים. ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד מן ההצעה.

19.3 לועדת המכרזים שיקול דעת לדרוש ממציע השלמת מידע חסר ו/או המלצות ו/או אישורים המתייחסים לדרישות המפורטות במכרז, לצורך בחינת עמידתו של המציע בתנאי המכרז.

19.4 ועדת המכרזים רשאית, מנימוקים שירשמו, להורות על תיקון של פגם או טעות שנפלו בהצעה או להבליג על הפגם או הטעות, וזאת אם מצאה כי אין בכך כדי לפגוע בשוויון בין המציעים בהתאם לשיקול דעתה המותר על פי כל דין.

19.5 ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה תכסיסנית או חסרת תום-לב או הצעה שמניתוח שלה עולה כי מדובר בהצעה הפסדית או הצעה שאינה מבוססת על אדנים כלכליים מבוררים, ברורים ומוצקים.

19.6 ועדת המכרזים רשאית שלא להתחשב בהצעה החסרה התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, אשר לדעתה מונעת הערכה ו/או החלטה כדבעי.

19.7 ועדת המכרזים רשאית לבדוק, בעצמה או על ידי מי מטעמה, את חוסנם הפיננסי של מי מהמציעים, והמציע מאשר כי ישתף פעולה עם בדיקה כאמור וימסור כל מסמך אשר יידרש על ידי ועדת המכרזים לצורך כך, לרבות אישור רו"ח, אישורי בנקים ודו"חות כספיים.

19.8 ועדת המכרזים רשאית לפסול כל הצעה הלוקה בחסר, אי בהירות, דו משמעות, או כל הצעה שאינה ממלאת אחר כל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

19.9 המזמינה רשאית להרחיב או לצמצם את היקף ההתקשרות לעבודות בנייה שונות או נוספות ללא הגבלה וכל זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. המזמינה רשאית לבטל המכרז בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, מסיבות ארגוניות, תקציביות, מקצועיות, או אחרות, וזאת גם לאחר שיוכרז הזוכה במכרז, וללא צורך בנימוק החלטתה, ללא הודעה מוקדמת וללא כל פיצוי למציעים השונים, או למציע הזוכה.

19.10 כל הצעה שתוגש לא תחייב את המזמינה כל עוד לא נחתם הסכם בין הצדדים ע"י בעלי זכות חתימה בהתאם לנהלים המקובלים אצל המזמינה.

 

20. חריגה מהאומדן

המזמינה תהיה רשאית לפסול הצעה, אשר המחיר הכלול בה סוטה בשיעור ניכר מהאומדן החתום המופקד בתיבת המכרזים של המזמינה.

לעניין סעיף זה, "שיעור ניכר" - שיעור של 10% מעל האומדן, או שיעור של 25% מתחת לאומדן.

 

21. הצעות צולבות

     המציע מצהיר כי הצעתו עולה בקנה אחד עם דיני ההגבלים העסקיים וכי במידה ויתעורר חשד סביר שלא כך הדבר, שומרת לעצמה המזמינה את הזכות לפסול את ההצעה מנימוקים שיירשמו.

 

22. הצעה מסויגת או מותנית

22.1 חל איסור על המציע לסייג את הצעתו או להתנותה. ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה מסויגת או מותנית או להתעלם מהסייג או מהתנאי.

22.2 מציע הסבור כי דרישות המכרז ראויות להתניה או להסתייגות רשאי להעלות את השגותיו או את הערותיו במסגרת הליך ההבהרות, והמזמינה תשקול את פנייתו ותשיבו, הכול בהתאם לקבוע בסעיף 6 לעיל.

23. שונות

23.1 אין המזמינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר שתוגש לה, ואין המזמינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא.

23.2 המזמינה שומרת לעצמה זכות לבטל הזמנה זו להציע הצעות בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

23.3 המזמינה שומרת לעצמה זכות לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז, לאחר בחירתו.

23.4 המזמינה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצידה על ההסכם לביצוע העבודה על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה - לא יחייבוה באופן כלשהו.

בכבוד רב,

 

 

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר

 

אישור המציע

אנו, הח"מ, _______________, נושא ת.ז. _____________, ו- ___________, נושא ת.ז. ______________, מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו.

 

מורשה חתימה 1:

שם:________________.

חתימה: _______________.

תאריך: _____________.

_______________

חתימה

מורשה חתימה 2:

שם:________________.

חתימה: _______________.

תאריך: _____________.

_______________

חתימה

 

 

 

אישור רו"ח/עו"ד

 

אני הח"מ, _____________, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי המציע הוא עוסק מורשה או שותפות רשומה או  חברה רשומה לפי פקודת\חוק החברות (נוסח חדש), וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם____________נושא ת.ז.______________ו-___________נושא ת.ז.____________, וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע או בהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין.

 

ולראיה באתי על החתום,

 

תאריך:_____________                                                        _______________________

עו"ד/רו"ח

 

 

 

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר

מכרז להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות ומשרדים בקמפוס המכללה בחיפה

 

 

רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה:

 • 1. מסמכי המכרז, לרבות החוזה - חתומים בראשי תיבות בתחתית כל עמוד ועמוד על ידי המציע.
 • 2. הצעת הקבלן בנוסח המצ"ב - חתומה על ידי המציע.
 • 3. דיסקט מחשב בפורמט תוכנת בינארית, כאשר הוא ממולא ע"י המציע.
 • 4. ערבות בנקאית לקיום ההצעה בנוסח המצ"ב כנספח ה' למכרז.
 • 5. תעודת רישום תקפה של הקבלן אצל רשם הקבלנים בענף 100 בסיווג ג/2 ומעלה ובהיקפים כספיים המתאימים לגובה הצעתו ולפרטיה.
 • 6. מסמך "תיאור עבודות קודמות", בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ב' למכרז.
 • 7. אישור רו"ח על מחזור כספי שנתי, בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ג' למכרז.
 • 8. אישורים ברי תוקף בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976.
 • 9. תצהיר על אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ועל אי הרשעה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק - חתום כדין, בנוסח המצ"ב כנספח ד' למכרז.
 • 10. העתק חתום של פרוטוקול סיור קבלנים וכן כל מסמך הבהרה שחולק ע"י המזמינה.
 • 11. העתק קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז.
 • 12. באם המציע הינו תאגיד - תדפיס עדכני של תמצית רישום המתנהלת בפנקס לפי דין ואישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה.


שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר

מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות ומשרדים בקמפוס המכללה בחיפה

 

הצעת הקבלן

לכבוד

המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן ע"ר

חיפה

 

א/ג.נ.,

 

הנדון:   מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות ומשרדים בקמפוס המכללה בחיפה

 

1.         אני, הח"מ, ________________________, מתכבדים להגיש בזה לידי שאנן  המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר (להלן - "המזמינה") את הצעתנו המצ"ב במכרז פומבי לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות ומשרדים (להלן: "המכרז").

 

2.         אנו מצהירים בזה:

א.         כי קראנו בעיון את מסמכי המכרז, לרבות כל נספחיו ובפרט החוזה המצ"ב להם, הבנו את כל האמור בהם ואנו מסכימים לאמור בהם ומקבלים על עצמנו למלא אחר כל התחייבות המוטלת עלינו על פי המסמכים האמורים.

ב.         כי קיבלנו כל הסבר והבהרה שנתבקשו על ידינו לעניין הליך המכרז ומסמכיו.

ג.          כי אנו עונים על כל הדרישות המוקדמות ועומדים בתנאי הסף להשתתפות בהליך המכרז.

ד.         כי סיירנו באתר בו אמורה העבודה להתבצע וכי עשינו את כל הפעולות והבדיקות הנחוצות על מנת להעריך את מהות העבודה, כמותה והיקפה, לצורך הגשת הצעתנו.

ה.         כי בחנו את תנאי האתר בה אמורה העבודה להתבצע, את דרכי הגישה אליו ואת כל הקשיים למיניהם העלולים לעלות בפנינו, במהלך ולאחר סיום ביצוע העבודה לסוגיה, וכי כל הגורמים העשויים להשפיע על ביצוע העבודה נבחנו ונבדקו על ידינו ומוכרים לנו, ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד המזמינה בקשר לכך.

ו.          כי אנו יכולים ומסוגלים להשלים את העבודות תוך עד 12 חודשים קלנדריים ובכל מקרה לא יותר מכך.

ו.          כי אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידינו, לא תקנה לנו זכות לשינוי כלשהו במחיר ו/או בלוחות הזמנים, ולא יהיו לנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות כלפי המזמינה עקב כך.

 

 • 3. אנו מצרפים בזה להצעתנו את המסמכים המפורטים ברשימת המסמכים שיש לצרף למכרז, לרבות:

 

לסמן אם צורף

רשימת המסמכים שיש לצרף להצעה (חתומים)

 

הזמנה להגשת הצעות והחוזה כאשר הם חתומים על ידינו בתחתית כל עמוד ועמוד בראשי תיבות.

 

הצעתנו זו.

 

ערבות בנקאית בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ה' למסמכי המכרז.

 

תעודת רישום תקפה של הקבלן אצל רשם הקבלנים בענפ/ים הנדרש/ים ובסיווג הכספי התואם את היקף ההצעה.

 

מסמך "תיאור עבודות קודמות", בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ב' למכרז.

 

אישורים ברי תוקף בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976.

 

תצהיר המציע על אי הרשעה בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין ואי הרשעה בגין תשלום שכר בניגוד לחוק - חתום כדין, בנוסח המצורף כנספח ד' למסמכי המכרז.

 

באם המציע הינו תאגיד - תדפיס עדכני של תמצית רישום המתנהלת בפנקס לפי דין ואישור בדבר מורשי החתימה.  

 

העתק פרוטוקול סיור קבלנים וכן כל מסמך הבהרה שחולק ע"י המזמינה.

 

אישור רו"ח על מחזור כספי שנתי, בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח ג' למכרז.

 

 

העתק קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז.

 

 

דיסקט מחשב בפורמט תוכנת בינארית, כאשר הוא ממולא ע"י המציע.

 

 

4.         אנו מתחייבים בזה כי:

 • א. נמלא אחר כל תנאי ההסכם על נספחיו, לרבות הפקדת הערבות הבנקאית לביצוע וקיום הביטוחים המפורטים בסעיף הביטוח, כמתחייב על פי ההסכם ונספחיו.
 • ב. עם השלמת העבודות עפ"י הסכם זה הנני(ו) מתחייב(ים) וקבלת תעודת השלמה חתומה, להפקיד בידי המזמינה ערבות בנקאית לבדק בשיעור 10% מערך העבודה שבוצעה (כולל מע"מ), כפי שבא לידי ביטוי בחשבון הסופי, לתקופה של שנתיים (תקופת בדק) לשם הבטחת ההוצאות, שהיא עלולה להוציא בתוך התקופה הנ"ל מיום מסירת העבודה השלמה, לצורך תיקונים שייעשו על חשבוני(נו) בהתאם לתנאי החוזה.
 • ג. אנו מודעים ללוחות הזמנים שנקבע לביצוע העבודה, למועד שנקבע לתחילת העבודה ויש ביכולתנו לעמוד בלוחות זמנים אלה. במקרה שלא נסיים את העבודה תוך עד 12 חודשים קלנדאריים רצופים, הננו מתחייבים, כי בנוסף לאחריותנו לפי כל סעיף אחר של ההסכם, אנו נשלם לכם סך של 15,000 ש"ח בתור פיצויים מוסכמים וקבועים מראש עבור כל יום של איחור בסיום העבודה - וזאת מבלי שיהיה צורך בהוכחת נזק ומבלי לפגוע ו/או לגרוע בכל סעד אחר שיגיע לכם על פי כל דין.

 

5.         הסמכות המקומית הבלעדית (בכפוף לאמור להלן), לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי מהצדדים, בכל עניין הקשור במכרז זה, תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה ולהם בלבד.

 

6.         אנו מצהירים בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים.

 

7.         הננו מתכבדים להגיש הצעתנו לביצוע העבודות נשוא המכרז בהתאם לתנאי המכרז והסכם ההתקשרות בסכומים המופיעים להלן.

 

8.         הצעתנו זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותנו מיום הגשתה ועד 90 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות.

 

ההצעה:

 

סה"כ:___________________ ש"ח

 

מע"מ: _________ש"ח

 

סה"כ כללי (כולל מע"מ):_________________ ש"ח

 

תאריך:_____________                                               חתימת המציע:_____________

 

 

אישור חתימה

אני הח"מ, עו"ד/רו"ח___________ משמש כיועץ משפטי/ רואה חשבון של_________ (להלן:

"המציע"), ואני מאשר בזאת את חתימת המציע על גבי הצעה זו, שנעשתה באמצעות מורשי החתימה שלו____________נושא/ת תעודת זהות מספר_________ ו- __________ נושא/ת תעודת זהות מספר ________וכי מורשי החתימה חתמו עליה בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע, לפי החלטת בת-תוקף שקיבל כדין, וכי חתימתם מחייבת את המציע.

 

ולראיה באתי על החתום,

_______________________

עו"ד/רו"ח

 

 

מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות, משרדים וקפיטריה בקמפוס המכללה בחיפה

 

נספח ב' - רשימת פרויקטי מוסדות לימוד ו/או כיתות לימוד שהושלמו ע"י המציע

 

אני הח"מ ____________, הנושא ת.ז. ______________, מצהיר בזאת כי המציע השלים את פרויקטיי הבנייה המפורטים להלן, שהיקף כל אחד מהם לא פחת מ-1,600 מ"ר, במהלך 5 השנים שקדמו להגשת הצעתו:

 

שם האתר

מהות והיקף העבודה במ"ר

מועדי תחילת וסיום ההתקשרות

שם מפקח האתר

טל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

_____________

חתימת המצהיר

אני הח״מ, עו״ד____________ , מ.ר._______ , מאשר/ת בזאת, כי ביום_____ /___ / _____ הופיע בפני,

במשרדי ב____________ מר/גב׳__________ , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס׳ ________________

והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

_____________

חתימה וחותמת עוה״ד

מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות, משרדים וקפיטריה בקמפוס המכללה בחיפה

 

נספח ג' - אישור רו"ח על מחזור כספי

תאריך___________

לכבוד

המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן ע"ר

חיפה

 

ג/א.נ.,

 

 

 

אני הח"מ, ________________________, רואה החשבון של ______________ (להלן - "המציע") מאשר בזאת כי המחזור הכספי של המציע בכל אחת מהשנים 2009, 2010 ו-2011 (עד לחודש נובמבר), לא פחת מ- 8,000,000 (שמונה מיליון) ש"ח לכל אחת מהשנים.

 

 

ולראיה באתי על החתום,

 

_____________________

                                   רו"ח

 

 

 

 

 

 


מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות, משרדים וקפיטריה בקמפוס המכללה בחיפה

 

נספח ד' - תצהיר הקבלן

אני החתום מטה                              , ת.ז. / ח.פ                                 , לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בכתב כדלקמן (מחק את המיותר):

1.         אני תושב ישראל.

2.         אני, ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות,   תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976, לא הורשענו, בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז - 1987 ו/או לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א - 1991 בשנה שקדמה למועד חתימתי על תצהיר זה.

3.         בנוסף לאמור בסעיף 2 לעיל, אני, ו/או "בעל זיקה", כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"ו - 1976, לא הורשענו בשתי עבירות או יותר על-פי חוק העובדים הזרים, בשלוש השנים שקדמו למועד חתימתי על תצהיר זה.

4.         לחלופין לאמור בסעיף 2 לעיל אני מצהיר, כי אני, ו/או "בעל זיקה" כאמור, הורשענו בעבירה אחת ויחידה לפי חוק שכר מינימום, אולם במועד חתימתי על תצהיר זה כבר חלפה שנה אחת לפחות ממועד הרשעתי.

5.         לחלופי חלופין לסעיפים 2 ו-4 הריני להצהיר, כי אני, ו/או "בעל זיקה" כאמור, הורשענו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אולם בעת חתימתי על תצהיר זה חלפו לפחות שלוש שנים מאז הרשעתי האחרונה.

________________.

 

אישור

אני הח"מ, ____________,עו"ד, מ.ר. ____________, מאשר, כי ביום ________, הופיע בפני                      ת.ז. ________, המורשה לחתום בשם התאגיד ולאחר שהזהרתי אותו כי עליו לומר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן - הצהיר בפני על נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 

__________________                               

עו"ד


מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות, משרדים וקפיטריה בקמפוס המכללה בחיפה

 

נספח ה' - נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה ("ערבות הצעה")

 

לכבוד

המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן ע"ר

חיפה

(להלן:"המזמינה")

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: ערבות מס' ___________________

עפ"י בקשת_____________________ (להלן: "המבקש") הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של  200,000 ש"ח (להלן: "סכום הקרן"), בקשר למכרז לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות, משרדים וקפיטריה בקמפוס המכללה בחיפה.

 

 • 1. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן, תוך 7 ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש.

 

 • 2. אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

 

 • 3. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 1.2.2012 וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 

 • 4. המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי.

 

 

 

 

                                                                                                בכבוד רב,

 

                                                                                                בנק........................

                                                                                                סניף......................

 

מכרז פומבי להגשת הצעות לביצוע עבודות לבניית בניין כיתות, משרדים וקפיטריה בקמפוס המכללה בחיפה

 

חוזה התקשרות

 

תוכן העניינים

 

פרק א' - כללי

 • 1. תאור המבנה
 • 2. הוראות כלליות
 • 3. הגדרות
 • 4. סמכויות המפקח וניהול יומן
 • 5. הסבת חוזה
 • 6. היקף החוזה
 • 7. בדיקת תנאי החוזה
 • 8. ספקות במסמכים והוראות
 • 9. תוכניות ומסמכים
 • 10. דוחות וישיבות תיאום
 • 11. משרדים ומחסן כאתר בניה
 • 12. ביצוע המבנה לפי התוכניות
 • 13. המבנה לשביעות רצון המפקח
 • 14. ערבות לקיום החוזה ולוח הזמנים
 • 15. הודעות בכתב

 

פרק ב' - הכנות לביצוע

 • 16. בדיקות מוקדמות
 • 17. דרכי ביצוע
 • 18. לוח זמנים ממוחשב לביצוע העבודות ומשך הביצוע
 • 19. סימון ומדידה

 

פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח

20. השגחה מטעם הקבלן

21. רישיונות כניסה והעסקת עובדים

22. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

23. נזיקין למבנה

24. נזיקין לגוף או לרכוש

25. נזיקין לעובדים

26. פיצוי עקב אי-קיום התחייבות על ידי הקבלן

27. שחרור מאחריות

28. ביטוח

29. אחריות חוזית

30. פיקוח על ידי המנהל

 

פרק ד' - התחייבויות כלליות

31. קיום הוראות החוק

32. גישת המפקח למקום המבנה

33. פיצוי המזמינה עקב אי קיום התחייבויות על ידי הקבלן

34. מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

35. מציאת עתיקות וכו'...

36. זכויות, פטנטים וכיוב'

37. תשלום תמורת זכויות הנאה

38. פגיעה בנוחיות הצבור ובזכויותיהם של אנשים

39. תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב

40. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

41. ניקוי מקום העבודות והשלמתן

42. אחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבודה

 

פרק ה' - עובדים

43. אספקת כוח אדם על ידי הקבלן

44. אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

45. פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם

46. העסקת מהנדס ביצוע ומנהל עבודה על ידי הקבלן

47. אחריות הקבלן מול עיריית חיפה בקשר עם הביצוע

 

פרק ו' - ציוד, חומרים ועבודה

48. אספקת ציוד, מתקנים וחומרים

49. חומרים וציוד

50. טיב החומרים והציוד

51. בדיקת חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים

52. התאמה לתקנים

53. התאמת חומרים ומוצרים לדוגמאות

54. אחריות לטיב

55. מוצר שווה ערך

56. החלפת חומרים או מוצריהם

57. בדיקת מעבדה מוסמכת

58. סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

 

פרק ז' - מהלך ביצוע המבנה

59. התחלת ביצוע המבנה

60. העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן

61. מועד השלמת המבנה

62. ארכה או קיצור להשלמת המבנה

63. איסור עבודה בשבתות וחגים

64. מחסור בכוח אדם

65. החשת קצב העבודה

66. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

67. הפסקת עבודה

68. שימוש בזכויות על ידי המזמינה

 

פרק ח' - קבלני משנה, קבלנים אחרים ונותני שירות

69. קבלני משנה

70. קבלנים אחרים

71. שירותים כלליים לקבלנים האחרים

72. הקשר עם קבלנים אחרים

73. תאום עם מבצעים ונותני שירות אחרים

 

פרק ט' - שינויים, תוספות והפחתות

74. שינויים

75. הערכת שינויים

76. תשלומי עבודה יומית (רג'י)

77. רשימת תביעות

 

 

פרק י' - השלמה, בדק ותיקונים

78. תעודת השלמה למבנה

79. בדק ותיקונים

80. פגמים וחקירת סיבותיהם

81. אי מילוי התחייבות הקבלן, ערבות טיב

 

פרק יא' - תשלומים

82. תשלומי ביניים וקיזוזים

83. סילוק שכר החוזה

84. הצמדת מחירים

 

פרק יג' - סיום החוזה או אי המשכת הביצוע

85. תעודת סיום החוזה

86. סילוק יד הקבלן ממקום המבנה

87. קיזוז

88. אי-אפשרות המשכת ביצוע המבנה

89. ויתור על צו אכיפה

90. ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות

 

חוזה זה נערך ונחתם בחיפה ביום _____ לחודש ______ שנת 2011

 

בין:

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ר

עמותה מס'

רח' הים התיכון 7, קרית שמואל

חיפה

(שתקרא להלן - "המזמינה")

מצד אחד

 

לבין:

____________________________

____________________________

(שיקרא להלן - "הקבלן")

מצד שני

 

הואיל    והמזמינה מעוניינת בביצוע עבודות לבניית מבנה בעל 4 קומות ובו כיתות לימוד, משרדים, קפיטריה  בקמפוס המכללה בחיפה. העבודות כוללות ביצוע יסודות, שלד וגמר, עבודות חשמל מערכות תברואה ואינסטלציה, חשמל, ופריסת מערכת כבלים בשטח,  וכן שירותים אופציונליים לקבלן מעליות כקבלן ראשי, עד לקבלת טופס גמר בניה ואיכלוס (טופס 4  ו - טופס 5), בשטח כולל של כ- 1,600 מ"ר, הכל כמפורט במפרט ובתוכניות המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז (להלן - "העבודות" או "הפרוייקט").

 

והואיל   והמזמינה פרסמה מכרז להגשת הצעות לביצוע העבודות (ולהלן: "המכרז");

והואיל   והקבלן הינו הזוכה במכרז ע"פ הצעתו מיום ____________, לביצוע העבודות תמורת הסכומים הנקובים בהצעתו (להלן: "הצעתו של הקבלן");

והואיל   והקבלן מצהיר כי הצעתו הוגשה על ידי המוסמכים לחתום בשמו ולחייבו בהתאם למסמכי היסוד של הקבלן ו/או להחלטה בת תוקף שקיבל, וכי חתימה הנ"ל מחייבת את הקבלן לכל דבר וענין;

והואיל   והקבלן מצהיר כי הוא מוכן לבצע את העבודות האמורות על פי הצעתו ועל פי תנאי חוזה זה, ולהשלימן לשביעות רצון המזמינה תוך עד 12 חודשים קלנדאריים ממועד מתן צו תחילת עבודות;

והואיל   והקבלן מצהיר כי יש לו היכולת המקצועית והכספית לבצע העבודות נשוא חוזה זה בטיב מעולה, לרבות הכלים, החומרים הציוד וכוח האדם הדרושים לכך.

 

לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 • 1. המבוא להסכם זה והמסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה והם נמנים על עיקריו:

            א.         מפרט טכני כללי ומיוחד, כתב כמויות- בחוברת נפרדת.

ב.         דו"ח קרקע והנחיות ביסוס,  והנחיות בטיחות.

ג.          מערכת התוכניות ו/או התשריטים ו/או הרשימות.

ד.         ערבות בנקאית להבטחת ביצוע וקיום תנאי החוזה, בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח 1 להסכם זה.

ה.         נוסח ערבות בנקאית לתקופת הבדק, בהתאם לנוסח הערבות המצ"ב בנספח 2 להסכם זה.

ו.          הצהרה על העדר תביעות - נוסח ההצהרה בנספח 3 להסכם זה.

ז.          נספח ביטוח - נוסח אישור עריכת ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר בנספח 4 להסכם זה.

ח.         אבני דרך לתשלום - נספח 5 להסכם זה.

2.         תמורת ביצוע העבודות על-ידי הקבלן כאמור לעיל, מתחייבת המזמינה לשלם לקבלן את שכר החוזה כמוסכם בחוזה.

3.         הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו כי מבלי לגרוע ו/או לפגוע בתנאי ההסכם המזמינה  רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להקטין או להגדיל את היקף ביצוע העבודות ובמקרה כאמור יותאם השכר אשר ישולם לקבלן בהתאם לבניה שבוצעה בפועל, ולפי החלטת מנהל הפרוייקט, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין הקטנת היקף העבודה או לחילופין לפיצוי כלשהו בגין הגדלת היקף העבודה למעט עדכון המחיר על פי קביעת מנהל הפרוייקט.

4.         לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כדלקמן:

כתובת המזמינה: ______________________________________________

כתובת הקבלן: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________

 

כל הודעה שתישלח לצד האחר בשעות העבודה המקובלות כאילו הגיעה לתעודתה תוך 72 שעות מיום משלוחה.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך דלעיל.

 

 

המזמינה ___________________                          הקבלן______________________

 

 

פרק א' - כללי

 

 1. תיאור המבנה

המזמינה מעוניינת בבניית בנין בעל 4 קומות (בגובה של כ-16.3 מ'), ובו כיתות לימוד, משרדים, קפיטריה  בקמפוס המכללה בחיפה. העבודות כוללות ביצוע יסודות, שלד וגמר, עבודות חשמל מערכות תברואה ואינסטלציה, חשמל, , ופריסת מערכת כבלים בשטח, , וכן שירותים אופציונליים לקבלן מעליות כקבלן ראשי, עד לקבלת טופס גמר בניה ואיכלוס (טופס 4  ו - טופס 5), בשטח כולל של כ- 1,600 מ"ר, הכל כמפורט במפרט, בתשריטים ובתוכניות המצ"ב כנספח א' למסמכי המכרז (להלן - "העבודות" או "הפרוייקט").

 

 1. הוראות כלליות

כל העבודות תתבצענה בהתאם לתנאי חוזה זה ולפרקים שבמפרט הכללי לעבודות בנין, למפרט המיוחד, לתקנים הישראליים ולמפרטי היצרן.

אין זה מן ההכרח שכל העבודות המתוארות באחד המסמכים האלה תמצאנה את ביטוין גם ביתר המסמכים.

לא ישולם עבור עבודות חריגות שתעשינה ללא אישור מוקדם ובכתב של מנהל הפרוייקט.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר ובכללם מנהל הפרוייקט וקבלנים אחרים אשר יבצעו עבודות שונות במתחם הפרוייקט אם וככל שיהיו כאלה. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות תוך התחשבות מירבית בצרכי העבודה הסדירה המתנהלת במקום, ולעשות כמיטב יכולתו כדי למנוע תקלות ו/או הפרעות מכל סוג שהוא.

 

 1. הגדרות

בתנאי חוזה זה, כפי שהינו מוגדר להלן (פרט אם כוונה אחרת משתמעת מגופו של ענין) יהיו למונחים ולביטויים הרשומים להלן המשמעות שבצידם:

 

"העבודות" או "השרותים"-

ביצוע עבודות לבניית מבנה בעל 4 קומות של כיתות, משרדים וקפיטקיה כהגדרתן במבוא, באתר המכללה האקדמית הדתית לחינוך בהתאם לחוזה זה ונספחיו.

"המזמינה" -

המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן ע"ר ו/או מי שהתמנה מעת לעת על ידה לפעול בשמה לצורך חוזה זה ו/או לרכז את הפרוייקט נשוא חוזה זה.

"הקבלן" -

לרבות נציגו של הקבלן ו/או מי מטעמו ו/או מורשיו המוסמכים, לרבות כל קבלן משנה ו/או קבלן מיוחד ו/או עובד הפועל בשמו ו/או בשבילו וכל המצוי מכוחו באתר.

"מנהל הפרוייקט"

מר מיכאל פריד או כל נציג מטעמו או כל מי שמתמנה על ידי המזמינה בין בנוסף לו ובין במקומו לנהל את ביצוע העבודות ולפקח על ביצוען ועל אופן ביצוע החוזה.

"המפקח"

האדם שמתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי מנהל הפרוייקט לתאם, לפקח, לבדוק ולאשר את התכנון והביצוע של המבנה או כל חלק ממנו.

"מהנדס הקונסטרוקציה"

משרד משה פאר מהנדסים בע"מ ו/או מי שמונה על ידי המזמינה כמהנדס הקונסטרוקציה לביצוע המבנה ו/או העבודות ו/או מי שימונה על ידה.

"האדריכל"

יצחק דה סביליה ו/או מי שמונה על ידי המזמינה בהוראה בכתב לקבלן כאדריכל לביצוע המבנה ו/או העבודות ו/או מי שימונה על ידו.

"היועצים והמומחים"

אדם או גוף אשר יועסק על ידי המזמינה ו/או על ידי מנהל הפרוייקט בקשר לפרוייקט.

"המבנה"

המבנה או העבודות שיש לבצע בהתאם לחוזה זה בקשר עם הקמת בניין הכיתות והמשרדים נשוא חוזה זה.

"העבודה" או "העבודות" או "הפרוייקט"  

כל העבודות וכל הפעולות שעל הקבלן לבצע בהתאם לחוזה, לרבות עבודות נוספות ככל שיידרשו, לרבות עבודה ארעית, על מנת לבנות את המבנה ואת כל הנדרש עפ"י מסמכי החוזה ונספחיו, כולל הוראות המכרז והוראות המפקח וע"פי הוראות כל דין.

 

"עבודה ארעית"

כל עבודה שתידרש באורח ארעי בקשר לביצוען של העבודות, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, התקנה ארעית של ציוד, חשמל, מים, ניקיון, מחסנים, דרכים, שבילים, תיעול, גדרות, תאורה, משרדים, קירות, גגות, וכל שיידרש  ע"י מנהל הפרוייקט מעת לעת.

"המתכנן" או "מתכנן המערכות"

כל אחד ממתכנני המערכות במבנה, לפי הענין, ולרבות כל אחד מהיועצים שימונו על ידי המזמינה או על ידי מנהל הפרויקט.

"החוזה"  או "ההסכם"

הסכם לביצוע עבודות וכן תנאים כללים אלה וכל מסמך אחר המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה, וכל מסמך נוסף שיצורף בהסמכת המזמינה והקבלן.

"המפרט הכללי"

המפרט הכללי לעבודת בנין בהוצאת הועדה הבינמשרדית בהשתתפות משרד הביטחון / אגף הבינוי והשיכון / מנהל תכנון והנדסה ומע"צ - המכונה "האוגדן הכחול" - כל פרק בהוצאתו האחרונה

"המפרט המיוחד"

מכלול התנאים המיוחדים המתייחסים לעבודה הנדונה, הדרישות הנוספות לכתוב במפרט הכללי, לרבות תנאים מיוחדים ונוספים לכל אחד ממסמכי החוזה.

"המפרט"

המפרט הכללי והמפרט המיוחד כאחד.

"תכניות"

התוכניות המהוות חלק בלתי נפרד מהחוזה, לרבות כל שינוי בתוכנית כזו שאושרה בכתב על ידי המהנדס לענין חוזה זה, וכן כל תוכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי המהנדס לענין חוזה זה מזמן לזמן.

 

"חומרים"

כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות והקמת המבנה והשלמתו, בהתאם להוראות חוזה זה, חומרים שסופקו על ידי הקבלן למקום המבנה, למטרת ביצוע המבנה והשלמתו, לרבות אבזרים, מוצרים - בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים - הן ציוד ומתקנים העתידים להיות חלק מן המבנה.

"צו התחלת עבודות"

הוראה בכתב לקבלן המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות לבניית המבנה כשהוא חתום על ידי מנהל הפרוייקט.

"מקום ביצוע העבודות", או "האתר"

אתר העבודות בקמפוס המזמינה בחיפה לפי המפורט בתוכנית המצורפת ולרבות כל מקום בו תתבצענה עבודות בהתאם לחוזה, כולל אתרי ייצור בהם מכינים עבודות, מוצרים, רכיבים וציוד

"ביצוע המבנה"

לרבות השלמתו והבדק שלאחר גמר ביצוע המבנה ו/או ביצוע של כל מבנה ארעי או עבודה ארעית בהתאם להוראות החוזה.

"מעבדה מוסמכת"

מעבדה שהוסמכה על ידי הממונה על התקינה של משרד התעשיה והמסחר.

 

 1. סמכויות המפקח וניהול יומן
 • 4.1 המזמינה, האדריכל, מהנדס הקונסטרוקציה, מנהל הפרויקט, המפקח או מי שמונה על ידם רשאים לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את החומרים אשר משתמשים בהם וטיב המלאכה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאים הם לבדוק אם הקבלן ביצע כהלכה את החוזה, הוראותיהם והוראות היועצים והמתכננים. למזמינה, לאדריכל, למהנדס הקונסטרוקציה, למנהל הפרויקט ולמפקח תהא גישה חופשית לאתר עליו יוקם המבנה.
 • 4.2 המפקח יהיה רשאי להיכנס בכל עת לאתר העבודה ולכל מקום אחר שבשליטת הקבלן שבו נעשית עבודה כלשהי הקשורה לביצוע החוזה וכן (ככל שהדבר יהיה תלוי בקבלן) לכל מקום שממנו מובאים חומרים ו/או חפצים ו/או מכונות ו/או אביזרים כלשהם הקשורים בביצוע החוזה, לבדוק את כל התוכניות וכן את החומרים ואופן ביצוע העבודות, קצב התקדמותן ומידת התאמתן למפרטים ולתוכניות המנחות.
 • 4.3 הקבלן ישתף פעולה באופן מלא ושוטף וימסור למפקח כל מידע שיידרש לרבות פרטים, הסברים, מסמכים, דוגמאות חומרים, אינפורמציה, עותקי דוחות מכל סוג, תוכניות ויומני עבודה.
 • 4.4 הקבלן ינהל יומן עבודה בשלושה העתקים לפחות (להלן: "היומן"). ביומן ירשמו המפקח והקבלן מדי יום את כל הפרטים הנוגעים למהלך העבודה. הקבלן יקפיד שכל הפרטים שנרשמו על ידו יהיו נכונים וישקפו את מהלך העבודות במלואן. היומן יוחזק באתר העבודות בו תהיה למזמינה, למפקח, למהנדס, ליועצים ולמתכננים גישה אליו בכל עת.
 • 4.5 כל הוראה שתיכתב ביומן על ידי המפקח, על פי שיקול דעתו, בין בנוכחות הקבלן ובין שלא בנוכחותו, תחייב את הקבלן.
 • 4.6 ביומן ירשמו הפרטים הבאים:
 • (1) מספרם של העובדים המועסקים על ידי הקבלן בביצוע המבנה.
 • (2) כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום הבניה או המוצאים ממנו.
 • (3) כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע המבנה.
 • (4) הציוד המכני והטכני המובא למקום המבנה והמוצא ממנו.
 • (5) השימוש בציוד מכני בביצוע המבנה.
 • (6) תנאי מזג האוויר השוררים במקום המבנה.
 • (7) תקלות והפרעות בביצוע המבנה.
 • (8) ההתקדמות בביצוע המבנה במשך היום.
 • (9) הוראות והערות שניתנו לקבלן על ידי המהנדס או על ידי המפקח.
 • (10) הערות המתכננים והיועצים בעת ביקורם.
 • (11) כל דבר אחר המשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע המבנה.
 • (12) תוספות ו/או שינויים הנדרשים ע"י הקבלן בצירוף אסמכתאות.
 • (13) עיכובים בביצוע ו/או השלמת העבודה.
 • 4.7 אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח על ביצוע המבנה, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו.
 • 4.8 הפיקוח האמור לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמינה למילוי הוראות חוזה זה.
 • 4.9 היומן ייחתם על ידי המפקח והקבלן והעתק חתום מהרישומים יימסר לקבלן או לבא כוחו המוסמך אשר רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים הרשומים בו, תוך 7 ימים מרישומם, על ידי מסירת הודעה בכתב למפקח. דבר הסתייגותו של הקבלן יירשם ביומן.
 • 4.10 הקבלן רשאי לרשום ביומן הערותיו בקשר לביצוע המבנה, אולם רישומים אלה לא יחייבו את המזמינה.
 • 4.11 רישומים ביומן, פרט לאלה שהקבלן הסתייג מהם ובכפיפות לסיפא סעיף קטן (ד), ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות בהם, אולם לא ישמשו כשלעצמם עילה לדרישת כל תשלום על פי החוזה.
 • 4.12 המהנדס ו/או המפקח שומרים לעצמם את הזכות לשלוח הוראות והערות לקבלן בפקס, וזה יחשב כאילו נרשם ביומן העבודה.

 

 1. הסבת החוזה
 • 5.1 הקבלן מתחייב בזה כי יבצע את העבודות, על כל חלקיהם ופרטיהם בעצמו, ברציפות החל מיום חתימת החוזה ועד להשלמת העבודות, לשביעות רצונם המלאה של המהנדס והמזמינה.
 • 5.2 אין הקבלן רשאי להסב את החוזה או כל חלק ממנו וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמינה מראש ובכתב.
 • 5.3 שינוי בבעלות או בשליטה (ישירה או עקיפה) בקבלן בין ע"י העברת מניות, הגדלת הון מניות ו/או הקצאת מניות ו/או בכל דרך אחרת, ייחשב כהעברת זכויות שהקבלן אינו רשאי לעשותה וההוראות שלעיל יחולו גם על שינוי כזה.
 • 5.4 המזמינה תהיה זכאית להמחות ו/או להסב, ו/או להעביר לאחר או לאחרים את כל או חלק מזכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי חוזה זה מבלי צורך בקבלת הסכמת הקבלן לכך והקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה ו/או תשלום מכל סוג בקשר עם האמור לעיל וביצועו.
 • 5.5 העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצועו של המבנה, או של חלק ממנו, לאחר כאמור בסעיף א. לעיל.
 • 5.6 נתנה המזמינה את הסכמתה במפורש בהתאם לאמור לעיל בסעיף זה, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו להתחייבויותיו לפי החוזה, והקבלן יישא באחריות המלאה לכל מעשה או אי מעשה של מבצעי המבנה, באי כוחם ועובדיהם.
 • 5.7 התחייב הקבלן למסור עבודות מסוימות לקבלנים שהמזמינה תנקוב בשמם או לרכוש חומרים מספקים שהמזמינה תנקוב בשמם, לא יגרע הדבר מאחריותו של הקבלן כלפי המזמינה ו/או כלפי כל אדם.
 • 5.8 הקבלן מצהיר בזה כי הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969, ומתחייב לא למסור לקבלני משנה ביצוע עבודה כלשהי בקשר למבנה או חלק ממנו אלא אם אותו קבלן משנה רשום בהתאם להוראות החוק האמור.
 1. היקף החוזה

הוראות החוזה חלות על בניית המבנה, לרבות המצאת כוח-האדם, החומרים, הכלים, הציוד, המכונות וכל דבר אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך.

       

 1. בדיקת תנאי החוזה

•7.1   הקבלן מצהיר בזה כי נהירים לו כל תנאי החוזה, וכי ביקר במקום ביצוע העבודות ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות ו/או הנובעים ממנו, לרבות את מקום ביצוע העבודות וסביבתו, לרבות טיב הקרקע, את שטחי המבנה המתוכנן, את תכניותיהם, את כמויותיהם וטיבם של החומרים הדרושים לביצוע העבודות, ניתח והסיק על אחריותו מהם הכלים והאמצעים שנדרשים לביצוע העבודה את דרכי הגישה למקום ביצוע העבודה, המבנים הסמוכים, המפגעים, שטחי האחסנה, את עבודות הקבלנים האחרים בפרויקט. הקבלן מודע לכך שהוא חייב לעבוד באופן שהפעילות האקדמית  והמגורים בבניינים השכנים והסמוכים תמשך בצורה נאותה ללא הפרעות במשך כל זמן הקמת הפרויקט, וכן כל גורם אחר אשר עלול להשפיע על ביצוע העבודה מכל בחינה שהיא. כן מצהיר בזה הקבלן, כי שוכנע על יסוד בדיקותיו, כי שכר החוזה מניח את דעתו ומהווה תמורה הוגנת ומלאה לכל התחייבויותיו לפי החוזה ללא יוצא מן הכלל. הקבלן לא יהא רשאי לבסס שום תביעות כספיות עקב אי ידיעה של תנאי כלשהו מתנאי החוזה, או על אי ידיעה או אי הכרת תנאי כלשהו הקשור בביצוע העבודות ו/או הנובעות ממנו וכמפורט בכל הקשור למקום ביצוע העבודות, לתוכניות ולהיתר.

•7.2   הקבלן מצהיר בזה, כי קרא בעיון והבין את כל מסמכי המכרז לרבות כל נספחיו, ובדק היטב את כל התנאים הקשורים לביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל בנוגע לאספקת החומרים והציוד, כוח העבודה ויתר הנתונים אשר יהיו דרושים לביצוע התחייבויותיו על פי החוזה ובמועדים הנקובים בו, והוא מוותר בזאת מראש על כל טענה בדבר חוסר בכל אלה או חלקם מאחר והקבלן מצהיר בזאת, כי בידיו כל אלה, או כי הם באפשרות השגתו. במיוחד לא תישמע כל טענה על חוסר בחומרים, בציוד או בכוח אדם (לרבות אירועים חריגים כמו שביתות, התפרעויות, סגר וכיו"ב בשטחי יהודה ושומרון ובתחומי מדינת ישראל, לרבות מחסור בפועלים ועובדים זרים) ואלו לא תשמשנה צידוק לאיחור כלשהו בהשלמת ביצוע העבודות. למען הסר ספק, האירועים המנויים לעיל  לא ייחשבו כתקלה ו/או עיכוב ו/או הפרעה הנובעים מכוח עליון שלקבלן אין שליטה עליהם, והקבלן יהיה מחויב להשלים במועד את כל התחייבויותיו על פי החוזה למרות הנ"ל.

•7.3   הקבלן מוותר בזאת מראש על כל טענה ותביעה הנובעת מהימצאות הפרעות איזה שהן במתחם הפרויקט, או ממניעה כל שהיא לביצוע העבודות במועדן על פי תנאי החוזה.  הקבלן מצהיר כי יש לו כל הרשיונות לביצוע העבודות על פי החוזה.

•7.4   המפרט הטכני מבוסס על שיטות הנדסיות מקובלות בישראל, על ניסיון המתכננים והיועצים בנושא וכן על דרישות תקנים ישראליים וזרים. מאחר והקבלן הציג את עצמו כבעל ניסיון בביצוע עבודות מהסוג הנדרש במסמכים ובתוכניות המצורפים, מוסכם:

 

(1) בזמן הגשת הצעתו, הקבלן בדק היטב את המסמכים והתוכניות והביע בכתב את הערותיו במידה וישנן כאלה לגבי סתירות, ככל שקיימות בין המסכים השונים וכן הערותיו לגבי שיטות ואופן הביצוע המתוכנן וכן הוא יציג אלטרנטיביות, במגמה להוזיל את העבודות וליעל הביצוע כך שהעבודות תושלמנה לכל המאוחר במועד הקבוע בחוזה.

(2) לא יתקבלו טיעונים מטעם הקבלן שטיב עבודתו פגום או שמשך הביצוע יתארך בגלל מילוי אחר דרישות המפרט והתוכניות או תכנון לא מתאים ולא מקצועי.

(3) הקבלן מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שעניינה ו/או היא נובעת מאי התאמה בין התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות בשלב מאוחר לחתימה על הסכם זה.

 

 1. ספקות במסמכים והוראות 
 • 8.1 החובות המוטלות על הקבלן במסמכיו השונים של החוזה תפורשנה על דרך השלמה והרחבה, אולם במידה שלמרות זאת תיוותר סתירה או אי התאמה, או דו-משמעות בין מסמכיו השונים של החוזה לבין עצמם, ייושבו ויוכרעו אלו על פי ההוראות הבאות:

 

 היו ישוב הסתירה, אי ההתאמה או דו המשמעות והכרעתם דרושים בכל הקשור לביצוע

העבודות ייושבו ויוכרעו אלו על ידי הקניית סדר הקדימות הבא למסמכי החוזה:

 

א.                התוכניות.

ב.                 המפרטים המיוחדים.

ג.                 כתב הכמויות.

ד.                 החוזה העיקרי.

ה.                המפרטים הכלליים.

ו.                 תקנים אשר אינם מופיעים במסמכי החוזה ואשר מתייחסים לחומרים הדרושים לשם ביצוע העבודות.

 • 8.2 יהיו ישוב הסתירה, אי ההתאמה או דו המשמעות והכרעתם דרושים בכל הקשור לחישוב התשלום אשר יגיע לקבלן בגין ביצוע העבודות המיועדות למדידה ייושבו ויוכרעו אלו אל ידי הקניית סדר הקדימות הבא למסמכי חוזה:

א.       התוכניות.

ב.       המפרטים המיוחדים.

ג.        כתב הכמויות.

ד.       החוזה העיקרי.

ה.       המפרטים הכלליים.

 • 8.3 בכל מקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין הוראה מהוראות תנאים אלה לבין הוראה ברורה ומפורשת במסמך אחר מהמסמכים המהווים את החוזה - יקבע מנהל הפרויקט את סדר העדיפות ביניהם, וקביעתו תהא סופית ומחייבת.
 • 8.4 גילה הקבלן סתירה בין הוראה אחת מהוראות החוזה למשנה או שהיה מסופק בפירושו הנכון של המסמך או של חלק ממנו - יפנה הקבלן בכתב לפני חתימת החוזה בין הצדדים למנהל הפרויקט ומנהל הפרויקט ייתן הוראות בכתב - בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו. בנוסף לאמור לעיל, חייב הקבלן בכל מקרה בו מצא סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/או פרוש שונה בין המסמכים, להעיר את תשומת לב מנהל הפרויקט על כך שבעה ימים לפני ביצוע עבודה כלשהיא ולקבל הוראותיו של מנהל הפרויקט לגבי הטיב, אופן הביצוע, התקן, הבדיקות שיש לבצע וכו'. מובהר, כי על הקבלן מוטלת האחריות למצוא כל סתירה ו/או אי התאמה כאמור שקבלן מבצע סביר אמור למצוא בשים לב להתחייבויותיו על פי הסכם זה.

לא הביא הקבלן את דבר הטעות לתשומת לב מנהל הפרויקט כאמור, יחולו על הקבלן כל ההוצאות ו/או הנזקים שנגרמו עקב אי מלוי הוראה זו. למען הסר ספק, לא תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין חוסר התאמה בין התוכניות, המפרטים וכתבי הכמויות בשלב מאוחר לתחילת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 • 8.5 במקרה שיתברר שהקבלן לא מילא הוראה כלשהי מהוראות סעיף 8 זה או לא גילה סתירה או אי התאמה אשר עליו לגלות בתור קבלן לפי סעיף 7 לעיל, ושכתוצאה מכך בוצעה עבודה כלשהי על פי טעות, יהיה על הקבלן לשאת בכל ההוצאות שידרשו לתיקון המעוות. מנהל הפרויקט יכריע בלעדית וסופית ובכתב בכל פירוש הנוגע להתאמה או סתירה כאמור לעיל.

 

 1. תוכניות ומסמכים

א. להסכם זה מצורפים על ידי המזמינה ובהסכמת הקבלן, התוכניות והמסמכים הבאים:

            (1) תוכנית המבנה ורשימת תוכניות.

(2) המפרט המיוחד ורשימת הכמויות.

ב. הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי נמסר לו ע"י המזמינה כי ייתכן ויחולו  שינויים בתוכניות המבנה וכי הביצוע בפועל ייעשה בהתאם לתוכניות מעודכנות שיימסרו לו על ידי מנהל הפרויקט. תוכניות היועצים יימסרו לקבלן במידת הצורך לצורכי מידע כללי בלבד.

ג. על הקבלן לערוך אחת לשבוע רשימת תכניות ביצוע כולל מועדים על מנת להבטיח ביצוע רציף ובלתי פוסק של העבודות באתר. ככל שלא קיימת תכנית ביצוע עתידית על הקבלן להודיע על העדרה של תוכנית ביצוע כאמור עד לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה לפני סיום תכנית הביצוע הנוכחית. למען הסר ספק, יובהר כי העדרה של תכנית ביצוע במועד לא תקים כל זכות תביעה ו/או דרישה לקבלן.   

ד. העתקים מכל מסמך המהווה חלק מהחוזה, יוחזקו על ידי הקבלן במקום המבנה. המפקח וכל אדם שמורשה על ידו לתכלית זו, יהיה רשאי לבדוק ולהשתמש בהם בכל שעה מתקבלת על הדעת.

ה. שלושה עותקים מכל אחת מהתוכניות יימסרו לקבלן המבצע על ידי המנהל ללא תשלום. כל עותק נוסף שיהיה דרוש לקבלן יוכן על חשבון הקבלן. עם השלמת המבנה, יחזיר הקבלן למנהל את כל התוכניות שברשותו.

ו. הקבלן יחזיק במשרדו באתר 2 סטים מכל תכניות שאושרו לביצוע, יומן עבודה, סיכומי ישיבות, דוחות פיקוח עליון של המתכננים וכן כל מסמך המהווה חלק מחוזה זה.

ז. הקבלן יאפשר למפקח לעיין ולהשתמש במסמכים אלו בכל עת.

ח. מוצהר בזה כי כל התוכניות הנוגעות לביצוע העבודות הינן רכושה הבלעדי של המזמינה והיא בעלת זכויות היוצרים לגביהן והקבלן מתחייב לשמור על תוכנן בסוד, לא להכין מהן העתקים, ולא להעבירן לידי כל אדם ו/או גוף שלא לצורך ביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה כי הוא מקבל את התוכניות לידיו כנאמן לתקופת ביצוע העבודות ולצורך ביצוען בלבד, ואסור לו להשתמש בהן בכל אופן שהוא ולכל מטרה אחרת, או למסור את תוכנן ו/או איזה חלק מהן לאחרים שאין להם קשר ישיר לביצוע העבודות ו/או המבנה. הקבלן מוותר בזה באופן מפורש ומוחלט על כל זכות עכבון בקשר לתוכניות ו/או חלק מהן.

 

 1. דוחות וישיבות תיאום

המהנדס יזמן אליו לעתים מזומנות את הקבלן לישיבות תיאום בנושאי ביצוע המבנה. על הקבלן  להתאים את עצמו לזמנים שייקבעו על ידי המהנדס וכן עליו להביא לישיבות אלו את הדוחות, המסמכים ובעלי המקצוע - הכל כפי שיידרש לכך בכתב מראש על ידי המהנדס.

 

 1. שילוט, משרדים ומחסן באתר הבניה

           הקבלן יתקין ויחזיק על חשבונו במקום העבודה:

 א.           2 שלטים מלוחות פח במידות 3 X 4 מ"מ, ועליהם יפורטו שם המזמינה, שם העבודה, מועד תחילת וסיום העבודות, שמות היועצים, הקבלן, קבלני המשנה, מנהל העבודה, כולל מספרי טלפון וכתובת. תוכן השילוט לפני הדפסתו יובא לאישור המזמינה. על הקבלן להציב את השלטים באתר לפי הוראות מנהל הפרוייקט.

ב.             נקודות חשמל ומים זמניות לשימוש אתר העבודה והמשתמשים בו - הקבלן יהיה אחראי להתקין על חשבונו נקודות חשמל, כולל התקנה של תאורה זמנית לעבודות השונות נשוא הסכם זה, וכן נקודות חיבור למים באתר העבודות, לפי הצורך וקצב התקדמות העבודות וכלל שיידרש על פי הנחיות מנהל הפרוייקט ולפי צרכי הבנייה באתר.

למען הסר ספק יובהר כי המזמינה לא תספק לקבלן חשמל ומים.

ג.             מבנה לשימוש משרדי הקבלן אשר ישמש גם כחדר ישיבות, אשר יכלול, בין היתר, ריהוט משרדי, לפחות שני קווי טלפון כולל חיבור "פס רחב" לאינטרנט, מכשיר פקס, מחשב ומדפסת.

ד.             מחסן מתאים לאחסנת חומרים, כלים ומכשירים אחרים לצורך ביצוע העבודות לפי החוזה.

ה.          הקבלן יבנה ויספק על חשבונו שני משרדים במבנה של קונטיינר או מבנה יביל אחר שישמשו את צוות המפקחים באתר לפי התאור להלן:

 • מבנה משרד גדול למפקח ראשי ועוזר בגודל 4.00 X 8.00 מ' עם מחיצה מפרידה, החלוקה הפנימית של המשרדים תקבע במקום, המבנה כולל יחידת שרותים, הכוללת אסלה, כיור רחצה.

 

 • הקירות יצופו בסלוטקס צבוע לבן שעליו ניתן יהיה לחבר תוכניות. התקרה תהיה תקרה אקוסטית (מצלוטקס או חומר אחר) עם בידוד טרמי.

 

 • המשרד יהיה מבודד מבחינה תרמית אשר יקבל את אישור המפקח.

 

 • תאורת עבודה חזקה ושקעים לכוח.

 

 • מזגנים.

 

 • מכונת צילום.

 

 

ו.         מחשב תוכנות וציוד היקפי - על הקבלן לספק ולהתקין במשרד המפקח מחשב ומדפסת לפי קונפיגורציה נדרשת להלן ולדאוג להתקנת התכנות מפורטות מטה ואחזקתם השוטפת והתקינה כולל שני קווי טלפון ADSL ותשלום לספק אינטרנט.

כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודה יחולו על הקבלן.

במידה והקבלן לא ימלא דרישות סעיף זה, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להקים את המשרד על כל אביזריו ולרכוש קו טלפון או פלאפון ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מפעולה זו.

 

ז. הקבלן יספק דיו צבעוני למדפסת + נייר ויטפל בכל הבעיות במחשב מדפסת ופקס. בנוסף, על הקבלן לספק ולהתקין במשרד המפקח מזגן בעל הספק של 1.5 כ"ס לפחות, ולדאוג לפעולתו התקינה באופן רצוף.

ח.  כמו כן יהיה על הקבלן להקים בסמוך למשרד חדרי שרותים ומטבחון.

ט. על הקבלן להחזיק על חשבונו כל זמן העבודה דרך גישה עבירה לרכב קל אל המבנה. המבנה יהיה מוכן ויעמוד לרשות המפקח החל מ-14 ימים לאחר תאריך צו התחלת העבודה.

י. הקבלן ישא בהוצאות השוטפות ו/או האגרות השונות, לרבות תשלומי חשבונות מים, חשמל, קווי טלפון ואינטרנט וכו', לרבות תשלומי חיבורם של כל אלו וכולל התקנת מונים לכל אלו, באחריותו הבלעדית, וכל ציוד אחר שישמש את הקבלן ואת מהנדס האתר וצוותו לצורכי עבודתם, לרבות אגרות ו/או שימוש של אמצעי תקשורת אחרים אשר הועמדו לרשות המפקח ולשמושו, וידאג לנקיון המשרד במשך כל זמן העבודה.

יא. כל ההוצאות הכרוכות בהקמת המשרד עבור המפקח כמתואר לעיל, אחזקתו השוטפת במשך כל תקופת העבודה ופירוקו לאחר השלמת העבודה יחולו על הקבלן.

יב. המבנה יסולק על ידי הקבלן לא יאוחר מ-20 יום לאחר קבלת העבודה על ידי המפקח וסיום החשבונות הסופיים של עבודות הקבלן.

יג. במידה והקבלן לא ימלא דרישות סעיף זה על תת סעיפיו, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להקים את המשרד על כל אביזריו ולרכוש קו טלפון או פלאפון ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות הישירות והעקיפות הנובעות מפעולה זו.

       

 1. ביצוע המבנה לפי התוכניות
 • א. הקמת המבנה תבוצע בהתאם לפרטי התוכניות והמפרטים המאושרים על ידי המהנדס, כפוף לשינויים עליהם הורה המהנדס בכתב לאחר מתן האישור.
 • ב. למקרה של חילוקי דעות במהלך הבנייה באשר לפירוש התוכניות, תהיה ההחלטה הסופית בסמכות מנהל הפרוייקט בלבד
 • ג. רשאי מנהל הפרוייקט, להמציא לקבלן מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע המבנה, הוראות - לרבות תוכניות לפי הצורך לביצוע המבנה.
 • ד. הוראות המהנדס ו/או המפקח שניתנו בהתאם לסעיף קטן (ב) או (ג) מחייבות את הקבלן.

 

 1. המבנה לשביעות רצון המפקח

הקבלן יבצע את המבנה בהתאם לחוזה, לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח, ימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו של הממפקח, בין שהן מפורטות בחוזה ובין שאינן מפורטות בחוזה.

על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, מתחייב הקבלן לבצע את העבודות ברמה, באיכות ובטיב מעולים ומשובחים ביותר ולרבות השימוש לשם כך בכח אדם, חומרים, כלים, ציוד, מכונות וכל אמצעי אחר ברמה, באיכות ובטיב מעולים ותוך ביצוע כל דין. הקבלן מצהיר ומאשר בזאת, שידוע לו כי רמתן, איכותן וטיבן של כל העבודות הקשורות והכרוכות בביצוע המבנה ו/או הפרויקט עפ"י חוזה זה, הינן עיקרו, בסיסו ויסודו של חוזה זה, וכי המזמינה לא היתה מתקשרת עימו בחוזה זה אלמלא התחייבותו האמורה כדלעיל.

 

 1. ערבות לקיום החוזה ולוח זמנים ואופן הפחתתה

א. להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן למזמינה עם חתימת החוזה וכנגד תשלום הסכום הנקוב בס"ק א' לנספח 5 לחוזה זה (אבני דרך לתשלום), ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח המצ"ב כנספח 1 לחוזה זה בגובה של 80% מערך החוזה. מוסכם בזה כי הקבלן יהיה רשאי להמציא ערבות כנ"ל, אשר תכלול סעיף לפיה הערבות מותנית בהפקדת סכום המקדמה הנקוב בס"ק א' לנספח 5 להלן. סכום הערבות יהיה צמוד למדד תשומות הבניה. הוצאות הערבות תחולנה על הקבלן. ערבות זו הינה  ערבות להבטחת עמידת הקבלן בהתחייבויותיו לפי החוזה ונספחיו, ותקרא להלן - "ערבות ביצוע"- אשר תהא בתוקף מיום המצאתה לידי המזמינה ועד תום 60 ימים מתאריך גמר העבודות וקבלת תעודת השלמה חתומה, ותשוחרר ביחד עם החשבון הסופי כנגד המצאת ערבות בדק וטיב וחתימה על כתב העדר תביעות, בנוסח המצ"ב כנספח 3 לחוזה זה.  

 

ב. מנגנון הפחתת ערבות הביצוע כפונקציה של התקדמות העבודות:

 

(1)        עם סיום עבודות השלד של כל קומה לשביעות רצון המזמינה ובהתאם לאישור בכתב של מנהל הפרוייקט - יהא הקבלן רשאי להפחית 7.5% מערך ערבות הביצוע ובאופן שבסך הכל לאחר השלמת בינוי השלד במלואו, יופחת סך של 30% מערך ערבות הביצוע.

(2)        עם גמר הקמת המערכות בכל קומה, לשביעות רצון המזמינה ובהתאם לאישור בכתב של מנהל הפרוייקט - יהא הקבלן רשאי להפחית 6.25% מערך ערבות הביצוע ובאופן שבסך הכל לאחר השלמת הקמת המערכות  יופחת סך של % 25 מערך ערבות הביצוע.

(3)        עם סיום עבודות הגמר בכל קומה, לשביעות רצון המזמינה ובהתאם לאישור בכתב של מנהל הפרוייקט - יהא הקבלן רשאי להפחית 6.25% מערך ערבות הביצוע, ובאופן שבסך הכל לאחר השלמת עבודות הגמר בבניין, יופחת סך של 25% מערך ערבות הביצוע.

(4)        עם קבלת טופס 4 ו -טופס 5 וכן תעודת השלמה חתומה בידי המזמינה - יהא הקבלן רשאי להפחית 10% מערך ערבות הביצוע.

(5)        עם מסירת ערבות הבדק בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח 2 לחוזה, בגובה של 10% מערכו הסופי של החוזה - יהא הקבלן רשאי לקבל את יתרת ערבות הביצוע, ככל שנותרה כזו, בידי המזמינה.

 

היה והקבלן לא השלים את העבודות לשביעות רצון המזמינה מכל סיבה שהיא, ו/או בהתאם ללוח הזמנים המוסכם, ו/או לא מלא אחר כל הוראות החוזה במלואן ובמועדן, תהיה המזמינה רשאית לממש את הערבות מידית וללא צורך באישור הקבלן. במידה והמזמינה תאשר הארכת משך ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא הקשורה במזמינה, ידאג הקבלן לאלתר להאריך את תקופת הערבות בהתאם להוראות המזמינה, למשך הזמן שהמזמינה תקבע. לא הוארכה תקופת הערבות כאמור, תהיה המזמינה רשאי לממש את הערבות ולחלט את תמורתה כפיצוי מוסכם מראש בשל אי קיום תנאי החוזה, וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת המוענקת למזמינה על פי הדין, ו/או על פי חוזה זה. הוראה זו תחול גם על כל ערבות שהוארכה כאמור.

 

עם קבלת תעודת ההשלמה כמוגדר להלן, יהיה על הקבלן להחליף את ערבות הביצוע בערבות בנקאית לתקופת הבדק, בשיעור של 10% מערכן הסופי של העבודות בהתאם לנוסח המצ"ב כנספח 2 לחוזה.

 

הפר הקבלן התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, תהיה המזמינה רשאית לממש את הערבות הנזכרת בסעיף זה לפי העניין ולגבות ממנו לעצמה כל סכום אשר יפצה את המזמינה להנחת דעתה הבלעדית עבור כל נזק או הוצאה שהמזמינה עמדה בהם בקשר עם או כתוצאה מהפרה זו.

 

אין בהמצאת הערבות הבנקאית כדי לגרוע ו/או לפגוע  מזכות המזמינה לתבוע סכומי כסף ו/או סעדים נוספים ו/או אחרים ו/או לגבות את הוצאותיו ונזקיו מן הקבלן בכל דרך אחרת.

 

 1. הודעה בכתב

הודעות על פי חוזה זה תישלחנה בדואר רשום לפי הכתובות המפורטות במבוא לחוזה זה, או במסירה אישית, או בפקסימיליה. הודעות שנשלחו בדואר רשום כאמור לעיל, תיחשבנה כאילו נתקבלו בידי הצד הנשגר שבעים ושתיים (72) שעות מעת מסירתן למשלוח בדואר רשום בבית דואר בישראל. ההודעות שנמסרו במסירה אישית או נשלחו באמצעות פקסימיליה, תיחשבנה כאילו נתקבלו ביד הצד הנשגר יום לאחר שיגורן.


פרק ב' - הכנות לביצוע

 1. בדיקות מוקדמות

(1)           הקבלן מצהיר ומתחייב כי בדק, לפני הגשת הצעתו, את מקום ביצוע העבודות, את המבנה הקיים אליו יש לחבר את המבנה נשואהסכם זה, את תנאי וטיב הקרקע, את כמויותיהם וטיבם של העבודות והחומרים הדרושים לביצוע המבנה, את דרכי הגישה למקום, מגבלות התנועה באזור, הכיר את תנאי העבודה באתר ואת כל המשתמע מכך לגבי ביצועי עבודתו, וכן ביקש קיבל ובדק את כל הידיעות לגבי הסיכונים והאפשרויות האחרות העלולות להשפיע על הצעתו.

(2)           רואים את הקבלן כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי שכר החוזה, לרבות התעריפים והמחירים שבכתב הכמויות, מניחים את דעתו ומהווים תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה.

 

הקבלן יישא במלוא ההוצאות השוטפות של החשמל, הטלפון והמים באתר הבניה, לרבות הוצאות חיבור לתשתית אלו, עד קבלת תעודת השלמה למבנה.

לא תוכרענה כל תביעות אשר נימוקן באי הכרת התנאים באתר או הפרטים לגבי ביצוע העבודה. על הקבלן לבדוק את התאמת התוכנית למציאות באתר.

       

 1. דרכי ביצוע

א.           הקבלן ימציא לאישור המזמינה, תוך 15 ימים ממועד קבלת צו התחלת עבודה, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע, לרבות: הסדרים והשיטות לפיהם יש בדעתו לבצע את המבנה. כן ימציא הקבלן למפקח, לפי דרישתו מזמן לזמן, השלמות ופרטים בכתב בקשר לדרכי הביצוע, לרבות רשימת מתקני עבודה, ציוד ומבני עזר שיש בדעת הקבלן להשתמש בהם.

ב.           המצאת החומר האמור על ידי הקבלן בין שאושר במפורש ובין שלא אושר, אינה פוטרת את הקבלן מאחריות כלשהי המוטלת עליו.

ג.            הקבלן לא יחל בביצוע כל עוד לא אושרה תכנית הביצוע על ידי המפקח, מתכנן הקונסטרוקציה והמזמינה.

ד.           הקבלן אחראי לכך כי תוך כדי ביצוע העבודות, לא תהיינה הדרכים המובילות למקום ביצוע העבודות נתונות להפרעה של התנועה הרגילה בדרכים האמורות . כמו כן יהיה הקבלן אחראי לכך כי לצורך הובלתם של משאות מיוחדים יתקבל תחילה הרישיון הדרוש לכך מהרשויות המוסמכות ויינקטו כל האמצעים, לרבות בחירתם של הדרכים, של כלי הרכב (התנועה תבוצע אך ורק באמצעות כלי רכב המצוידים בגלגלים פנאומטים) ושל זמני ההובלה. הקבלן מתחייב לטפל על אחריותו ועל חשבונו בהסדרת כל האישורים הנדרשים מאת הרשויות השונות לצורך אישור תוכניות הסדרי תנועה, אישור משטרה וכדומה והוא מתחייב כי לא יפעל ללא קבלת כל האישורים הנ"ל וכי פעילותו תיעשה בהתאם לאישורים שינתנו בלבד.

 

            ה.      הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות שימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, ובפרט לא תהיה הפרעה לצד שלישי כל שהוא ולשיבוש המהלך התקין של הפעילות בעת הביצוע. עליו לדאוג לניקיון מוחלט באזורי עבודתו ולנקות כל פסולת הנובעת מעבודתו, על פי סעיף 41 להלן, וכן להימנע מעבודות מרעישות בשעות שיורה המפקח. 

                     כל העבודות הנדרשות לצורך מימוש סעיף זה הינם באחריותו ועל חשבונו של הקבלן. הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של הרשויות הממשלתיות והרשויות המקומיות הקשורות לביצוע העבודות. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של החוזה מתחייב בזה הקבלן לפצות את המזמינה עבור כל נזק שיגרם לה, בין כספי או אחר, כתוצאה מהפרת הוראות של הרשויות הממשלתיות והמקומיות.

 

            ו.          הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו כי דרכי הגישה הקיימות לאתר הינם מוגבלות ביותר וכי ייתכן ויהיה עליו לבחור כלים ייעודיים ייחודיים לצורך עבודה באתר. 

 

 1. לוח זמנים ממוחשב לביצוע העבודות ומשך הביצוע

א.         מועד גמר העבודות הינו מעיקרי חוזה זה. על מנת להבטיח סיום העבודות במועד ולאפשר למפקח לעקוב אחר התקדמות העבודה, יכין הקבלן לפני מתן צו התחלת עבודה, לוח זמנים מפורט וממוחשב לביצוע העבודות במשך תקופה שלא תעלה על 12 חודשים קלנדריים רצופים.

בלוח זמנים זה יראה הקבלן כיצד בכוונתו לבצע את העבודות תוך תקופת הביצוע המוגדרת ומה הן הפעילויות העיקריות, האמצעים, הציוד וכוח האדם שברשותו לצורך סיום העבודות בזמן שנקבע לסיומן.

בהצעת לוח הזמנים חייב הקבלן להתחשב בנקודות ציון שפורטו בחוזה, אם פורטו, ו/או בנקודות ציון שיורה לו המפקח.

הלוח יהיה ערוך לפי לוח גאנט ויכלול את כל הפעילויות הנדרשות ואת התלות ביניהם, כולל פעילויות לפי הציוד המועסק כפי שייקבע ויאושר על ידי המפקח.

לאחר אישור לוח הזמנים על ידי המפקח, יכוון הקבלן את הפעילויות בהתאם ללוח זה, ולוח זמנים זה יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.

לוח הזמנים על כל סעיפיו יתוקן ויעודכן על ידי הקבלן מידי חודש או לפי דרישת המפקח ו/או מנהל הפרוייקט וישקף את הסטיות והשינויים העתידים להיווצר מכל סיבה שהיא.

עדכון לוח הזמנים יהיה אך ורק לגבי סדר העבודות והקשר ביניהן, בשום אופן לא יגרמו עדכונים אלה למועד חדש לסיום העבודה.

במסגרת הכנת לוח הזמנים יהיה על הקבלן להביא בחשבון כי מתקיימת פעילות של המכללה בצמידות לאתר הבנייה והכוללת לימודים אקדמאיים ימי עיון, כנסים, הרצאות וכיוצ"ב וכי המזמינה רשאית לדרוש מאת הקבלן הפסקת העבודה למשך פרקי זמן קצרים וקצובים שלא יעלו על 2 ימי עבודה רצופים ואף זאת בתדירות שלא תעלה על אחת ל - 3 חודשים. הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי לא ישולמו לו דמי בטלה ו/או פיצויים כלשהם בגין ההפסקות הנ"ל.

ב.         על הקבלן יהיה למנות אחראי לוח זמנים לביצוע מושלם של עבודות נשוא הסכם זה במועדן. אחראי לוח זמנים יעדכן אחת לשבוע, לקראת ישיבתו השבועית של מנהל הפרוייקט, את לוח הזמנים לביצוע העבודות.

ג.       משך הביצוע המושלם של "העבודות", לקבלן ממתן צו התחלת עבודה ועד ל"השלמת העבודות" על פי הגדרתן במסמכי החוזה, יהיה: שניים עשר (12) חודשים קלנדריים רצופים, כולל זמן התארגנות, שבתות, חגים ומועדים מיום מתן צו התחלת עבודה, ועד להשלמת ביצוע המבנה ומסירתו למזמינה במצב תקין, ראוי לשימוש ומושלם לשביעות רצון המזמינה, ועל פי כל דרישות החוזה לרבות על פי המפרט הטכני, תכניות הביצוע ודרישות המפקח והמתכננים.

ד.       במידה והקבלן ישלים את העבודות לשביעות רצון המזמינה תוך 11 חודשים קלנדריים רצופים או פחות מכך, לרבות השגת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין לצורך אכלוס הבניין, יהיה זכאי הקבלן לתשלום מענק חד פעמי בסך של 250,000 ₪ כולל מע"מ.

ה.      מובהר בזאת כי היה והמזמינה תאלץ לעכב את תחילת ביצוע העבודות או כל שלב אחר במהלך ביצוע העבודות לפי הסכם זה, מכל סיבה שהיא, הרי שעיכוב זה לא יקנה לקבלן כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל עיכוב תחילת ו/או המשך ביצוע העבודות לפי הסכם זה.

 

 1. סימון ומדידה

הקבלן מתחייב להעסיק מודד מוסמך אשר ישהה באופן קבוע באתר למתן שירותי מדידה ואימות מידות באופן שוטף במהלך הביצוע. הן עבור עבודות בינוי והן עבור עבודות מערכות.

 (1)           מדידות ככל שתידרשנה יבוצעו על ידי מודד מוסמך מטעם הקבלן. לאחר כל מדידה יגיש המודד תכנית חתומה על ידו המאשרת את ביצוע עבודת המדידה ואת נכונותה. עבור עבודות המדידה לא ישולם שכר נפרד.

למען הסר ספק, שכר המדידה כלול במחירי היחידה של הסעיפים השונים שבהצעת הקבלן.

(2)            על המודד מטעם הקבלן לאשר בכתב את מתווה הבניין נשוא הסכם זה עם תחילת ביצוע העבודות, באמצעות אישור המודד מטעם המזמינה וכן התאמתו להיתר הבנייה ולהגיש את  האישור הרלבנטי למחלקת הפיקוח והרישוי של עיריית חיפה.

(3)        הקבלן יהיה אחראי לסימון הנכון והמדויק של עבודותיו ולנכונותם של הגבהים, המפלסים, המימדים וההכוונה של חלקי המבנה בהתחשב עם המבנה אליו מתחבר מבנה נשוא הסכם זה בהתחשב עם נקודות הקבע וגבולות המגרש. הוצאות הסימון אשר הקבלן אחראי עבורן חלות על הקבלן.

(4)        הקבלן חייב לשמור על קיומן ושלמותן של נקודות הקבע וגבולות המגרש הן מחוץ לאתר הבניה והן בתוך האתר. נחרבו או נמחקו או טושטשו נקודות הקבע, כולן או מקצתן, יחודשו הנקודות האלה על ידי הקבלן על חשבונו הוא מדי פעם בפעם. במידה והקבלן לא חידש את הנקודות, ואף לו עשה כן תוך 3 ימים לאחר שנדרש לעשות כן על ידי המפקח תחדש אותן המזמינה על חשבונו של הקבלן.

(5)        הקבלן יהא אחראי לשגיאות ו/או אי דיוקים בסימון ויהא חייב לתקן על חשבונו את חלקי המבנה אשר נבנו מתוך אי הדיוקים או השגיאות במדידות כאמור. אם, במידה ואין אפשרות תיקון, ייהרס חלק המבנה הבלתי מדויק וייבנה מחדש וכל זאת על פי הנחיות והוראות המפקח.

(6)        המודד מטעם הקבלן יהיה חייב לקבל אישור מטעם מודד המזמינה והאדריכל מטעמה לגבי התאמת מפלסי הפיתוח והקומות של המבנה נשוא מכרז זה, עם המבנה הנוכחי הקיים במקום.

 

 

פרק ג' - השגחה, נזיקין וביטוח

 

 1. השגחה מטעם הקבלן

הקבלן או בא כוחו יהיה מצוי במקום ביצוע העבודות וישגיח עליהן ברציפות לצורך ביצוע העבודות. מינוי בא כוח מוסמך מטעם הקבלן לצורך סעיף זה, יהא טעון אישורו המוקדם בכתב של המפקח. המפקח יהא רשאי לסרב לתת את אישורו או לבטלו בכל זמן שהוא. אישר המפקח מינויו של בא כוח פלוני או סירב לאשרו או ביטל את אישורו למינוי זה - לא יגרע הדבר במאומה מכל התחייבויות הקבלן בחוזה זה. לצורך קבלת ההוראות מהמפקח - דין בא כוח מוסמך של הקבלן כדין הקבלן. בא כח זה יהיה מהנדס בכיר בעל 8 שנות ניסיון לפחות, אשר יהיה בקיא ובעל ניסיון בביצוע כל העבודות מהסוג המוצע לפועל ויתמצא היטב בתכניות, במפרט, בשיטות הביצוע, בעבודות הגמר, בניהול צוות עובדים, קבלנים מיוחדים הכפופים לו. האמור לעיל אינו בא לפגוע בחובת הקבלן להעסיק מנהל עבודה ראשי מוסמך הן בשלב השלד והן בשלב הגמר אשר ישהה במקום המבנה בכל עת בה יבצע הקבלן את העבודות ושיהיה מנוסה ובעל ותק בבצוע עבודות בסדר גודל זה. מודגש כי תפקידו ואחריותו של מנהל העבודה יהיו, בין היתר, שליטה על העובדים וסדור עבודה וכן מתפקידו לדאוג לאיכות העבודה ולפסול בעצמו כל עבודה פגומה. כמו כן, יהיה עליו להנחות העובדים, כך שעבודתם תהיה טובה ואחראית. בנוסף, חובת הקבלן להעסיק כל בעל תפקיד אחר אשר מינויו נדרש לניהול ובצוע מקצועי ברמה גבוהה של העבודות וכן עפ"י חוזה זה, עפ"י המסמכים המצורפים לו ועפ"י כל דין. הקבלן יעסיק את כח האדם הטכני הדרוש לביצוע והשגחה על ביצוע העבודה, כולל מנהלי עבודה (כעזר למנהל העבודה הראשי), בעלי ניסיון וידע בסוג העבודות המבוצעות לפי חוזה זה ורישיונות מתאימים על פי חוק. על הקבלן להעסיק באתר מנהלי עבודה לשלד ובמועד התחלת עבודות הגמר, מנהלי עבודה מומחים לעבודות גמר. מנהל העבודה ומנהל הפרויקט מטעם הקבלן הראשי ימצאו באתר בהיקף של משרה מלאה ככל שיידרש על ידי המזמינה.

 

 1. רישיונות כניסה והעסקת עובדים

(1)        הקבלן ימלא כל דרישה מטעם המפקח בדבר הרחקתו ממקום המבנה של כל אדם המועסק על ידו בביצוע העבודות, אם לדעת המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה או אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור, לא יחזור הקבלן להעסיקו בין במישרין ובין בעקיפין במקום המקרקעין. תוך 7 ימים מעת הרחקת האדם כלעיל, ימצא הקבלן עובד מחליף ברמה שתאושר על ידי המפקח. הרחקת אדם לפי דרישת המפקח כאמור לעיל לא תגרע מאחריות הקבלן והתחייבותו לפי חוזה זה כולל עמידה בלוח הזמנים.

(2)           הקבלן לא יעסיק עובדים שאין בידם אישורי שהייה ואישורי עבודה בתחומי הארץ.

 

 1. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות

א.       עם קבלת צו התחלת העבודה, הקבלן, בליווי המפקח יקבל את הגידור מקבלן הקידוחים לשביעות רצונו, במידה ויתבקשו תיקונים במועד זה, המזמינה תדרוש ביצועם ע"י קבלן הקידוחים עובר לחתימה על הסכם זה.

ב.       הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו שירותי שמירה לאתר 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע במהלך כל תקופת ביצוע העבודות על פי הסכם זה לרבות שבתות וחגים. כמו כן מתחייב הקבלן להקים על חשבונו למשך כל תקופת הביצוע, גדר איסכורית, וכן להזיז את הגדר, על חשבונו בהתאם להתקדמות הבנייה, בכפוף לדרישות המקובלות לאתר זה. כן מתחייב הקבלן לנקוט בשאר אמצעי הזהירות המתאימים ליום וללילה לצורך שמירת ביטחונם ונוחיות ציבור המבקרים בקמפוס, וזאת בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיידרש על ידי המפקח ו/או מנהל הפרוייקט או שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים אחרים אם פורטו בחוזה. כן מתחייב הקבלן למלא הוראות כל דין באשר לבטיחות וכן לדאוג לפירוק הגדר עם דרישת המזמינה ולאחר סיום והשלמת העבודות, לאחר קבלת טופס 4 וטופס 5.

 

 1. נזיקין  למבנה

(1)        מיום העמדת האתר עליו יוקם המבנה, כולו או מקצתו, לרשותו של הקבלן ועד מתן תעודות השלמת המבנה, יהא הקבלן אחראי לשמירת המבנה ולהשגחה עליו. בכל מקרה של נזק למבנה הנובע מסיבה כלשהי (פרט לסיכון מוסכם בהתאם לסעיף קטן (4) דלהלן), יהא על הקבלן לתקן את הנזק על חשבונו הוא בהקדם האפשרי, להחזיר המצב לקדמותו, ולהביא לידי כך שעם השלמתו יהא המבנה במצב תקין ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה, מבלי לגרום לשינוי לוח הזמנים לשביעות רצון המזמינה.

(2)        הוראות סעיף קטן (1) תחולנה גם על נזק שנגרם על ידי הקבלן תוך כדי עבודות תיקון ובדק שבוצעו על ידיו בתקופת הבדק, אף לאחר מתן תעודות השלמת המבנה..

(3)        על הקבלן לבצע את העבודות באופן שלא יגרם כל נזק למבנים ומתקנים שכנים, והיה ונגרם כזה כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו, עליו לתקן אותו מיידית לשביעות רצון הניזוק והמפקח, ולהחזיר המצב לקדמותו. היה והקבלן לא ביצע את התיקון, בכל או כנדרש, המזמינה תבצע את התיקון ע"י אחרים וע"ח הקבלן.

(4)        בכל מקרה של נזק שנגרם על ידי "סיכון מוסכם" יהיה על הקבלן לתקן את הנזק בהקדם האפשרי, אם ובמידה שהמפקח ידרוש ממנו לעשות כן, והוצאות התיקון יחולו על המזמינה.

(5)        "סיכון מוסכם" - פירושו: מלחמה, פעולת איבה המבוצעת על ידי כוחות סדירים, או בלתי סדירים, פלישת אויב, פעולת מדינה אויבת וקרבות (בין שהוכרזה מלחמה ובין אם לאו).

 

 1. נזיקין  לגוף או לרכוש

(1)            הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש, ולכל נזק אחר שייגרם למזמינה ו/או לעובדים ו/או למי מטעמו ו/או לעובדי הקבלן ו/או לכל צד ג' שהוא כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע בין במישרין ובין בעקיפין מביצוע העבודות ו/או בקשר אליהן בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן. בין אם נגרם על ידו ובין אם נגרם על ידי עובדים ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם ו/או ע"י כל מי שנתון למרותם וכן ע"י כל אדם או גוף הפועל עבור הקבלן או מטעמו.

(2)            הקבלן יפצה את המזמינה בגין כל נזק ו/או אובדן שייגרם למזמינה כתוצאה מכל מעשה או מחדל כאמור ובכל מקרה שהמזמינה תאלץ לשלם פיצויים, או כל תשלום בקשר לנזק ו/או אובדן כאמור, מתחייב הקבלן לשלם כל סכום כזה במקום המזמינה, לפי הוראותיה, או אם יידרש לכך ע"י המזמינה לשלם כל סכום כזה למזמינה עצמה מיד עם דרישתה הראשונה של המזמינה וכל זאת בתוספת ריבית חוקית מקסימלית, הנהוגה באותה עת במשק, לגבי משיכות יתר בלתי מאושרות בחשבונות עו"ש רגילים ובתוספת הוצאות שהמזמין עמד בהן בקשר לכל תביעה כזו.

(3)            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה המזמינה רשאית לנכות את הסכומים שיגיעו לה, עפ"י האמור לעיל, מכל תשלום או סכום שיגיע ממנו לקבלן בכל עת שהיא על פי החוזה ו/או להשתמש בערבות הבנקאית שהקבלן מסר בידי המזמינה לפי הסכם זה.

(4)            מבלי לפגוע באמור לעיל הקבלן יהיה אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שהאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) או לפי כל דין אחר לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע המבנה ובקשר לכך.

 1. נזיקין לעובדים

המזמינה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד, הוצאה ו/או תוצאה מכל מין וסוג שהוא שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדיו, שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ו/או עקב ביצוע הקמת המבנה ו/או בקשר עימו.

הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם אחר הנמצא בשרותו של הקבלן, כתוצאה מנזק כלשהו אשר נגרם להם תוך כדי ביצוע המבנה ובתקופת ביצוע הבדק ובקשר לכך.

 

 1. פיצוי עקב אי-קיום התחייבות על ידי הקבלן

אם המזמינה תידרש לשלם לצד שלישי דמי נזק או פיצויים כלשהם בגין הפרה ו/או אי קיום התחייבויות על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לשפות את המזמינה בגין כל סכום שישולם על ידה כדלעיל, השיפוי משמעותו שהקבלן ישלם תחת המזמינה כל סכום שהמזמינה תדרש לשלם וזאת מיד לפי דרישתה הראשונה. כל סכום שישולם על ידי המזמינה יראוהו כחוב המגיע לו מהקבלן לפי חוזה זה, והמזמינה רשאית לנכות חוב זה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא או לגבותו בכל דרך אחרת.

 

 1. שחרור מאחריות

שום אדם או גוף מאוגד הפועל מזמן לזמן בשמו או מטעמו של המזמינה בכל העניינים המפורטים או הנוגעים לחוזה זה או לביצוע או לאופן ביצועו, לא ישא בשום אחריות אישית כלפי הקבלן או כלפי אדם אחר והקבלן מוותר מראש על כל עילת תביעה נגד הנ"ל הנובעת מהעניינים המפורטים לעיל.

 

 1. ביטוח

מבלי לפגוע בהתחייבויות הצדדים על פי הסכם זה ו/או על פי דין, יערכו הצדדים ביטוחים כמפורט להלן:

 • 28.1 המזמינה מחזיקה ביטוח עבודות קבלניות (להלן "ביטוחי המזמינה" או "פוליסת העבודות הקבלניות") לפי תנאי ביט 11 המבטח את כל עבודות הפרויקט. הביטוח הנו על שם המזמינה, הקבלן וקבלני משנה. הביטוח יהא תקף במשך כל זמן ביצוע העבודות. הביטוח כולל:
 • 28.1.1 פרק א' - רכוש: לכיסוי עבודות הפרויקט כולל העבודות נשוא הסכם זה. סכום הביטוח לפרק זה ישקף את כל שווי החומרים והעבודה כולל מע"ם.
 • 28.1.2 פרק ב' - צד ג': לכיסוי אחריותה החוקית של המזמינה על פי דין, כלפי הציבור בגין פגיעה ו/או נזק העלולים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של כל אדם או גוף כלשהו, בגבול אחריות בסך 10,000,000 ₪ למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח.
 • 28.1.3 פרק ג' - חבות מעבידים: לכיסוי חבותה החוקית השיורית של המזמינה (מעל לפוליסת חבות המעבידים המבוצעת על ידי הקבלן) על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים כלפי עובדים המועסקים בעבודות הפרויקט, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 • 28.2 לביטוחים המבוצעים על ידי המזמינה:
 • 28.2.1 הקבלן ישתתף בעלות הביטוח הנ"ל בדמי ביטוח שיחושבו בשיעור 0.6% מכל חשבונית שיגיש.
 • 28.2.2 במקרה של הארכת משך העבודה, תוארך תקופת הביטוח בהתאם.
 • 28.2.3 בכפוף למילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי ההסכם, מוסכם כי בקרות מקרה ביטוח, המבוטח על פי פרק 28.1.1 (רכוש) לפוליסת העבודות הקבלניות, לעבודות נשוא הסכם זה, אזי אם תיקן הקבלן בעצמו את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון המזמינה והמפקח ולאחר שקיבל אישור בכתב על כך מאת המפקח המופנה למזמינה, תעביר המזמינה לקבלן כספים מתוך תגמולי הביטוח אשר יתקבלו בפועל מאת המבטח (אם יתקבלו) בגין הנזק שנגרם לקבלן, או תורה למבטח לשלמם לו במישרין עד לסכום הדרוש לשם קימום האבדן או הנזק לעבודות על ידי הקבלן.
 • 28.2.4 מבלי לגרוע מאחריותו עפ"י הסכם זה ו/או כל דין, יהיה הקבלן לבדו אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הקבלן ו/או הפועלים מטעמו, לרבות ספקים, קבלנים משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים.
 • 28.2.5 הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה. למילוי סעיף זה, יוכל הקבלן, לבקשתו, לעיין בפוליסת הביטוח שהוצאה לפרויקט וללמוד את תנאיה ואת החובות המוטלים עליו בה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, מאשר בזה הקבלן כי הוא מודע לאמור בהתניות המיוחדות לעבודה בחום, לחובת קיום שמירה ולחובת בדיקה אצל הרשויות, על קיומם של מתקנים וצנרת תת קרקעיים בכל מקום בו מתוכננות חפירות הקשורות לפרויקט זה.
 • 28.2.6 הקבלן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח שנערכו על ידי המזמינה. היו מעורבים בנזק מספר קבלנים, תפוצל ההשתתפות העצמית ביניהם על פי החלטתו הבלעדית של המזמינה.

 

•28.3                        ביטוחי הקבלן

לפני תחילת ביצוע עבודות על ידי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו ביטוח כמפורט להלן (להלן "ביטוחי הקבלן") אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל. הביטוח יהא תקף במשך כל זמן ביצוע העבודות ויכלול:

 

 • 28.3.1 ביטוח רכוש: לכיסוי מתקנים, ציוד וכלי עבודה שאינם מיועדים להיות חלק מהפרויקט המובאים על ידי הקבלן לאתר. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה היקף הכיסוי לרכוש ההיקף המבוטח בביטוחי "אש מורחב" על פי תנאי ביט הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח ומבלי לפגוע בכלליות האמור, גם נזקים עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית, התנגשות, פגיעה על-ידי כלי-טיס, שביתות, פרעות, נזקים בזדון, וכן שוד ופריצה.

לגבי מנופים, מעליות ומכשירי הרמה אחרים, יהיה היקף הכיסוי המבוטח בביטוח "ציוד מכני הנדסי" על פי תנאי ביט הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח.

פוליסות אלו תכלולנה ויתור של המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמינה וכלפי הקבלנים האחרים המועסקים בעבודות הפרויקט ואשר בהסכמי ההתקשרות עימם קיים חיוב כי ביטוחיהם כוללים ויתור הדדי כלפי הקבלן ובתנאי שהויתור, כאמור, לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 

 • 28.3.2 ביטוח רכוש: לכיסוי רכוש העתיד להיות חלק מהפרויקט בעת הימצאו אצל יצרנים ו/או באחסון ו/או בדרכו אל אתר העבודה כולל במפורש בעת העמסה ופריקה. היקף הכיסוי יהיה ההיקף המבוטח בביטוחי "אש מורחב" על פי תנאי ביט הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח ומבלי לפגוע בכלליות האמור, גם נזקים עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית, התנגשות, פגיעה על-ידי כלי-טיס, שביתות, פרעות, נזקים בזדון, וכן שוד ופריצה בעת העברה, יהא הרכוש מבוטח בביטוח "סחורה בהעברה" על פי תנאי ביט הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח בהתאם.

 

פוליסות אלו תכלולנה ויתור של המבטח על זכות התחלוף כלפי המזמינה וכלפי הקבלנים האחרים המועסקים בעבודות הפרויקט ואשר בהסכמי ההתקשרות עימם קיים חיוב כי ביטוחיהם כוללים ויתור הדדי כלפי הקבלן ובתנאי שהויתור, כאמור, לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. המוטב בפוליסת רכוש זו יהא המזמינה.

 

 • 28.3.3 חבות מעבידים: לכיסוי חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים כלפי המועסקים מטעמו בעבודות הפרויקט, בגבולות אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, 20,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמינה היה וייטען כי המזמינה נחשבת כמעבידם של אותם מועסקים.

 

 • 28.3.4 אחריות המוצר: לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין וחוק האחריות למוצרים פגומים מנזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כולל נזק גרר, שייגרם כתוצאה מפגם במוצר (לרבות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש והוראות בטיחות) שיוצר, הובא לישראל, הותקן, הורכב, טופל, שווק על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו.

 

 • 28.3.4.1 תנאי הפוליסה יהיו תנאי ביט הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח.
 • 28.3.4.2 גבול אחריות המבטח 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
 • 28.3.4.3 סכום ההשתתפות העצמית בפוליסה לא יגדל מסך בשקלים שווה ערך ל 25,000 $.
 • 28.3.4.4 הפוליסה תורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
 • 28.3.4.5 הקבלן מתחייב בזה להחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות המוצר בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם וכן לחדשה ולהחזיקה בתוקף במשך תקופת גילוי בת 7 שנים מיום קבלתו הסופית של הפרויקט או עד תום תקופת ההתיישנות הקבועה בדין לגבי סוג פעילות זה - המאוחר מביניהם (להלן "תקופת הגילוי").
 • 28.3.4.6 מבלי לגרוע ממחויבותו של הקבלן בקשר עם המשך הכיסוי כאמור לעיל, היה והפוליסה תבוטל ו/או לא תחודש מכל סיבה וגורם, יהיה הקבלן זכאי לתקופת גילוי נוספת בת שישה חודשים בגין תביעות שתוגשנה נגדו לראשונה במשך תקופה זו בגין מוצרים שיצאו מרשותו לפני תאריך הביטול או אי החידוש. אין בהרחבה זו כדי לפגוע בהוראת ההודעה המוקדמת דלהלן.

 

 • 28.3.5 "אחריות מקצועית" לכיסוי חבות על פי דין העשויה לחול על הקבלן ו/או על כל הפועלים מטעמו בקשר עם העבודה נשוא הסכם זה, בגין כל מעשה או מחדל שלהם העלולים להוות הפרת חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה.
 • 28.3.5.1 גבולות אחריות המבטח 5,000,000 ₪ למקרה וסה"כ לתקופת הביטוח.
 • 28.3.5.2 סכום ההשתתפות העצמית בפוליסה לא יגדל מסך בשקלים שווה ערך ל 25,000 $.
 • 28.3.5.3 תקופת הביטוח בפוליסה תתחיל למפרע למן היום בו החל הקבלן בפועל להכין עבודה או מפרט כלשהם בקשר עם העבודות נשוא הסכם זה אף אם הם קודמים ליום חתימת ההסכם.
 • 28.3.5.4 הפוליסה לא תכלול חריגים בדבר אבדן שימוש, עיכוב, אבדן מסמכים, הוצאת דיבה, אי יושר על ידי עובדי ו/או מנהלי הקבלן.
 • 28.3.5.5 הפוליסה תורחב לכסות את אחריותו של הקבלן בגין מעשיו ו/או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל כמורשו של הקבלן, או משמש כנציגו.
 • 28.3.5.6 הפוליסה תורחב לשפות את המזמינה בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
 • 28.3.5.7 הקבלן מתחייב בזה להחזיק את הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית בתוקף במשך כל תקופת ביצוע ההסכם וכן לחדשה ולהחזיקה בתוקף במשך תקופת גילוי בת 7 שנים מתום קבלתו הסופית של הפרויקט או עד תום תקופת ההתיישנות הקבועה בדין לגבי סוג פעילות זה - המאוחר מביניהם (להלן "תקופת הגילוי").
 • 28.3.5.8 מבלי לגרוע ממחויבות הקבלן באשר להמשך הכיסוי, תכלול הפוליסה הרחבה לכיסוי "תקופת גילוי נוספת" לפיה אם לא תחודש הפוליסה אצל המבטח או תבוטל מכל סיבה שהיא (למעט אם בוטלה עקב אי תשלום הפרמיה או משום שהקבלן הגיש תביעה מתוך כוונת מרמה), יהיה המבטח מחויב להעניק תקופת גילוי נוספת בת 12 חודשים. תביעות שיוגשו במהלך תקופת גילוי נוספת זו בגין מקרי ביטוח שאירעו בתקופת הביטוח, תהיינה מכוסות בפוליסה. אין בהרחבה זו כדי לפגוע בהוראת ההודעה המוקדמת דלהלן.
 • 28.3.5.9 כן יערוך הקבלן ביטוח חובה, כנדרש על פי דין, בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב, וכן ביטוח אחריות בגין רכוש של צד שלישי עקב השימוש בכלי רכב, בגבול האחריות הסטנדרטי המקובל במדינת ישראל לביטוח זה.
 • 28.3.6 באשר לביטוחי הקבלן:
 • 28.3.6.1 ללא כל צורך בבקשה ו/או בפניה נוספת, ימציא הקבלן אישור על קיום הביטוח בנוסח המפורט בנספח 4 לחוזה זה, אישור על קיום ביטוח. המצאת האישור מהווה תנאי לתחילת העבודות. מבלי צורך בכל פניה נוספת, יוסיף הקבלן וימציא אישור על הארכת תקופת הביטוח או חידוש הביטוח כמתחייב בחוזה זה וכמפורט באישור על קיום הביטוח בכל פעם 7 ימים לפני שיפוג תוקף האישור הקיים.
 • 28.3.6.2 מובהר בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים על ידי הקבלן ו/או בהמצאת אישור על קיום ביטוח כאמור, ו/או בבדיקתם או באי בדיקתם על ידי המזמינה ו/או מי מטעמו, כדי להוות אישור בדבר התאמתם לדרישות ההסכם ולא יהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהיא על המזמינה ו/או מי מטעמו ו/או לגרוע מן האחריות המוטלת על הקבלן על פי דין ו/או על פי הסכם זה.
 • 28.3.6.3 הקבלן לבדו יישא בתשלומי הפרמיות וסכומי ההשתתפות העצמית הקבועים בביטוחים שהנו מתחייב להם כאמור לעיל, והוא מתחייב לעדכן סכומי ביטוח וגבולות אחריות ככל שמתחייב במשך כל תקופת ההסכם, לשלם את דמי הביטוח במועד ולחדש את הביטוחים כך שיהיו בתוקף ובהיקף בהתאם לנדרש לעיל, במשך כל תקופת ביצועו של הסכם זה וכל תקופה מוארכת שלו.
 • 28.3.6.4 למען הסר ספק מובהר ומוסכם כי הקבלן לבדו יהיה אחראי לטיבם של ביטוחיו והיקפם, ודרישות הביטוח המפורטות לעיל ו/או באישורים הנן בגדר דרישה מזערית בלבד.
 • 28.3.6.5 מובהר כי הצדדים רשאים לערוך במשך תקופת ההסכם שינויים בביטוחים המפורטים לעיל, בכפוף לכך שבמשך כל תקופת ההסכם לא יבוטל הכיסוי על פיהם ו/או לא יפחת מן המפורט לעיל ו/או באישורים.
 • 28.3.6.6 הקבלן רשאי לערוך ביטוחים נוספים על האמור לעיל כרצונו ובלבד שבכל ביטוח רכוש ו/או הפסד רווחים תבוטל זכות התחלוף של המבטח כלפי המזמינה ובכל ביטוח חבות תורחב הפוליסה לשפות את המזמינה בגין מעשיו או מחדליו של הקבלן.
 • 28.3.6.7 לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

•א.      המזמינה תהיה רשאית לבטל, אחרי שניתנה  לקבלן התראה של 72 שעות, את הזכייה במכרז או את ההתקשרות עם הקבלן.

 • ב. ניתנה לקבלן הודעה על הפסקה כאמור, הוא יפסיק מייד את ביצוע העבודות ויפנה תוך 48 שעות את אתר העבודה.
 • ג. המזמינה רשאית, בהתראה של 14 יום שתועבר לקבלן בכתב, להתקשר בחוזי ביטוח תחתיו ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות, דמי ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזה הביטוח.
 • ד. עשתה המזמינה כאמור בפסקה ג. לעיל, יחולו כל הוצאותיה על הקבלן ורשאית המזמינה אם בחרה לעשות כן, לפי שיקול דעתו, לקזז כל סכום ששילמה מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא, לפי החוזה או לפי הסכם אחר או לפי דין ורשאית היא לגבות סכום זה מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות, אך לא רק, חילוט ערבויות.
 • 28.3.7 האמור בסעיף 28.3.6.7 וסעיפי המשנה שלו לעיל, יחול גם על מקרה בו הפר הקבלן את התנאים שבפוליסות הביטוח.
 • 28.3.8 כמו כן יהיה מנהל הפרוייקט רשאי שלא לאשר חשבונות שיוגשו בקשר עם עבודות הקבלן, כל עוד לא הסדיר הקבלן את כל הביטוחים שעליו לבצעם ו/או בכל מקרה שיתברר כי הכיסוי הביטוחי של הקבלן אינו ממלא אחרי כל הדרישות הנוגעות לכיסוי הביטוחי.
 • 28.3.9 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה או על פי כל דין, או כדי להטיל על המזמינה ו/או מי מטעמה חבות כלשהי. המזמינה רשאית לבחור בחלופה הנוחה לה לפי סעיף זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה לקבלן כל טענה או תביעה בקשר עם החלטתה כאמור.
 • 28.3.10 הקבלן מתחייב לנקוט בכל פעולה שתידרש ממנו על מנת לממש את זכויותיו על פי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו כמפורט לעיל, בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו.

 

 1. אחריות חוזית

בנוסף ומבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בחוזה זה, מצהיר הקבלן ומתחייב כי במקרה של תביעה כלשהי מצד אדם או גוף כלשהו בגין אי קיום התחייבות כלשהי מהתחייבויות המזמינה על פי חוזים שהתקשרו בהם וככל שהתחייבויות אלה נוגעות לעבודות נשוא חוזה זה, יהיה המזמינה רשאית לצרף את הקבלן בתור צד שלישי לכל תביעה כנ"ל, והקבלן יהיה אחראי לשפות את המזמינה על כל החלטה ו/או פסק-דין שיינתן על ידי בית משפט או על ידי בורר, לפי הענין, ועל כל הוצאה שתיגרם לו, מיד לדרישתו הראשונה של המזמינה.

 

 1. פיקוח על ידי מנהל הפרוייקט

(1)            אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל הפרוייקט על ביצוע המבנה אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלביו במלואו, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות במידה שהמדובר הוא באחריות המזמינה לגבי כל צד שלישי אחר.

(2)            הפיקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמינה למילוי תנאי חוזה זה. ומודגש במיוחד כי הקבלן ו/או שלוחיו כמו המבטח שלו לא יוכלו לבוא בטענה או תביעה כלשהי בגין פיקוח לא טוב, והוא בלבד יהיה אחראי לכל עבודותיו והתחייבויותיו על פי הסכם זה וישא בכל נזק או אחריות הנובעת מעבודה לקויה, חומר לקוי, תאום עבודות לא מקצועי וכיו"ב.

 

פרק ד' - התחייבויות כלליות

 1. ציות להוראות החוק

 

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לכל דין ו/או הוראה של הרשויות הממשלתיות והרשויות המקומיות הקשורות לביצוע העבודות לרבות הוראות עיריית חיפה ומשטרת חיפה אשר יינתנו מפעם לפעם, ככל שיינתנו, בנושא פגיעה בנוחיות הציבור, הסדרי תנועה, ניקיון וכל הקשור בביצוע העבודות על ידי הקבלן והקמת המבנה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת של החוזה מתחייב בזה הקבלן לפצות את המזמינה עבור כל נזק שיגרם לה, בין כספי או אחר, כתוצאה מהפרת הוראות של הרשויות הממשלתיות והמקומיות.

 

 1. גישת המפקח למקום המבנה

הקבלן יאפשר ויעזור למפקח או לכל בא כוח מורשה על ידם, להיכנס למקום המבנה ולכל מקום אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה, וכן לכל מקום שממנו מובאים חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע החוזה.

 

 1. פיצוי המזמין עקב אי-קיום התחייבות על ידי הקבלן

הקבלן ישפה ויפצה את המזמינה, מיד עם דרישה, אם המזמינה תידרש לשלם סכומי כסף בתביעה, דרישה ו/או כל הליך אחר שיוגש נגדה במהלך ביצוע העבודות במסגרת חוזה זה, לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע לחברה מהקבלן לפי חוזה זה.

 

 1. מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום אגרות

בכל הכרוך בביצוע המבנה, ימלא הקבלן אחרי הוראות כל דין, בדבר מתן הודעות, קבלת רשיונות ותשלום מסים ואגרות, אולם מסים ואגרות ששולמו על ידי הקבלן כאמור, ושתשלומם חל כדין על המזמינה - יוחזרו לקבלן על ידי המזמינה.

 

 1. מציאת עתיקות וכו'

(1)        עתיקות כמשמעותן בפקודת העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום המבנה - נכסי המדינה הם, והקבלן ינקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על ידי אדם כלשהו.

            (2)         מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הקבלן למפקח על התגלית. כן מתחייב הקבלן לקיים את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות.

(3)        הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו, כי לצורך ביצוע העבודת באתר יש לקבל את אישור רשות העתיקות מראש ולעמוד בתנאים שיקבעו על ידה. הקבלן עשוי להידרש לספק עובדים ו/או כלי עבודה לסיוע לרשות העתיקות בעבודתה, ויהיה חייב לעשות זאת על פי דרישת המזמינה.

ביצוע חפירות ההצלה, יכול שיגרום לעיכוב מסוים בביצוע העבודות ו/או להפסקה זמנית ו/ או להפסקה מוחלטת של העבודה אשר לא יהוו עילה כלשהי לתביעה מצד הקבלן כלפי המזמינה למעט תשלום בגין ביצוע עבודות שבוצעו על ידו בפועל.  

 

 1. זכויות פטנטים וכיו"ב

הקבלן ימנע כל נזק מהמזמינה ויפצה אותה מיד עם דרישה, על כל תביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה, היטל וכיו"ב שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות קניין רוחני, לרבות פטנטים, מדגמים, סמני מסחר או זכויות דומות בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע המבנה במתקני המבנה, במכונות או בחומרים שיסופקו על ידי הקבלן.

 

 1. תשלום תמורת זכויות הנאה

אם יהא צורך לביצוע המבנה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו, כגון: לצורכי חציבה או נטילת עפר או חול או זכות מעבר או שימוש, או כל זכות דומה - יהא הקבלן אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלום תמורתה כפי שיסוכם בין הבעלים לבין הקבלן.

 

 1. פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים

הקבלן מתחייב שתוך כדי ביצוע המבנה לא תהיה פגיעה שלא לצורך בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה שלא לצורך בזכות השימוש של כל אדם בקמפוס המזמינה, בזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו, והוא ימלא אחר הוראות הרשויות המוסמכות בקשר לכך.

 

 1. תיקון נזקים לכביש, למובילים אחרים וכיו"ב

הקבלן אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, הטלפון והצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע המבנה, יתוקן על חשבונו באופן אשר ישיב המצב לקדמותו לשביעות רצונו של המפקח ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול, חשמל, הטלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב.

 

 1. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים

         (1)            אם לביצוע החוזה יהא צורך להעביר חפץ כלשהו במקום שהעברה עלולה לגרום נזק למבנה, כביש, גשר, חוטי פלדה, טלפון, צינור, כבל וכיו"ב, באם לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדים - יודיע הקבלן בכתב למפקח, לפני ההעברה על פרטי החפץ שיש להעבירו ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.

         (2)            הקבלן יהא רשאי לבצע על חשבונו את אמצעי ההגנה בהתאם לתכניתו אך ורק לאחר שיקבל את אישורו בכתב של המפקח, ולאחר שיהיה בידו רישיון מתאים מהרשויות המוסמכות.

 

 1. ניקוי מקום העבודות והשלמתן

א. הקבלן יסלק מזמן לזמן ממקום העבודות את עודפי החומרים והאשפה וזאת תוך תיאום וקבלת אישור מראש מאת הרשויות הרלבנטיות. עם גמר העבודה ינקה הקבלן את מקום העבודות ויסלק ממנו את כל מתקני העזר, החומרים המיוחדים, הציוד, הכלים, האשפה, הפסולת והמבנים הארעיים מכל סוג שהוא, וימסור את העבודות וסביבתן נקיים ופנויים מכל חפץ השייך לקבלן ומתאימים למטרת ולשביעות רצונו של המפקח. סילוק הפסולת מכל מין וסוג שהוא, ייעשה למקומות המיועדים לסילוק אשפה על ידי הרשויות.

 

ב. הקבלן יהיה האחראי, על חשבונו, לסילוק כל פסולת בניה ואשפה, שיירי חומרים ואריזות השייכים לעבודתו ולעבודת הקבלנים המיוחדים והקבלנים הנוספים, מידי יום ביומו, למקום שפיכה שיאושר ע"י הרשות המקומית. ניקוי הפסולת יעשה ע"י הקבלן באמצעות עובדיו מדי יום ביומו באזורי העבודה השונים כך שלא תהיה הצטברות של פסולת ולכלוך, בכל שטחי הבניה ללא יוצא מהכלל. על הקבלן להחזיק באתר מכולות בהן תרוכז הפסולת והלכלוך כך שאתר הפרויקט על כל חלקיו יהיה נקי במשך כל שעות היום, והפסולת והאשפה ירוכזו במכולות שיסולקו מהאתר ע"י וע"ח הקבלן כאשר הן התמלאו.

מודגש במפורש, כי המפקח ידרוש מהקבלן ביצוע ניקיון יום יומי ועליו להקציב לשם כך עובדים מיוחדים שידאגו לפינוי הפסולת כאמור לעיל, הפנוי יעשה באמצעים ידניים, מכניים, טרקטורים וכלי רכב למיניהם. כל הוצאות הניקוי יהיו על חשבון הקבלן. כל העבודה הנ"ל תעשה על חשבון הקבלן ובאחריותו ולשביעות רצון המפקח.

 

ג. אחריות הקבלן לניקיון המבנה והאתר תהיה גם לגבי לכלוך ופסולת שנגרמו על ידי קבלנים וספקים אחרים, לרבות אלה שעבור עבודתם אין הקבלן מקבל כל תמורה. בגמר העבודה ולפני מסירתה יבצע הקבלן ניקיון יסודי של הבניין, לרבות ניקוי אבק, ניקוי חלונות, הורדת כתמי צבע, שטיפת רצפות וסילוק פסולת מכל סוג שהוא. מבלי לגרוע מאחריות הקבלן, גם לניקיון הקבלנים המיוחדים והקבלנים הנוספים, על הקבלן לדרוש מהקבלנים המיוחדים ומהקבלנים הנוספים לנקות את הפסולת שלהם למקום ריכוז ומשם יהיה הפינוי והניקוי על אחריותו של הקבלן. לא ניקה ו/או לא פינה הקבלן את הפסולת ממקום ביצוע עבודתו לשביעות רצונו של המפקח ותוך תקופה שנקבעה לו על ידי המפקח, רשאי יהיה המזמין לעשות זאת על חשבון הקבלן ולגבות את ההוצאות מהקבלן בכל דרך שתיראה למפקח, לרבות עיכוב כספים ו/או תשלומים המגיעים לקבלן מאת מהמזמינה. במקרה זה לא יכול הקבלן לבוא בכל תביעה שהיא נגד המזמין ביחס לנזקים שנגרמו לציוד, לחומרים, למבנים הארעיים או כל רכוש של הקבלן בעת הניקוי ופינוי הפסולת.

 

ד. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, יובהר כי הקבלן יהיה חייב לנקות ניקיון סופי ומושלם של כל חלקי המבנה שהושלמו (לרבות, חלונות, רצפות וכיוב'), באמצעות חברת ניקיון או בכל דרך אחרת, טרם מסירתו הסופית לרשות המזמינה.

 

 1. אחריות בקשר לפקודת הבטיחות בעבודה

הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד - 1954 ואת פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל 1970 והתקנות שפורסמו על פיהן וכי הוא מקבל על עצמו לנהוג על פיהן ולוקח על עצמו את כל האחריות בקשר לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המזמינה עקב עבירה על ההוראות והתקנות הנ"ל בעת ביצוע העבודות (ר' גם פרק 00 לתנאים הכלליים במפרט הטכני המיוחד). הקבלן מתחייב בזה לפצות ולשפות את המזמינה בעד כל תביעה ו/או נזק אחר שיגרם למזמינה בגין כל האמור לעיל. הקבלן מצהיר בזה שהוא מקבל עליו להיות קבלן ראשי בשטח עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה נוסח חדש ועפ"י כל דין.

הקבלן ימנה מנ"ע שיתן את שרותיו עפ"י תקנות הבניה תש"ח 1988 תקנות 5, ויהיה אחראי ליישום ובצוע הנדרש בהם וכן עפ"י תקנה 6 והוא יהיה האחראי על הבטיחות וקיום התקנות לגבי עובדי הקבלן והקבלנים האחרים שיעבדו באתר, וזאת ללא תמורה נוספת פרט לשכר החוזה.

התחייבויות הקבלן לעיל יחולו לאורך כל תקופת החוזה, אף לאחר ביצוע העבודות ויציאת הקבלן מהאתר עד לקבלת תעודת השלמה.

 

 

פרק ה' - עובדים

 

 1. אספקת כוח אדם על ידי הקבלן

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא כוח אדם לביצוע המבנה, את ההשגחה עליהם, אמצעי התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך, בתנאי עבודתם ובתשלום שכרם. למזמינה לא תהיה מחויבות כל שהיא כלפי עובדי הקבלן.

 

 1. אספקת כוח אדם ותנאי עבודה

(1)            הקבלן מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחראים במספר הדרוש לשם ביצוע המבנה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין, וכן מתחייב הקבלן להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע המבנה בשעות העבודה על מנת שהמפקח יוכל לבוא איתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי חוזה זה לקבלן. הוראה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן יראו כאילו נמסרה לקבלן.

(2)            לפי דרישה בכתב מאת המפקח, יחליף הקבלן את בא כוחו המוסמך או את מנהלי העבודה, אם לדעת המפקח אין הם מתאימים לתפקיד.

(3)            לביצוע המבנה יעסיק הקבלן עובדים רק ובהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, והקבלן ישלם שכר עבודה לעובדים שיועסקו על ידו בביצוע המבנה, ויקיים תנאי עבודה בהתאם לקבוע על ידי האיגוד המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה באותו ענף, עבור עבודה דומה באותו איזור.

(4)            הקבלן מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע המבנה מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה עבור עבודה דומה באותו איזור.

(5)            הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק, ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח על העבודה (נוסח חדש) 1970, תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) 1955 וכל תקנות והוראות בטיחות אחרות החלות על ו/או בקשר לביצוע העבודות.

(6)            התקשר הקבלן עם קבלני משנה לביצוע חלקים מהמבנה והעסקתם אושרה מראש ובכתב על ידי המזמינה ועל ידי המפקח, יחולו גם עליהם התנאים דלעיל.

       

הקבלן מצהיר בזה כי הוא הצהיר על העסקת עובדים לפי תקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח) תשי"ד - 1954, ומתחייב להמציא לחברה אישור על כך מהמוסד לביטוח לאומי לא יאוחר מאשר 3 ימים מיום חתימת ההסכם.

הקבלן מתחייב בזה לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח, שהוא חייב בהם על פי חוק ביטוח לאומי (נוסח משולב), תשכ"ח - 1968, עבורו ועבור כל הפועלים המועסקים או שיועסקו על ידו בביצוע העבודה, לפי הסכם זה, ובמשך כל תקופת העבודה הנדונה. הקבלן מצהיר בזה שהוא בלבד המעביד של הפועלים הנ"ל והוא לבדו נושא באחריות ובכל החובות המוטלות על המעביד על פי פקודת מס הכנסה, חוק ביטוח לאומי או כל חוק אחר.

            (7)       לא תותר לינת עובדים באתר הבניה, לרבות לא במשרדי המפקח.

 

 1. פנקסי כוח אדם ומצבות כוח אדם

(1)        הקבלן מתחייב כי במהלך ביצוע המבנה ינוהלו, לשביעות רצונו של המפקח, פנקסי כוח אדם שיירשם בהם שמו, מקצועו וסוגו במקצוע של כל עובד וכל ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

(2)        הקבלן מתחייב להמציא למפקח, לפי דרישה, את פנקסי כוח אדם לשם ביקורת וכן להכין ולהמציא למפקח לפי דרישתו ולשביעות רצונו מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

 

 1. העסקת מהנדס ביצוע ומנהל עבודה על ידי הקבלן

הקבלן יעסיק מהנדס אזרחי מנוסה ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים להלן "מהנדס הביצוע" וזאת לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של המזמינה לזהותו של מהנדס הביצוע ולאחר הצגת אישורים על ניסיון קודם בפרוייקטים דומים וכן על הקבלן להעסיק מנהל עבודה, גם זאת לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מטעם המזמינה, ולאחר הצגת אישורים על ניסיון קודם בסוג העבודות המבוצעות לפי הסכם זה. מהנדס הביצוע או מנהל העבודה יהיו במקום המבנה בכל שעות העבודה במשך כל תקופת ביצוע המבנה. הקבלן לא יעביר את מהנדס הביצוע או את מנהל העבודה ממקום ביצוע המבנה בלי אישור של המזמינה, של המפקח ושל המהנדס.

מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יחתום לפני תחילת העבודה על תצהיר לבקשה להיתר בנייה, על הצהרת המהנדס האחראי לביצוע הבנייה כנדרש, ככל שיידרש כנ"ל ולאחר סיום העבודה על הטפסים הדרושים לקבלת טופס 4 וטופס 5 הכל בהתאם לדרישת הרשויות.

למען הסר כל ספק מובהר ומוצהר כי אין כל יחסי עובד מעביד ביחסים שבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או מי מהעובדים אשר יספק הקבלן (בסעיף זה - "עובדי הקבלן") לבין המזמינה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף זה, מתחייב הקבלן לשפות את המזמינה בגין כל סכום שהמזמינה תחוייב בו, מכל סיבה שהיא, לשלם לעובדי הקבלן ו/או לכל אדם או גוף בגין עובד של הקבלן.

 

 1. אחריות הקבלן מול עיריית חיפה בקשר עם הביצוע

הקבלן ועובדיו יפעלו בהתאם להנחיות כדלקמן המבוססות בין היתר על תקנות תכנון ובניה חלק טז' "ביקורת במקום הבניה". הקבלן או מנהל ביצוע מטעם הקבלן מתחייב להמציא בכתב למנהל הפרוייקט עבור מחלקת פיקוח על בניה של עיריית חיפה את הר"מ (בגין כל מבנה שיינתן בגינו צו התחלת עבודה) יובהר כי כל ההתנהלות מול עירית חיפה תיעשה באמצעות מנהל הפרוייקט בלבד אלא אם כן הנ"ל יורה אחרת וכי כל המסמכים המפורטים להלן יומצאו ישירות למנהל הפרוייקט:

1.             לפני תחילת העבודה

*           הודעה על תחילת העבודה.

*           אישור שמבצע הבניה הינו קבלן רשום.

*           אישור כי מהנדס הביצוע מטעם הקבלן הוא אחראי ביצוע השלד במבנה.

*           בקשה לסימון קו בנין.

*           הוצאה טופס 2 (אישור למתן מים וחשמל זמני).

*           תיאום ואישור על פינוי פסולת בניין - על הקבלן להתקשר ישירות מול עיריית חיפה לעניין זה, באחריותו ועל חשבונו.

*           תיאום ואישור הוצאה ופינוי שפכים/מים.

2.             עם התקדמות הבניה

*           לפני יציקת היסודות - אישור מודד מוסמך על מיקום של היסודות בהתאם לתנאי ההיתר.

*           עם גמר יסודות הבניין - דווח אחראי על ביקורת (טופס ב').

*           עם גמר שלד קומת המסד - אישור מודד מוסמך לגבי התאמת מיקומה וגובהה של קומת המסד להיתר.

*           עם גמר השלד - דווח על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת (טופס ב').

*           עפ"י דרישה שתתקבל ממינהל ההנדסה - דיווחים בשלבים שונים ע"י האחראי לביקורת.

*           הודעות שוטפות למכון התקנים המחלקה לפיקוח על הבניה לפני יציקת חלקי בנין הבנויים מבטון מזוין.

3.             עם סיום העבודה

*           עם גמר העבודה - דיווח אחראי על הביקורת (טופס ב').

*           בקשה לתעודת גמר  - (טופס 4).

*           השגת טופס 4 וטופס 5, כמפורט.

*           העותקים מכל המסמך הנ"ל יעברו באופן שוטף גם למפקח.

4.         מהנדס הביצוע מטעם הקבלן יחתום על טופס מיוחד כאחראי על  ביצוע שלד הבניה ועל כל נוסח שעיריית חיפה תדרוש כהתחייבות הקבלן על ביצוע מעטפת הבניין.         
5.         הקבלן יהיה אחראי כלפי המזמין להשגת טופס 4 ותעודת גמר (טופס 5), הכול בהתאם לדרישת הרשויות, כל זאת כתנאי לגמר עבודתו ולאישור חשבון סופי.         
מובהר, על אף כל האמור לעיל ולהלן בהסכם זה, כי אחריות הקבלן להוצאות אישורים כאמור לעיל מהרשויות (טופס 2, 4, 5) הינה מלאה ומוחלטת.

 


פרק ו' - ציוד, חומרים ועבודה

 1. אספקת ציוד,מתקנים וחומרים

(1)        הקבלן מתחייב לדאוג על חשבונו ועל אחריותו הוא לכל הציוד, המתקנים, החומרים והדברים האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש על פי החוזה או על פי הוראות המפקח.

(2)        הקבלן מצהיר כי נמצאים ברשותו כל הציוד והמתקנים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש על פי החוזה או על פי הוראות המפקח. במקרה ולפי שיקול דעתו הבלעדי והסופי של המפקח, הציוד ו/או הכלים או חלק מהם אינו מספיק ו/או אינו מתאים לביצוע העבודות, יהיה על הקבלן להחליפן על חשבונו, לשביעות רצונו של המפקח, ובסוף תקופת זמן שנקבעה ע"י המפקח, מבלי לגרום לשינוי בלוח הזמנים לפי חוזה זה. המפקח רשאי לפסול ציוד מסוים או כלים מסוימים שיביא הקבלן לאתר אם הם אינם מתאימים לביצוע העבודות או שהם עלולים לגרום נזק לרכוש המזמינה, מטרד למזמינה או לאחרים. במקרה של פסילה כאמור ירחיק הקבלן ציוד זה וכלים אלה מן האתר ויביא במקומם ציוד או כלים אחרים, שיאושרו על ידי המפקח.

         (3)           הקבלן יבטח את החומרים שיסופקו למקום העבודות לפי דרישת המפקח, להנחת דעתו, לפי התנאים שייקבעו על ידו ובהתאם להוראות סעיף 30 לחוזה בשינויים המחויבים לפי העניין.

(4)           במקום חומרים שהקבלן חייב לספקם - רשאי המפקח להורות לקבלן להשתמש בביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי המזמין ושתמורתם תנוכה מהתמורה המגיעה לקבלן בגין ביצוע העבודות.

(5)           במקרים בהם יורה המפקח שהמזמינה תספק את החומרים ו/או הציוד, כולם או   מקצתם, וסופקו החומרים בהתאם לכך - יחולו עליהם כללים אלה:

א.         הקבלן משתמש בחומרים האמורים אך ורק לביצוע העבודות.

ב.          כשהוכנסו חומרים מהחומרים האמורים למקום העבודות - לא יהא הקבלן רשאי להוציא אותם או חלק מהם ממקום העבודות אלא אם קיבל רשות מוקדמת בכתב מאת המפקח.

ג.          הקבלן מתחייב להחזיר למזמינה את החומרים / ציוד שסופקו על ידי המזמין ושלא השתמש בהם לביצוע העבודות וכן כל עודף ושארית מהחומרים האמורים לפי הוראות המפקח.

(6)            לא החזיר הקבלן את החומרים / ציוד או את עודפם, לפי פיסקה 5 (ג') דלעיל, חייב הקבלן לשלם מיד למזמינה תמורתם סכום שייקבע על ידי המפקח בהתאם למחירי השוק ביום מתן תעודת ההשלמה. אולם אם נדרש הקבלן על ידי המפקח להחזיר את החומרים או עודפם לפני השלמת העבודה, תיקבע תמורתם כאמור, לפי מחירי השוק בתאריך הדרישה. על אף האמור לעיל תיקבע כאמור, תמורתם של כל חומר אחר העלול להתקלקל לפי מחיר השוק ביום מסירת החומר האחר לקבלן.

 

 1. חומרים וציוד

1          בסעיף זה "חומרים" פירושו: שהובאו על ידי הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, למקום העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן, לרבות אביזרים, מוצרים, בין מוגמרים ובין בלתי מוגמרים וכן מתקנים העתידים להיות חלק מן העבודות.

2          חומרים וציוד יעברו בשעת הבאתם או שילובם בעבודות לבעלות המזמינה.

3          המזמינה תהא רשאית במידת הצורך לאשר מראש ציוד וחומרים אצל הספקים לפני הבאתם לאתר העבודות.

4          חומרים וציוד שהובאו על ידי הקבלן למקום ביצוע העבודות למטרת ביצוע העבודות והשלמתן - אין הקבלן רשאי להוציאם ממקום המקרקעין ללא הסכמת המפקח בכתב. ניתנה תעודת השלמה לעבודות, רשאי הקבלן להוציא ממקום העבודות את הציוד והמבנים הארעיים השייכים לו ואת עודפי חומרי הבניה.

5          כל אימת שנפסלו ציוד וחומרים על פי סעיף קטן (6) דלהלן, או הורה המפקח בכתב שהציוד והחומרים לפי סעיפים (1) ו- (3) דלעיל אינם נחוצים עוד לביצוע העבודות - רשאי הקבלן להוציאם מהאתר ועם פסילתם או מתן הוראה כאמור, חדלים החומרים מלהיות בבעלות המזמינה.

נקבע בהוראה מועד סילוק הציוד או החומרים - חייב הקבלן להוציאם בהקדם האפשרי ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור.

נמנע הקבלן מלעשות כן - רשאית המזמינה, לאחר מתן הודעה מוקדמת בכתב של 7 ימים, למכרם ולאחר שינכה ממחירם את כל ההוצאות הכרוכות במכירתם, תזכה המזמינה את חשבון הקבלן בכל העודף שייוותר.

6          הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של הציוד והחומרים והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע החוזה. אולם בכל מקרה מן המקרים המפורטים בסעיף 86 להלן, רשאית המזמינה להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות המזמינה על פי סעיף 86 כאמור.

7          אין להסיק מהוראות סעיף זה מתן אישור על ידי המפקח לטיבם של חומרים וציוד כלשהם. המפקח רשאי לדרוש מהקבלן לבצע בדיקות מעבדה מוסמכת לגביהם או לפסלם בכל זמן שהוא.

חומרים שהקבלן חייב לספקם ולפי דעת המפקח לא סופקו על ידו במועד, רשאי המפקח אך לא חייב לספק חומרים אלו או חלק מהם בעצמו. סופקו חומרים אלו על ידי המזמינה, המזמינה תחייב את חשבונו של הקבלן במחיר החומרים ובתוספת של 20% לכיסוי ההוצאות ומימון רכישתם של החומרים. קביעת המפקח באשר למחיר החומרים ומועדי אספקתם תהיה סופית, מחייבת ובלתי ניתנת לערעור. סכום החיוב של החומרים ינוכה מכל סכום שמגיע או יגיע לקבלן או יגבה ממנו בכל דרך אחרת.

 

 1. טיב החומרים והציוד

1.         הקבלן ישתמש בחומרים ובציוד מהמין המשובח ביותר ובהתאם לאמור במפרטים, בתכניות ובכתב הכמויות, ובכמויות מספיקות.

2.         חומרים ופרטי ציוד שלגביהם קיימים תקנים מטעם מכון התקנים הישראלי יתאימו לדרישות התקנים האמורים.

3.         הקבלן מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודות אלא בחומרים ובציוד שנבדקו ונמצאו כשרים לתפקידם על ידי המהנדס ו/או המפקח ו/או המתכננים.

4.         סופקו חומרים ופרטי ציוד מסוימים על ידי המזמינה - אין עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודות.

5.         הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא, ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והמלאכה שנעשתה וכן את הכלים, הציוד, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע בדיקותיהם במקום ביצוע העבודות או להעברתם של חומרים וציוד לבדיקת מעבדה מוסמכת הכל לפי שיורה המפקח.

6.         דמי בדיקת דגימות במעבדה מוסמכת לפי סעיף קטן (5) וכן דמי בדיקות בודקים מוסמכים יחולו על הקבלן בסכום שלא יעלה על הסכום שנקבע לכך בסעיף 57 לחוזה זה.

מבלי לגרוע ובנוסף לאמור לעיל, יהיה הקבלן אחראי לכל הפגמים והליקויים שיתגלו בחומרים, במוצרים ובמלאכה שסופקו על ידיו, גם באם החומרים, המוצרים או המלאכה האלו עמדו בתנאי התקן הישראלי ו/או אושרו ע"י המפקח.

 

 1. בדיקת חלקי עבודות שנועדו להיות מכוסים

1.         הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים, ללא הסכמתו מראש של המפקח ואישורו של המתכנן.

2.         הושלמו חלק מהעבודות שנועדו להיות מכוסים או מוסתרים - יודיע הקבלן למפקח בכתב שהחלק האמור מוכן לבדיקה והקבלן יאפשר ויעזור למפקח ולמתכננים לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות לפני כיסוים או הסתרתם.

3.         הקבלן יחשוף, יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות המפקח או המתכנן לצורך בדיקתן, בחינתן ומדידתן, ולאחר מכן יחזיר לתיקונן לשביעות רצונו של המפקח והמתכנן.

לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח לחשוף, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודות ולאחר מכן יהא על הקבלן להחזירן לתיקונן על חשבונו.

4.         ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעיף קטן (3) תחולנה על הקבלן, פרט אם קיים הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח.

5.         הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן - רשאית המזמינה לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

 

 1. התאמה לתקנים

1.         כל החומרים המוצרים למיניהם שישתמש הקבלן לבניית המבנה, יתאימו לדרישות התקנים הישראליים המתאימים. בהעדר תקן ישראלי יחייבו התקנים שלהלן: -

א.         לגבי חומרים ומוצרים מתוצרת הארץ - התקנים האמריקאים, הבריטים, הצרפתים או הגרמנים המתאימים, אלא אם כן נדרשה במפרט המיוחד התאמה לתקן זר אחר.

ב.         לגבי חומרים ומוצרים מיובאים - התקנים המתאימים של ארץ מוצאם.

2.         לא יובאו ולא ישתמשו בחומרים ובמוצרים למיניהם שלא יתאימו לתקנים הנ"ל.

 

 1. התאמת חומרים ומוצרים לדוגמאות

החומרים והמוצרים שיספק הקבלן למקום המבנה יתאימו מכל הבחינות לדוגמאות שאושרו. מצא המפקח סטייה מהדוגמאות כאמור, יפסיק הקבלן את העבודה ויסלק ממקום המבנה את החומרים והמוצרים שאינם מתאימים לדוגמאות, ולא יחדש את העבודה כל עוד לא יביא חומרים ומוצרים המתאימים לדוגמאות, הכל לפי שיידרש לעשות על ידי המפקח.

 

 1. אחריות לטיב

אישור החומרים והמוצרים ו/או מקורם על ידי המפקח לא יפטור בשום פנים את הקבלן מאחריותו המלאה והבלעדית לטיבם או לטיב העבודות המבוצעות תוך שימוש בהם.

סופקו החומרים ו/או מוצרים על ידי המזמינה - עובדה זו כשלעצמה לא תיגרע מאחריותו של הקבלן לגבי טיב העבודות, החומרים ו/או המוצרים.

 

 1. מוצר שווה ערך

בכל מקום שמצוין במכרז זה שם היצרן או שמו המסחרי של חומר או מוצר, רשאי הקבלן להציע למזמינה מוצר אחר שווה-ערך וזאת במסגרת הצעתו למכרז זה.  

בכל מקרה, על הקבלן לקבל לפני הביצוע אישור המפקח בכתב למוצר החלופי המוצע על ידו.

במידה והמוצר המוצע על ידי הקבלן לא יאושר על ידי המפקח, יחויב הקבלן להשתמש במוצר הנתון בחוזה זה, וזאת במחיר המקורי שהוצע על ידי הקבלן וללא כל תוספת מחיר.

 

 1. החלפת חומרים או  מוצרים

במידה ויביע הקבלן רצון להחליף חומר או מוצר כפי שפורט במסמכי החוזה המאושרים, במסגרת הצעתו למכרז זה  יגיש פרטי החומר או המוצר למפקח.

המזמינה רשאית לאשר השינוי במידה ויחולו התנאים הבאים:

א.         החומר או המוצר החדש הינו שווה ערך או עולה בתכונותיו ואיכותו על זה שנקבע בחוזה.

ב.         החלפת החומר או המוצר לא תהווה עילה לתביעה מצד הקבלן לתוספת כספית אף אם החומר או המוצר החדש עולה באיכותו ובתכונותיו על החומר או המוצר שסוכם עליו בחוזה.

בכל מקרה אין המפקח מתחייב לאשר שינויים אלה אף אם יחולו התנאים לעיל והאישור מותנה בשיקול דעתו הבלעדי של המפקח.

 

 1. בדיקת מעבדה מוסמכת (מכון התקנים, איזוטופ, הטכניון ואחרים)

בדיקות טיב חומרים ועבודות על פי תכנית תקנית שתסכם המזמינה עם המעבדה שאיתה ייחתם ההסכם. בעבור בדיקות מעבדה שיבוצעו, שתוצאותיהן תקינות, תנוכה מהתמורה לה זכאי הקבלן הסכוטם שחוייבה בהם המזמינה בפועל בגין הבדיקות הנ"ל. התשלום בעבור בדיקות חוזרות אם התוצאות הראשונות אינן תקינות יהיה על חשבון הקבלן בהתאם לעלויות הבדיקות הנוספות בפועל.

למרות ביצוע הבדיקות הנ"ל, אין זה משחרר את הקבלן מאחריות המלאה לביצוע תקין ומושלם לפי דרישות החוזה והמפרט לשביעות רצונם המלאה של המזמין והמפקח.

הקבלן יכתב את המפקח והמתכננים הנוגעים בדבר לקבלת תוצאות בדיקות המעבדה.

 

 1. סילוק חומרים פסולים ומלאכה פסולה

1.         המפקח יהיה רשאי להורות לקבלן, מזמן לזמן תוך כדי מהלך העבודה:

א.         על סילוק כל חומרים שהם ממקום ביצוע העבודות בתוך תקופת זמן אשר תצוין בהוראה בכל מקרה שלדעת המפקח אין החומרים מתאימים לתפקידם.

ב.         על הבאת חומרים כשרים ומתאימים לתפקידם במקום החומרים שנפסלו.

ג.          על סילוקו, הריסתו והקמתו מחדש של חלק כלשהו מהעבודות שנעשו על ידי שימוש בחומרים בלתי מתאימים או בניגוד לתנאי החוזה, או שלא לפי התקן או שלא לפי תקנות הבנייה, או בניגוד למפרטים.

ד.         ההוצאות הכרוכות בסילוקם של חומרים פסולים ו/או חומרים / מוצרים/ ציוד שאינם מתאימים והחלפתם יחולו על הקבלן.

2.         כוחו של המפקח  לפי סעיף קטן (1) יפה לכל דבר על אף כל בדיקה שנערכה ועל אף כל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולמלאכה האמורים.

3.         לא מילא הקבלן אחר הוראת המפקח  לפי סעיף קטן (1) דלעיל - תהא המזמינה רשאית לבצעה על חשבון הקבלן והקבלן ישא בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע ההוראה והמזמינה תהיה רשאית לגבותן או לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא ראשי לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

על אף האמור לעיל, יהא המפקח רשאי אך לא חייב, במקום לדרוש תיקון עבודות שבוצעו שלא בהתאם לחוזה, לקבוע הפחתת ערך של אותן עבודות ולנכות את סכום ההפחתה ממחיר העבודות שיגיע לקבלן.


פרק ז' - מהלך ביצוע המבנה

 1. התחלת ביצוע המבנה

הקבלן יתחיל בביצוע המבנה בתאריך שייקבע על ידי המנהל בהוראה בכתב שתיקרא "צו התחלת עבודה", וימשיך בביצוע בקצב הדרוש להשלמת המבנה ו/או חלקים מהמבנה, תוך התקופה שנקבעה בחוזה ובהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 18, פרט אם קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בניגוד לכך.

צו התחלת העבודה הוא מעיקרי החוזה - והפרתו היא הפרה יסודית.

 

במועד זה, הקבלן יאשר בכתב את נכונות הגבהים והמיקום של הכולנסאות ביחס לתוכניות ויחתום על התוכניות. לאחר מכן לא תתקבלנה כל טענה בגין אי התאמה או דרישה כספית לביצוע תיקון.

 

 1. העמדת מקום המבנה לרשות הקבלן

לפני מתן ההוראה להתחיל בביצוע המבנה, או בשעת מתן אותה הוראה, יעמיד המזמין לרשות הקבלן את מקום המבנה או חלק ממנו הדרוש להתחלת ביצועו של המבנה והמשכתו בהתאם ללוח הזמנים הנזכר בסעיף 18. לאחר מכן יעמיד המזמין לרשות הקבלן מזמן לזמן חלקים נוספים ממקום המבנה, הכל כפי שיידרש לביצוע המבנה בהתאם ללוח הזמנים האמור. המפקח יקבע בלעדית את מקום ביצוע העבודות ועל הקבלן למקד עבודתו באותם אזורים ומקומות שינתנו לו ע"י המפקח.

 

 1. מועד השלמת המבנה

1.         הקבלן מתחייב להשלים את המבנה וחלקי המבנה, תוך התקופה שנקבעה בסעיף 18 לעיל ואשר מניינה יחל ממועד צו התחלת העבודות

2.         הוראות סעיף קטן (1) לסעיף זה תהיינה כפופות לכל תנאי מפורט בחוזה לגבי השלמתו של כל חלק מסוים מהמבנה.

3.         סעיף זה הוא מעיקרי החוזה והפרתו תהווה הפרה יסודית. מבלי לפגוע בכל סעד אשר יעמוד למזמינה במקרה שיפר הקבלן התחייבות מהתחיבויותיו על פי הסכם זה, על כל יום של איחור בהשלמת העבודות מעבר ל-12 חודשים קלנדריים יפצה הקבלן את המזמינה בסך של 15,000 ₪ עבור כל יום וללא צורך בהוכחת נזק.

 

 1. ארכה או קיצור להשלמת המבנה

1.         ניתנה לקבלן פקודת שינויים המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת לזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת המבנה או המחייבת את ביטולו של חלק מהעבודה או הפסקתה לפי סעיף 88 לחוזה, רשאי המפקח, לאחר שמיעת טיעוני הקבלן, לקבוע אם יש צורך בשינוי מועד השלמת המבנה. החלטת המפקח תחייב את הצדדים: למען הסר ספק - כל עוד לא יקבע המפקח ארכה כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לארכה.

2.         נגרם עיכוב בביצוע המבנה על ידי כוח עליון או כל ידי תנאים אחרים שלדעת המפקח לא הייתה לקבלן שליטה עליהם ולא הייתה לו אפשרות למנוע את העיכוב - רשאי הקבלן לבקש ארכה במועד השלמת המבנה והמנהל יקבע את שיעור הארכה בפקודת שינויים בתנאי כי:

א.         הקבלן לא יהא רשאי לבקש ארכה עקב תנאים מיוחדים כאמור לאחר 30 יום מתום התנאים שגרמו לעיכוב המבנה.

ב.         הקבלן יהא חייב להביא ראיות, לשביעות רצונו של המפקח, שהתנאים האמורים אירעו וגרמו לעיכוב בביצוע המבנה.

3.         למרות האמור בסעיף 66 (2)  לעיל ולהסרת ספק, פעולות איבה, סגר, ימי גשם ו/או שלג לא יחשבו כמזכים את הקבלן בדחיית מועד השלמת המבנה.

 

 1. איסור עבודה בשבתות וחגים

 

בשום מקרה לא תתבצע באמצעות הקבלן או מי מטעמו, עבודה בביצוע המבנה בימי שבת ומועדי ישראל ובחול המועד.

בערבי חג ובימי שישי יסתיימו כל העבודות באתר לא יאוחר משלוש שעות לפני כניסת החג/השבת.

 

 1. מחסור בכוח אדם

מובהר בזה במפורש כי מחסור בכוח-אדם בענף הבנייה לא ייחשב כ"כוח עליון" לצורכי חוזה זה ולא יצדיק עיכוב בביצוע העבודות ו/או השלמתו.

 

 1. החשת קצב העבודה

1.         אם יהיה צורך לדעת המפקח בכל זמן שהוא להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה - יפנה המפקח בדרישה המתאימה לקבלן והקבלן מתחייב לעשות כמיטב יכולתו להחשת ביצוע העבודה בהתאם לדרישה ולמלא אחרי כל יתר הוראות המפקח הנוגעות לענין שעות העובדה, ימי העבודה ושיטות העבודה, עבודה במשמרות וכו'.

2.         לא מילא הקבלן את התחייבותו לפי סעיף קטן (1) - יחולו הוראות סעיף 70 לחוזה זה ובלבד שהקבלן לא ישא אלא בהוצאות הכרוכות בביצוע העבודה לפי הקצב שנקבע תחילה.

 

 1. פיצויים מוסכמים וקבועים מראש על איחורים

1.         אם לא ישלים הקבלן את ביצוע המבנה תוך התקופה הנקובה בלוח הזמנים, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה, ישלם הקבלן למזמינה את הסך של 15,000 ₪  (חמש עשרה אלף ש"ח) לכל יום איחור (קלנדרי) במסירת העבודות, צמוד למדד הבסיסי כאמור, כפיצויים מוסכמים מראש על כל יום איחור שבין המועד הסופי שנקבע להשלמת העבודות או לסיום אותו שלב מוגדר של עבודות - לפי הענין - ועד למועד השלמתם למעשה.

סכום הפיצויים המוסכמים יהיה צמוד למדד הבסיסי כמשמעותו בחוזה זה.

הקבלן מאשר בזאת עם חתימתו על הסכם זה כי הובנה לו משמעותו של סעיף זה והוא מוותר על כל טענה מכל סוג שהוא בקשר לגובה סכום הפיצויים.

הקבלן מצהיר ומאשר כי הפיצויים המוסכמים הנ"ל נקבעו ביחס סביר לנזק העלול להיגרם למזמינה ושניתן יהיה לצפותו מראש בעת חתימת חוזה זה כתוצאה מסתברת של ההפרה.

2.         המזמינה תהיה רשאית לנכות ו/או לקזז ו/או להפחית את סכום הפיצויים האמורים בסעיף קטן (1) מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן יהא רשאי לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת.

תשלום הפיצויים או ניכויים אין בו כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפי החוזה.

3.         בנוסף לפיצויים הנ"ל תעוקרנה ההתייקרויות המגיעות לקבלן ותושלמנה אך ורק לגבי תקופת הביצוע המאושרת.

אם לפני השלמת המבנה נתן המפקח לקבלן תעודת השלמה לגבי חלק כלשהו מהמבנה, לפי סעיף 78, המזמין החזיק או השתמש בחלק האמור, יופחת לגבי כל יום לאחר מתן תעודת ההשלמה האמורה חלק יחסי מהפיצויים המוסכמים והקובעים מראש האמורים בסעיף (1) לפי ערך היחסי שבין חלק המבנה האמור לבין המבנה כולו.

 

 1. הפסקת עבודה

1.         הקבלן יפסיק את ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לזמן מסוים או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת מנהל הפרוייקט  בהתאם לתנאים ולתקופה שיצויינו בהוראה ולא יחדשו אלא אם ניתנה לו הוראה על ידי המנהל בכתב על כך.

2.         הופסק ביצוע המבנה, כולו או מקצתו, לפי סעיף קטן (1) ינקוט הקבלן באמצעים להבטחת המבנה ולהגנתו לפי הצורך, לשביעות רצונו של המפקח.

3.         הוצאות בפועל שנגרמו לקבלן כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע המבנה לפי הוראות המנהל, כאמור בסעיף קטן (1), תחולנה על המזמינה ובלבד שהקבלן לא יהא רשאי לדרוש תשלום הוצאות כנ"ל אלא אם, תוך 30 יום מיום קבלת הוראות המפקח, נתן הקבלן למפקח הודעה בכתב על כוונתו לדרוש תשלום ההוצאות כנ"ל. שיעור ההוצאות ייקבע על ידי המפקח, לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו. התשלום שיקבע על ידי המפקח ימצה את זכויות הקבלן במקרה הנ"ל. הוצאות לעניין סעיף זה- ההוצאות שהוצאו ע"י הקבלן בפועל עד למועד הודעת מנהל הפרויקט על הפסקה כאמור, והוצאות אלו בלבד.

למען הסר ספק - הקבלן יהיה זכאי לתשלום הוצאות כאמור לעיל, אך ורק במידה שהעבודה הופסקה מסיבות שאינן תלויות ו/או קשורות לקבלן.

למען הסר ספק - הקבלן לא יהא זכאי להחזר הוצאות כאמור, במקרה שההפסקה בעבודות הייתה מתוכננת מלכתחילה במסגרת לוח הזמנים ובהתאם לחלוקת העבודות במספר שלבי ביצוע כמתוכנן, ו/או במידה והעבודה הופסקה באשמת הקבלן ו/או בהפסקת העבודה להפסקה קצרה כמפורט בסעיף 18 לעיל.

4.         נגרמה הפסקת העבודה, לדעת המפקח, באשמת הקבלן - תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבלן, תוך כדי מילוי הוראות המפקח לפי סעיף זה, על הקבלן.

5.         הופסק ביצוען של העבודות כולן או מקצתן לצמיתות, מכל סיבה שהיא, אחרי שניתן על יד המנהל צו התחלת עבודה לפי סעיף 63 לחוזה והקבלן החל בביצוע העבודות למעשה - תעשינה מדידות סופיות לגבי העבודות כולן או כל חלק מהן שהקמתן הופסקה, הכל לפי העניין, לכל המאוחר תוך 30 יום מהתאריך בו ניתנה הודעה בכתב כאמור, לקבלן.

6.         במקרה האמור בסעיף קטן (5) - ישולם לקבלן הסכום המגיע בהתאם להתקדמות העבודה על פי לוח התשלומים "שלבי ביניים לתשלום" ובחלקי עבודה בהתאם לתוצאות המדידות והמחירים שבכתבי הכמויות. מעבר לזאת לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום נוסף בגין החומרים שכבר רכש ולא ניתן להשתמש בהם למבנה אחר. מובהר להסרת ספק, והקבלן נותן בזאת הסכמתו הבלתי חוזרת לכך, שהקבלן לא יהא זכאי לפיצוי בגין אובדן רווח בגין סיום הפרוייקט ו/או הפסקתו כמפורט לעיל בסעיף זה.

 

 1. שימוש בזכויות על ידי המזמינה

1.         הסכמה מצד המזמינה או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

2.         לא השתמשה המזמינה או המפקח בזכויות הניתנות להם על פי חוזה זה במקרה מסוים - אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה זה.

3.         אין ויתור על זכות כלשהי מזכויות המזמינה לפי חוזה זה אלא בכתב.

 

פרק ח' - קבלני משנה, קבלנים אחרים ונותני שירות

 1. קבלני משנה

בכפוף להוראות חוזה זה, הקבלן יהיה רשאי להעסיק, באישור מראש ובכתב של המזמינה, ובלבד שבכל מקרה אלו יהיו בעלי רמה מקצועית גבוהה ובעלי ניסיון מוכח בביצוע עבודות בהיקף שיידרש מהם במבנה זה, וכן בלבד שהוא יהיה אחראי אחריות מלאה לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, אחריות כספית ומשפטית לביצוע כל העבודות והשירותים על ידם, לרבות על ידי מי מטעמם. כמו כן מוסכם כי העסקת קבלני משנה כאמור לעיל, תעשה אך ורק בתנאי מוקדם כי טרם העסקת מי מקבלני המשנה יודיע הקבלן למפקח על התקשרותו הצפויה ועל פרטיה (לרבות זהות קבלן המשנה, סוג העבודות, היקפן וכל כיוצ"ב) ויקבל את הסכמתו מראש ובכתב של המפקח להעסקה הצפויה.

העסקתו של קבלן משנה לא תהיה עילה לפיגור בלוח הזמנים של הקבלן לסיום המבנה. המפקח רשאי לדרוש מן הקבלן החלפת קבלן משנה והכנסת אחר במקומו בפרק זמן שיקבע המפקח.

 

 1. קבלנים אחרים

במקביל לביצוע המבנה על ידי הקבלן, שומרת המזמינה לעצמה את הזכות לבצע במבנה עבודות נוספות ומשלימות על ידי קבלנים אחרים להלן "הקבלנים האחרים" - במסגרת חוזים נפרדים. למען הסר ספק, הביטוי "הקבלנים האחרים" אין פירושו קבלני משנה העובדים אצל הקבלן הראשי שעמו חתמה החברה חוזה על ביצוע המבנה.

העבודות הנוספות אותן יבצעו הקבלנים האחרים במבנה יהיו בין היתר עבודות להקמת והתקנת מעליות.

 

 1. שירותים כלליים (אופציונאליים) לקבלנים האחרים

השירותים הכלליים שעל הקבלן לתת לקבלנים האחרים בעת עבודתם במבנה הם:

            א.         מתן אפשרות כניסה לאתר, גישה ופריקה מתואמת מראש.

             ב.        השאלת תכניות המבנה לעיון (באתר) ומתן הסברים על המבנה, על שלבי הביצוע  ועל תחזיות הביצוע, והסבר על שיטות ודרכי עבודתו כך שיהיה תאום בינו לבין הקבלנים האחרים.

             ג.         הכנת נקודות מיקום  וגובה בכל חלקי המבנה כולל  במקומות, במספר מקומות בכל קומה, בשטחים הציבוריים ושטח הגינון לפי בקשת המפקח, כולל הכנה מחדש של נקודות באם תמחקנה וזאת עד להשלמה סופית של עבודתו.

            ד.         מתן אינפורמציה על הידוע לו על המבנים והמערכות הקיימות במבנה וסביבתו.

ה.        מתן אינפורמציה על כללי העבודה הנדרשים מבחינת בטיחותם של מבנים   וכבישים  סמוכים.

ו.         ארגון והכנת שטחי אחסון לפי צורכי כל קבלן (לפי קביעת המפקח), וכן שטח התארגנות להעמסה ולפריקה של חומרים וציוד.

ז.          אספקת מים וחשמל לצורכי העבודה, לשימוש האישי ולשימוש קבלני משנה וקבלנים אחרים, לכל אורך התקופה.

מודגש בזאת כי נושא החשמל והתאורה לכל המשתמשים חייב להיות מאורגן באופן מקצועי ובטיחותי וכן לדאוג לכמות מספיקה של כח ותאורה שתאפשר ביצוע ללא תקלות של קבלני משנה והקבלנים המיוחדים והקבלנים הנוספים, בו זמנית ולא במשמרות, התקנת שקעים לכוח ותאורה, לוחות חשמל עם מפסיקי פחת וכו', הכל בהתאם לדרישות פקודת הבטיחות, חוק החשמל ודרישות משרד העבודה וגורמים אחרים. כל ההוצאות של ההקמה והצריכה השוטפת של הקבלן הראשי קבלני המשנה וכל הקבלנים האחרים שיעבדו בפרויקט לשימוש במים וחשמל, יהיו על חשבון הקבלן ויכללו על ידו  במסגרת הצעת המחיר לביצוע העבודה, מודגש כי הקבלן ירשום את שם המזמין כבעל המונים בחברת החשמל והמזמין יהיה הבעלים של החיבור.

ח.        שירותי שמירה באתר לאחר שעות העבודה ובימי שבת וחג בתקופה שהקבלן עדיין עובד באתר.

ט.        הכוונת כל  העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, ומועדי ההתחברות והניתוק של כל העבודות בין הקבלנים המיוחדים ו/או הקבלנים הנוספים לבינם ובינם לבין הקבלן, כולל תאום אזורי עבודה לצרכי העבודה של כל אחד ואחד, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של הביצוע. 

י.         שירותי מנוף להרמת חומרים, ציוד וכלים של הקבלנים האחרים בכל התקופה שהמנוף מותקן באתר.

יא.       שירותי בטיחות כגון: אמצעים למניעת נפילה, אמצעים לכיבוי שריפה, אחראי בטיחות וכדומה, הכל בהתאם לדרישות משרד העבודה, כולל מנהל עבודה כאחראי לבטיחות עד סיום עבודות הקבלן במבנה.

יב.       אספקת חומרים קטנים כגון: מלט, חול, סיד לצורכי בטון, כנגד תשלום ישיר. גובה התשלום ייקבע על ידי המפקח.

יג.        שימוש בפיגומים לכל סוגי העבודות וזאת רק לגבי פיגומים הקיימים ממילא באותה עת באתר.

יד.       הקבלן הראשי יהיה אחראי לניקיון האתר כולו בכל שלבי העבודה בתיאום ואישור הרשויות הלרבנטיות. ניקוי האתר יהיה מכל פסולת בנין או פסולת אחרת. פנוי הפסולת יהיה לאתר מורשה ועל חשבון הקבלן. שירותי ניקוי האתר מפסולת של כל בעל מקצוע שיעבוד באתר הינה חלק משירותי הקבלן הראשי.

טו.       על הקבלן לדאוג לניקוז והוצאה של כל נוזל שיימצא באתר העבודות.

 

 1. הקשר עם קבלנים אחרים

1.         בנוסף לאמור בכל יתר מסמכי ונספחי החוזה, הקבלן ייתן אפשרות פעולה נאותה, לפי הוראות המפקח לכל קבלן אחר המוסמך על ידי המזמינה ולכל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי המפקח  וכן לעובדיהם, הן במקום המבנה והן בסמוך אליו, וכן ישתף פעולה, יתאם אתם ויאפשר להם השימוש במידת הרצוי והאפשר בשירותים ובמתקנים שהותקנו על ידו והכל מבלי לפגוע בלוח הזמנים לו התחייב.

2.         התמורה לה זכאי הקבלן בגין השירותים הכלליים שייתן לקבלנים האחרים כמפורט בסעיף 70, ( למעט קבלני משנה בתחום מתח נמוך, הנגרות, המנדפים, עבודות עיצוב פנים או ציוד תקשוב ומחשבים אשר בגינם לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו אך יהיה חייב להעניק להם השירותים ללא תשלום), בעת עבודתם במבנה, תהיה בשיעור 5% מערך עבודותיהם.

3.         ביצוע העבודות במבנה על ידי הקבלנים האחרים לא ישמשו עילה לפיגור בלו"ז של הקבלן ו/או לתביעות כלשהן של הקבלן מהמזמינה.

 

 1. תאום עם מבצעים ונותני שירות אחרים

במידה ובנוסף לקבלן יעבדו במקום גורמים אחרים כגון בזק, חברת חשמל, ספקי ציוד שונים, ספקי מתקנים שונים, מבצעי עבודת מיוחדות וכו', יבצע הקבלן את עבודתו תוך שיתוף פעולה ותאום מלאים והדוקים עם גורמים אלה, והוא מתחייב לציית להוראות המפקח בכל הנוגע לשיתוף פעולה ותאום. הקבלן מתחייב לבצע את עבודתו כך שתינתן עדיפות לגורמים האחרים הנ"ל ועבודתם תוכל להתבצע ללא הפרעות כלשהן.

החלטתו של המפקח בכל הקשור לצורך עבודת הקבלן ולמניעת הפרעות והכרעתו בנדון תהיה סופית והיא תחייב את הקבלן. הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עבור התאום ושיתוף הפעולה עם הגורמים הנ"ל.


פרק ט' - שינויים, תוספות והפחתות

 

 1. שינויים ותוספות

1.         המפקח ו/או מנהל הפרוייקט רשאים להורות בכל עת על כל שינוי לרבות: צורתו, אופיו, איכותו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של המבנה וכל חלק ממנו, הכל כפי שימצא לנכון והקבלן מתחייב למלא אחר הוראותיו. מובהר בזה כי מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תהיה רשאית המזמינה להורות על הקטנת שטח המבנה בפועל ו/או על צמצום היקף העבודות ו/או על הפחתת עלויות ביצוע העבודות ו/או שינוי החומרים ו/או איכותם בהם יבוצעו העבודות ו/או שינוי רשימת התגמירים, ואין ולא תהיה לקבלן כל דרישה ו/או תביעה כנגד המזמינה בגין כך.

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לו שלא יחול שינוי במחירי החוזה, לרבות לא בשל שינוי במחירי החומרים ו/או הציוד או מכל סיבה אחרת שהיא

2.         הוראת המפקח ו/או מנהל הפרוייקט על שינוי המבנה לפי סעיף קטן (1) תיקרא "פקודת שינויים" ותימסר לידי הקבלן בכתב.

3.         היה ויתברר כי העבודות נשוא הסכם זה מחייבות שימוש בכמויות גדולות מאלו שנצפו או נחזו מראש, ואחת היא אם פורטו או לא פורטו בכתב הכמויות המצורף להסכם זה, יהיה הקבלן חייב להוסיף את הכמויות הנדרשות, ללא כל תוספת תשלום.

4.         שינוי פרטי תכנון של עבודה מסויימת לא יזכה בכל תמורה נוספת על זו המוסכמת לפי הסכם זה, אפילו הוא כרוך בהזזה של פתחים, הזזה של קווי מים ו/או חשמל ו/או טלפון ו/או מחשבים, בביצוע הכנה למיזוג אויר במקומות שונים מאלה שנדרשו על פי התכנון המקורי.

5.         דרישת שינויים ותוספות בעבודות ברות שינויים תהיה בכתב ותהיה חתומה על ידי המפקח והמזמינה והיא תקרא להלן: "פקודת שינויים". לא היתה פקודת שינויים חתומה כאמור, לא תחייב דרישת השינויים והתוספות את המזמינה ולא תזכה את הקבלן בתמורה כלשהיא, אפילו אם ביצע את כל או חלק העבודות עליהם נסבה דרישת השינויים והתוספות. על הקבלן החובה לוודא כי פקודת השינויים נחתמה על ידי המוסמכים לכך כאמור. המועד לביצוע השינויים והתוספות נשוא דרישת השינויים, ייקבע במפורש בפקודת השינוים.

6.         יובהר בזה כי דרישת שינויים ותוספות לגבי עבודות ברות שינויים כמפורט להלן, לפני ו/או אחרי ביצוע העבודה אליה מתייחסת הדרישה, תחייב את הקבלן לבצעה, מבלי שהקבלן יהיה זכאי לתמורה כלשהיא בגין הביצוע.

 

 1. הערכת שינויים

1.         ערכו של כל שינוי שבוצע בהתאם לפקודת שינויים ייקבע לפי החלטת מנהל הפרויקט.

לא קיימים בחוזה מחירי יחידה מתאימים לקביעת מחיר חריג אזי כבסיס למחירים חריגים ישמש מחירון "דקל" העדכני בהנחה של 15% בנוהל שלהלן: ההתאמה תהיה יחסית למחיר מכרז בסעיף ידוע למחיר המחירון באותו סעיף, דהיינו, הכפלת המקדם המתקבל לגבי הסעיף החריג הקיים במחירון.

בכל מקרה, אין הקבלן רשאי לעכב את ביצוע של השינוי מחמת אי קביעת ערכו של השינוי.

2.         קיבל הקבלן פקודת שינויים שלא נקבע בה ערכו של השנוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את העלאת שכר החוזה - יודיע למפקח בהקדם האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר החוזה כאמור. עברו שלושים יום מיום מתן פקודות השינויים מבלי שהקבלן פנה בכתב כאמור, רואים אותו כאילו הסכים לכך שהשינוי לא ישפיע על שכר החוזה.

 

 

 1. תשלומי עבודה יומית (רג'י)  

1.         דרש המפקח בפקודת שינויים את ביצועה של העבודה אשר לדעתו מן הראוי שתיעשה לפי עבודה יומית, יודיע על כך לקבלן בפקודת השינויים והקבלן יבוא על שכרו בעד ביצוע העבודה האמורה על פי ערך העבודה והחומרים (במקום המבנה). מחירן של עבודות יומיות ייקבע לפי מחירון דקל פחות 15%.

2.         ערך החומרים וערך העבודה לצורך סעיף זה ייקבע על ידי המפקח על יסוד רשימות שניהל הקבלן, לשביעות רצונו של המפקח, של:

א.         כמויות החומרים שהושקעו בעבודה.

ב.         שמות העובדים, מקצועותיהם, סוגיהם וכן ימי העבודה, שעות העבודה ושכר העבודה כולל הטבות סוציאליות, ביטוח לאומי ותשלומי חובה אחרים של כל עובד ועובד.

ג.          הוצאות הובלה.

ד.         הוצאות ציוד מכני כבד.

3.         הרשימות האמורות בסעיף קטן (2) (א), (ג) ו-(ד) תימסרנה למפקח בשני העתקים בסוף כל שבוע, ורשימות העובדים האמורים בסעיף קטן (2) (ב) תימסרנה למפקח בשני העתקים לאחר כל יום עבודה. אחד ההעתקים מכל רשימה יאושר על ידי המפקח, אם ימצאו ראוי לאישור, ויוחזר לקבלן לשם הגשתו לתשלום.

4.         מחירי החומרים ייקבעו לפי הכללים המפורטים בסעיף קטן (3) לסעיף 75. לא יילקחו בחשבון תעריפי שכר עבודה העולים על תעריפי שכר העבודה שהונהג מזמן לזמן על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון, בתוספת ההטבות המוכרות על ידי האיגוד המקצועי האמור. תשלומים עבור הטבות סוציאליות המשתלמות על ידי הקבלן יילקחו בחשבון רק על ידי האיגוד המקצועי שמאורגן בו המספר הגדול ביותר של עובדים במקצוע הנדון.

 

 1. רשימת תביעות

1.         הקבלן יגיש למפקח כל חודש רשימה בצירוף אסמכתאות, שתפרט את כל תביעותיו לתשלומים נוספים במסגרת הסכם זה שלא הותנה עליהם, ואשר לפי דעתו הוא זכאי להם עקב ביצוע המבנה במשך החודש החולף.

2.         תביעה שלא הוכללה ברשימת התביעות כאמור בסעיף קטן (1) רואים את הקבלן כאילו ויתר עליה לחלוטין וללא תנאי, פרט אם הודיע בכתב בסוף החודש כאמור, על כוונתו להגיש את התביעה.

3.         לא הגיש הקבלן רשימת תביעות המפרטת את כל תביעותיו לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם בתוך חודשיים לאחר שהודיע על כוונתו להגיש את התביעה, יראו את הקבלן כאילו ויתר על תביעתו לחלוטין וללא תנאי.

4.         שום דבר האמור בסעיף זה לא יגרע מכוחו של סעיף קטן (3) לסעיף 75.

5.         אין בהגשת תביעות הקבלן כמפורט בסעיף זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בזכות המזמין לבדוק התביעות לאשרם כולם ו/או חלקן ו/או לדחותן.

 

 

 

פרק י' - השלמה, בדק ותיקונים

 

 1. תעודת השלמה למבנה

1.         הושלם המבנה - יודיע על כך הקבלן למפקח בכתב והמפקח, המתכננים ונציגי המזמינה יחלו בבדיקת המבנה תוך 15 יום ממועד קבלת ההודעה (להלן: "קבלה ראשונה"). מצאו המפקח, המתכננים ונציגי המזמינה את המבנה מתאים לתנאי החוזה ומשביע רצון - תינתן לקבלן תעודת השלמה עם תום הבדיקה. אם לא, תמסר לקבלן רשימת התיקונים הדרושים לדעת המפקח, המתכננים ונציגי המזמינה והקבלן חייב לבצעם תוך 15 ימים. לאחר מכן תבוצע בדיקה נוספת בנוכחות המפקח, המתכננים ונציגי המזמינה (להלן: "קבלה שניה").

 
למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר בזאת, כי אין במסירתן של רשימות תיקונים כדי לשחרר את הקבלן מאיזו אחריות שהיא, ישירה או עקיפה, לליקוי שלא נחשף או שלא התגלה לאחר הליך קבלת המבנה במסירה השנייה או בכל מועד אחר.

2.         אם לפי תנאי החוזה על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקב להשלמת המבנה, או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה והמזמינה החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת השלמה לגבי חלק המבנה האמור והוראות סעיף קטן    (1) תחולנה על מתן תעודת השלמה לגבי אותו חלק מבנה בלבד.

3.         בכל מקרה קבלת המבנה תהיה מותנית בעריכת ו/או חתימת הפרוטוקולים ע"י היועצים, ע"י הרשויות הרלבנטיות וע"י המפקח. ללא חתימת המשתתפים במסירה הסופית לא תאושר תעודת ההשלמה.

 

 1. בדק ותיקונים

1.         לצורך החוזה, תקופת הבדק פירושו: תקופה של 24 חודשים שמניינה יתחיל מתאריך מתן תעודת השלמת המבנה בהתאם לסעיף 85 או במקרה של תעודות השלמה לגבי חלקים שונים של המבנה - מתאריכי מתן התעודות האמורות לגבי החלקים האמורים. בכל מקרה תקופת הבדק והאחריות לא תפחת מהתקופות הנקובות בחוק המכר (דירות) - תשל"ג 1973, על תוספותיו.

2.         הקבלן מתחייב בתוך תקופת הבדק, ועל פי הוראת המפקח, לתקן על חשבונו או לבנות מחדש את כל הליקויים, הקלקולים והפגמים (להלן "הליקויים") שיתגלו במבנה כתוצאה מתכנון לקוי ו/או משימוש בחומרים פגומים ו/או בעבודה ו/או במלאכה או ציוד לקויים או שלא בהתאם לתוכניות ו/או למפרטים ו/או לתקן ו/או לתקנות הבניה ו/או תוך חריגה או סטייה מהם. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע או לפגוע בזכויותיו של המזמין לפי חוק.

3.         ליקוי שהתהווה בתקופת הבדק אך התגלה לאחריה ייחשב כאילו התגלה במהלך תקופת הבדק. כל ליקוי שיתוקן במסגרת תקופת הבדק - האחריות לתקינותו תהא למשך תקופה נוספת הזהה לתקופת האחריות המקורית וזאת ממועד השלמת ביצוע התיקון.

4.         ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן לפי אחריותו דלעיל, יחולו על הקבלן בלבד.

 

 1. פגמים וחקירת סיבותיהם

1.         נתגלה פגם במבנה בזמן ביצועו, רשאי המפקח לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות הפגם ושיתקנו. הוצאות החקירה יחולו על הקבלן וכן יהא הקבלן חייב לתקן על חשבונו הוא את הפגם וכל הכרוך בו. אם הפגם אינו ניתן לתיקון יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.

2.         בנוסף לכל האמור בחוזה זה, נתגלה פגם במבנה, תוך 5 שנים אחר גמר תקופת הבדק, הנובע מביצוע המבנה שלא בהתאם לתנאי החוזה, יהא הקבלן חייב לתקן את הפגם וכל הכרוך בו על חשבונו הוא, ואם הפגם אינו ניתן לתיקן יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לחברה.

 

 1. אי מילוי התחייבות הקבלן, ערבות טיב

1.         אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסכם זה, רשאית המזמינה לבצע את העבודות האמורות להיות מבוצעות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן, תהא המזמינה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 15% שיחשבו כהוצאות משרדיות, מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא המזמינה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת.

2.         להבטחת התחייבויותיו של הקבלן כלפי המזמינה על פי הוראות פרק זה, ימציא הקבלן לחברה בעת הגשת החשבון הסופי לידי המזמינה, ערבות בנקאית לבדק וטיב בנוסח המצ"ב לחוזה

ערבות זו תהיה בגובה 10% מההיקף הכללי של העבודות כפי שבא לידי ביטוי בחשבון הסופי.

3.         שלושה חודשים לפני תום תקופת הבדק, כמוגדר בפרק זה, ידאג הקבלן לזמן את המפקח לביקורת העבודות וידאג לביצוע כל התיקונים הדרושים, במידה ויהיו כאלה.

4.         לא ביצע הקבלן את התחייבויותיו על פי חוזה זה ובמיוחד בהתחייבויותיו על פי פרק זה במיוחד התחייבותו כאמור בסעיף קטן (2) דלעיל - תהיה המזמינה רשאית לממש הערבויות המתאימות.

 


פרק יא' - תשלומים

 

 1. תשלומים וקיזוזים -

1.         תשלומי הביניים יבוצעו בהתאם לאבני הדרך המפורטות בנספח 5 המצ"ב לחוזה זה :

א.         לכל חשבון כאמור יצורף לוח זמנים עדכני של התקדמות העבודות.

ג.          חשבונות בגין פקודת שינויים אם וככל שאושרו ע"י מנהל הפרוייקט מראש יוגשו בנפרד מהחשבון הכללי.

2.         המזמינה תקזז מכל חשבון וחשבון את הסכומים הבאים:

0.6 פרומיל מסכום החשבון הסופי ינוכה מהקבלן בגין הוספת שם הקבלן לרשימת המבוטחים בפוליסת כל הסיכונים לביטוח "עבודות קבלניות" אשר ייערך על ידי המזמינה כמפורט בסעיף 28 לעיל.

כאמור בסעיף 57 לעיל, המזמינה תנכה מסכום החשבון הסופי הסכומים אשר שולמו בגין בדיקות מעבדה ו/או כל סכום נוסף ו/או אחר אשר המזמינה נשאה בו ואשר חובת תשלומו חלה על הקבלן לפי הוראות הסכם זה. 

3.         מתשלומי הביניים שנקבעו על ידי מנהל הפרוייקט ואושרו ע"י המזמינה כאמור לעיל, המהווים חשבון מצטבר מיום תחילת ביצוע המבנה, יופחתו כל תשלומי הביניים שבוצעו וכל סכום אחר ששולם לקבלן לפי החוזה וכן כל סכום המגיע למזמין מהקבלן לפי החוזה. היתרה תשולם לקבלן לא יאוחר מ-40 יום לאחר אישור החשבון על ידי מנהל הפרוייקט וע"י המזמינה.

4.          אם קיבל הקבלן תשלומים כאמור מעל למגיע לו, יחזירם למזמינה מיד עם דרישתה ובתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד לתשלום בפועל.

 

 1. סילוק שכר החוזה

1.         לא יאוחר מ-60 יום מתאריך תעודת ההשלמה למבנה כולו, יגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו. חשבון סופי ישולם בכפוף לאמור לעיל, לא יאוחר מתום 90 יום מיום אישור החשבון הסופי על ידי מנהל הפרוייקט והמזמינה. איחר הקבלן בהגשת החשבון, יתווסף לפרק הזמן שנקבע לתשלום החשבון הסופי על ידי המזמינה, אותו פרק זמן שבו איחר הקבלן בהגשת החשבון כאמור לעיל.

אם בתום המועד הקבוע ברישא של סעיף קטן זה לעיל, לא הגיש הקבלן חשבון סופי בצירוף כל המסמכים הקשורים בו, תהיה רשאית המזמינה להכין בעצמה את החשבון הסופי ולקבוע על פיו את שכר החוזה.

פעלה המזמינה כאמור וקבעה את החשבון הסופי, תחשב זו כקביעה סופית של החשבון הסופי והקבלן לא יהיה רשאי להשיג או לערער על הקביעה כאמור.

2.         תשלום שכר החוזה לידי הקבלן כפי שנקבע לעיל יהיה לאחר הפחתת תשלומי הביניים ששולמו בהתאם לסעיף 82, וכל סכום אחר ששולם לקבלן המגיע למזמינה מהקבלן על פי חוזה זה, או לפי חוזה אחר בין המזמינה לבין הקבלן או מכל סיבה אחרת.

3.         החשבון הסופי ישולם לקבלן לכשימציא הקבלן למזמינה כתב קבלה והצהרה על חיסול כל תביעותיו והעדר כל תביעות נוספות בנוסח המצורף להסכם ומסומן כנספח 3 למסמכי החוזה וכן ערבות בנקאית לתקופת הבדק להנחת דעתה של המזמינה ובנוסח שנקבע על והמצורף להסכם ומסומן כנספח 2. גובה הערבות לתקופת הבדק יהיה 10% מערך שכר החוזה הסופי.

4.         אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם למזמינה מיד עם דרישתם על ידה ובתוספת ריבית החשב הכללי מיום היווצרות החוב ועד ליום התשלום בפועל.

 

 1. סופיות המחיר
 • 1. הקבלן מצהיר, כי, ידוע לו כי התמורה על פי הסכם זה הינה קבועה וסופית ולא תשתנה בכל תנאי שהוא, לרבות לא כתוצאה משינוי במחירי החומרים או הציוד ו/או עלויות כוח האדם, וכי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת אלא כאמור בסעיף זה להלן.
 • 2. הקבלן גם מצהיר ומאשר, כי ידוע לו, כי כל הכמויות המצוינות בכתב הכמויות הינן הערכה לצורכי הנוחות בלבד, ועלולות להשתנות להגדלה או הקטנה בהתאם לתוכניות הביצוע.
 • 3. לקבלן כל דרישה או תביעה מהמזמינה להעלאת התמורה שתגיע לו לפי חוזה זה בגלל התייקרותו של איזה חומר או ציוד שעל הקבלן לספק לשם ביצוע העבודות ו/או להתקנת המתקן ובכלל זה התייקרות לרגל הטלת או העלאת כל מס, בולים, אגרה, היטל או כל תשלום חובה אחר מאיזה סוג שהוא שיחול מזמן לזמן על כל חומר או ציוד כנ"ל או לגביו, או בגלל עליה בשכר העבודה של הפועלים או העובדים שיועסקו על ידו (ובכלל זה עליה בכל תשלום סוציאלי שיהיה כרוך בשכר העבודה מזמן לזמן) או באיזו הוצאה אחרת שהיא המוטלת עליו לפי חוזה זה, כל הנ"ל יבוא לידי ביטוי אך ורק בשינוי המדד.

 

 

פרק יב' - סיום החוזה או אי המשכת ביצוע

 

 1. תעודת סיום החוזה

1.         בתום תקופת הבדק, ימסור המנהל לקבלן תעודה - להלן: "תעודת סיום החוזה" המפרשת כי המבנה בוצע והושלם בהתאם לחוזה ולשביעות רצונו המלאה של המנהל.

2.         מסירת תעודות סיום החוזה לקבלן אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות הנובעת מהחוזה אשר מטבע הדברים נמשכת לאחר מסירת התעודה האמורה.

3.         על הקבלן להגיש עם סיום עבודתו 2 תיקים עם תוכניות עדות של המבנה (AS MADE) מעודכנות לפי הביצוע בפועל. תוכניות עדות יוגשו על כל חלקי הבניין. תוכניות עדות יתואמו עם המפקח ויאושרו על ידו. בנוסף יגיש הקבלן תיקי מתקן הכוללים הוראות אחזקה ותפעול שהציוד, החומרים והמתקנים. הגשת התוכניות ותיקי המתקן כמפורט לעיל, היא תנאי לקבלת העבודה ולאישור חשבון סופי. חוברת מתקנים, הוראות החזקה והפעלה שם יצרן/ספק, טלפונים וכתובות, תעודות אחריות, אספקת חומרים למלאי (לצורך תיקונים ואחזקה) בסך של 5% מכמויות הריצופים, החיפוים והתקרות ועל פי רשימה שהמפקח ינפק לקבלן.

 

 

 1. סילוק יד הקבלן ממקום המבנה

1.         המזמינה תהיה רשאית לתפוס את מקום המבנה ולסלק את ידו של הקבלן ממנו ולהשלים את המבנה בעצמה או באמצעות קבלן אחר או בכל דרך אחרת ולהשתמש לשם כך בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, שבמקום המבנה, או למכור אותם או כל חלק מהם ולהשתמש בתמורתם לכיסוי כל סכום המגיע לחברה מהקבלן לפי החוזה - בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:

א.         כשהקבלן לא התחיל בביצוע המבנה או שהפסיק את ביצועו, ולא ציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמפקח להתחיל או להמשיך בביצוע המבנה או כשהסתלק מביצוע המבנה בכל דרך אחרת.

ב.         כשהמפקח סבור שקצב ביצוע המבנה איטי מדי כדי להבטיח את השלמתו במועד הקבוע בחוזה או במועד שהוארך להשלמתו והקבלן לא ציית תוך 14 יום להוראה בכתב מהמפקח לנקוט באמצעים הנזכרים בהוראה שמטרתם להבטיח את השלמת המבנה במועד שהוארך להשלמתו.

ג.          כשיש בידי המפקח הוכחות להנחת דעתו שהקבלן מתרשל בביצוע החוזה לאחר שהתראה בכתב לקבלן לא נתנה תוצאות רצויות.

ד.         כשהקבלן הסב את החוזה, כולו או מקצתו לאחר, או העסיק קבלן משנה בביצוע המבנה - בלי הסכמת המזמין בכתב.

ה.         כשהקבלן פשט את הרגל או שניתן נגדו צו קבלת נכסים או שעשה סידור עם או לטובת נושיו ו/או הוטל עיקול על נכסיו ובגוף מאוגד, כשהגוף בפירוק ו/או בפירוק זמני, ו/או הוטל עיקול על נכסיו ו/או ניתן צו כינוס נכסים ו/או זימן אסיפת נושים.

ו.          כשיש בידי המנהל הוכחות להנחת דעתו שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה.

ז.          במקרה של הפרת חוזה זה - בתוך 15 ימים מיום שהודעה על כך נמסרה לקבלן.

                                    סילוק ידי הקבלן מהמבנה כולל בהגדרתו את סילוק ידי הקבלן מביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

                                    מרגע מסירת ההודעה כאמור לעיל, אסור יהיה לקבלן להוציא ממקום המבנה כל ציוד, חומרים ומתקנים מכל סוג שהוא, וכל אלה יעברו לבעלות המזמינה אשר תהיה רשאית להשתמש בהם, כאמור לעיל. הקבלן מתחייב שלא להפריע, בתפיסת מקום ביצוע העבודות, החומרים, הציוד והמתקנים שבמקום ביצוע העבודות, על ידי המזמינה, ולא לעשות או לבצע פעולה כלשהי שתימנע את המשך הביצוע המיידי של העבודות. כל פעולת מניעה שתבוצע ע"י הקבלן, יראו בה כהפרה של תנאי עיקרי של החוזה והקבלן ישא בכל הנזקים שיגרמו למזמינה בעקבות פעולה זו.

2.         הוצאות השלמת המבנה כאמור ברישא לסעיף קטן (1) יהיו על חשבון הקבלן והוא יישא, בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של 15% בגין הוצאות המזמינה.

3.         תפיסת מקום המבנה וסילוק ידו של הקבלן ממנו לפי סעיף קטן (1) אין בהם משום ביטול החוזה על ידי המזמינה, אך המזמינה רשאית להודיע על ביטולו.

4.         תפסה המזמינה את מקום המבנה בהתאם לסעיף קטן (1), יודיע המהנדס בכתב תוך 60 ימים על כך לקבלן ויציין בהודעה את הערך המשוער של חלק המבנה שבוצע עד למועד תפיסת מקום המבנה ואת פירוט החומרים, הציוד והמתקנים שהיו במקום המבנה אותה שעה.

5.         תפסה המזמינה את מקום המבנה כאמור בסעיף קטן (1) והיו בו חומרים, ציוד או מתקנים, רשאי מנהל הפרוייקט בכל עת שהיא, לדרוש מהקבלן בכתב לסלק ממקום המבנה את החומרים, הציוד והמתקנים או כל חלק מהם ואם לא ציית הקבלן לדרישה זו תוך 14 יום, רשאית המזמינה, על חשבון הקבלן, לסלקם ממקום המבנה לכל מקום שייראה בעיניה ולא תהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם להם או שייגרם כתוצאה מהם.

הוראות סעיף קטן זה אינן גורעות מזכות המזמינה להשתמש בחומרים, בציוד ובמתקנים או למוסרם כאמור בסעיף קטן (1).

6.         נתפס מקום המבנה, לא תהיה המזמינה חייבת לשלם לקבלן סכום כלשהו בקשר לחוזה, אלא בכפוף לאמור בסעיף קטן (7).

7.         עלה אומדן שכר החוזה שהקבלן היה זוכה בו אילו היה מבצע את החוזה בשלמותו (להלן: "אומדן שכר החוזה"), על הסכום הכולל של התשלומים החלקיים האחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה,- יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין אומדן שכר החוזה לבין הסכום הכולל כאמור.

8.         עלה הסכום הכולל של התשלומים החלקיים והאחרים ששולמו לקבלן לפני תפיסת מקום המבנה, על הוצאות השלמת המבנה ובדקו שייקבעו על יסוד חשבונות סופיים שיאושרו על ידי המהנדס, לרבות התוספת האמורה בסעיף קטן (2), ושל פיצויים על נזקים שנגרמו למזמינה מחמת כל דחייה בהשלמת המבנה ומחמת נזקים אחרים על אומדן שכר החוזה, יהיה הקבלן חייב בתשלום ההפרש שבין הסכום הכולל כאמור לבין אומדן שכר החוזה.

9.          הוראות סעיף זה באות להוסיף על כל זכויות המזמינה עפ"י תנאי הסכם זה.

 

 1. קיזוז

המזמינה רשאית לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנה על פי חוזה זה כל חוב המגיע לה על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינה לבין הקבלן וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן המזמינה לקבלן.

הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המזמינה לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת.

 

 1. אי-אפשרות המשכת ביצוע המבנה

1.         אם יתגלה בכל זמן שהוא שאין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה כולו או מקצתו מפאת מלחמה, או כל סיבה אחרת שאין לקבלן שליטה עליה למעט שביתה, השבתה, עוצר, סגר ו/או פעולות איבה, והמזמינה תיתן לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע המבנה, כולו או מקצתו, ימלא הקבלן אחר הוראות המנהל בכל הנוגע לאי-המשכת ביצוע המבנה כאמור.

2.         הסכום שישולם לקבלן במקרה של אי אפשרות המשכת ביצוע לפי סעיף קטן (2) יהיה - ערך העבודה שבוצעה עד לתאריך מתן האישור האמור בהתאם להתקדמות העבודה ובחלקי עבודה בהתאם לקביעת מנהל הפרוייקט ובהתבסס על המחירים והשיעורים הנקובים בכתב הכמויות ובפקודת השינויים.

3.         תשלום הסכום כאמור הוא סילוק סופי של כל תביעות הקבלן, כולל תביעות פיצויים ותביעות עבור הוצאות מיותרות שנגרמו כאמור.

4.         לא סילק הקבלן את הציוד ומתקני המבנה כולם או מקצתם ממקום המבנה או שלא ביצע פעולה אחרת בהתאם להוראות המנהל לפי סעיף קטן (1), רשאית המזמינה לבצע את הפעולות האמורות על חשבון הקבלן בעצמו או בכל דרך אחרת, והקבלן יישא בהוצאות הכרוכות בתוספת 15% שייחשבו כהוצאות משרדיות.

 

 1. ויתור על צו אכיפה

הקבלן לא יהיה זכאי בכל מקרה שהוא לקבל צו מניעה ו/או צו עשה, זמני או קבוע, לשם אכיפת החוזה, ומוסכם כי אם תהיה לקבלן תביעה צודקת כלפי המזמינה, היא תתברר אך ורק במסגרת תביעה לפיצויים.

כן מוותר הקבלן על זכותו לנקוט בכל פעולה, לרבות פניה למוסדות ו/או גופים חיצוניים בקשר לחוזה זה, כאשר תוצאות הפנייה כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, הינה עצירה ו/או עיכוב בביצוע העבודות, כולל אכיפה או מניעה לגבי העסקת קבלן אחר ו/או נוסף להמשך ביצוע העבודות.

התנאים הנ"ל הינם יסודיים ועיקריים בהסכמת המזמינה להתקשר עם הקבלן בחוזה.

 

 1. ביצוע במקום הקבלן והחזר הוצאות

 

            כל מקום שלפי חוזה זה מוטלת חובה על הקבלן והוא אינו מקיימה במועד, רשאית המזמינה, אך לא חייבת, לאחר שנתנה לקבלן התראה של 48 שעות מראש, לעשות בעצמה, ו/או על ידי אחרים את המוטל על הקבלן והקבלן יחזיר למזמינה כל הוצאה שהוציאה המזמינה בביצוע החובה כאמור לעיל. וכן ישפה את המזמינה בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מאי ביצוע החובה האמורה במועד, מיד עם דרישה ראשונה בכתב של המזמינה שהאמור בה יהווה הוכחה מכרעת בין הצדדים לעניין כל הוצאה או נזק כאמור, בתוספת 20% מסך ההוצאות, וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שעשוי לעמוד בגין כך למזמינה. 

 

            הוצאות הביול של חוזה זה כולל הערבויות על פיו יחולו כולן על הקבלן.

 

כותרות הסעיפים בחוזה זה הן לדרכי נוחיות בלבד ולא יהיה בהן כדי להשפיע על פרשנות החוזה.

 

לצורך חוזה זה יהיו כתובות הצדדים כמפורט במבוא לחוזה. כל הודעה בכתב שתשלח בדואר רשום על ידי צד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה לתעודתה תוך 48 שעות משעת המסירה למשלוח בדואר.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום ביום _____________________ .

 

 

המזמינה ____________________     הקבלן ____________________

 

 

נספח 1 - נוסח ערבות בנקאית לעמידת הקבלן בלוח זמנים

 ובשאר תנאי החוזה

 

 

לכבוד

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך (ע"ר)

חיפה

(להלן: "המזמינה")

 

 

א.ג.נ.,

 

 

הנדון: ערבות מס'                                     לעמידת הקבלן בלוח זמנים ובשאר תנאי החוזה

 

 

לבקשת _______________________ (להלן: "החייב", או "הקבלן") הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות אוטונומית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של עד לסך של ......... ש"ח (להלן: "סכום הקרן") בצרוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים, בקשר לביצוע עבודות לצורך הקמת מבנה כיתות ומשרדים בעל 4 קומות בשטח כולל של כ-1,600 מ"ר בקמפוס המכללה בחיפה, על פי הסכם בינכם לבין הקבלן מיום _________ (להלן "סכום הערבות").

 

 • 1. סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן: "המדד").

 

            "המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה- 15 לחודש ______________ (_________נקודות).

 

"המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה - הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו עפ"י כתב ערבות זה.

 

            אם במועד ביצוע תשלום על-פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

            אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו במקורי ללא כל הפרשי הצמדה.

 

 

 • 2. למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד שנידרש.

 

 • 3. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על תנאיה.

 

 • 4. בכל מקרה אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק הימנו כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם תשלום סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.

 

 • 5. אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

 

 • 6. המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את חלק מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.

 

 • 7. הערבות תהיה בתוקף עד ליום _______________ וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 

 

            בכבוד רב,

 

                                                                                                בנק........................

 

                                                                                                סניף......................

 

 

 

 

 

 

 

 


נספח 2 - נוסח ערבות בנקאית לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק

 

לכבוד

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך (ע"ר)

חיפה

(להלן: "המזמינה")

 

 

 

א.ג.נ.,

 

הנדון: ערבות מס'                                          לקיום התחייבויות הקבלן בתקופת הבדק

1. לבקשת _______________________ (להלן: "החייב", או "הקבלן") הננו ערבים בזה כלפיכם בערבות אוטונומית, מוחלטת, בלתי חוזרת ובלתי מותנית בכל תנאי לתשלום סכום של עד לסך של ......... ש"ח (להלן: "סכום הקרן") בצרוף הפרשי הצמדה למדד תשומות הבניה למגורים, בקשר להתחייבויות הקבלן בתקופת הבדק עפ"י הסכם בינכם מיום ___________ (להלן "סכום הערבות").

 

2. סכום הקרן יהיה צמוד למדד תשומות הבניה כפי שמתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או ע"י כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה (להלן: "המדד").

 

"המדד היסודי" יהיה המדד של חודש _____________שפורסם ביום ה- 15 לחודש ______________ (_________נקודות).

 

"המדד החדש" לענין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה וקודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות זו.

 

הפרשי ההצמדה לענין ערבות זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יהיו הפרשי ההצמדה - הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, ללא כל הפרשי הצמדה לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר משבעה ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, לפי כתובתנו המפורטת לעיל, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת הנערב.

 

המדד לענין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו עפ"י כתב ערבות זה.

 

אם במועד ביצוע תשלום על-פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו במקורי ללא כל הפרשי הצמדה.

 

3. למרות האמור בכל מקום אחר, אתם זכאים ורשאים לממש הערבות בדרישה מפעם לפעם על כל סכום שייראה לכם מתוך סכום הערבות ובלבד שסך כל הסכומים מתוך סכום הערבות שנשלם לכם בגין ערבות זאת לא יעלו על סכום הערבות. אנו נשלם מידי פעם בפעם הסכומים הנדרשים במועד שנידרש.

 

4. לפיכך, אם לא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת מפעם לפעם במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הקרן הבלתי ממומשת בצרוף הפרשי הצמדה כאמור בערבות זו על תנאיה.

 

5. בכל מקרה אם יתברר ביום פרעונו בפועל של סכום הקרן או כל חלק הימנו כי המדד החדש ירד לעומת המדד היסודי כי אז נשלם את סכום הקרן אם דרשתם תשלום סכום הקרן או נשלם אותו חלק מסכום הקרן אם דרשתם תשלום חלק מסכום הקרן בלבד.

 

 • 5. אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו לא נהיה רשאים להמנע מתשלום על פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, והננו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה לרבות כל ברירה המוענקת לערב על פי הדין.

 

 • 6. המזמינה לא תהא רשאית להסב את הערבות לצד שלישי, למעט במקרה שתעביר את חלק מזכויותיה במבנה ו/או במקרקעין שעליהם יבנה הפרויקט.

 

 • 7. הערבות תהיה בתוקף עד ליום _______________ וכל דרישה מכם חייבת להימסר לנו עד מועד זה. לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת.

 

 

            בכבוד רב,

 

                                                                                                בנק........................

 

                                                                                                סניף......................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח 3 - הצהרה על העדר תביעות ושחרור המזמינה

 

 

 

אנו הח"מ ......... מתכבדים בזה להגיש את החשבון הכולל והסופי (להלן: "החשבון הסופי") ל-........... בגין ביצוע עבודות ............ . שבצענו (להלן: "העבודות") בהתאם לחוזה בינינו מיום .......... (להלן: "החוזה").

 

הננו מצהירים ומאשרים בזאת כלהלן:

 

א.     כי הסכום הכולל והסופי המאושר ע"י המפקח תמורת העבודות הינו כמפורט בחשבון הסופי ועולה לסך ............. ש"ח (להלן: "התמורה הכספית").

 

ב.     כי פרט לתמורה הסופית כמפורט בחשבון הסופי המאושר ע"י המפקח אין לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי .......... ו/או כלפי הבאים מכוחם או מטעמם, בקשר לחוזה הנ"ל ו/או כל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

 

ג.      כי על חשבון התמורה הסופית קבלנו עד כה סך ......... ש"ח ובקבלת היתרה המגיעה לנו בסך של ............. ש"ח קבלנו את מלוא התמורה לבצוע החוזה.

 

ד.     אנו מתחייבים לבצע את סעיף האחריות כמוגדר בחוזה במלואו ומייפים כוחו של המזמין לממש הערבות הניתנת לו בכל עת במידה ולא נבצע כל התיקונים והליקויים שיידרשו ע"י המזמינה ו/או המפקח.

 

 

 

ולראיה באנו על החתום

 

היום ......... לחודש ........ שנת ...........

 

 

                               

           הקבלן

 

 

עד לחתימה:                                   

 

 

 

תאריך:                        

 

 

 

נספח 4 - אישור עריכת ביטוח חבות המוצר

 

תאריך: ________

לכבוד

שאנן המכללה האקדמית הדתית לחינוך (ע"ר)

ת.ד. 906

קריית שמואל, חיפה 26109

 (להלן: "שאנן")

 

 

א.ג.נ.,

           

הנדון:   אישור על קיום ביטוח

 

אנו _________ חברה לביטוח בע"מ (להלן "המבטח") מתכבדים לאשר בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן (להלן "הביטוח" או "הביטוחים" או "הפוליסות"), על שם _______________ (להלן "הקבלן") בקשר עם התקשרות הקבלן עם שאנן לצורך ביצוע עבודות לבניית בניין בעל 4 דומות ובו כיתות לימוד, משרדים, קפיטריה  בקמפוס המכללה בחיפה ברח' הים התיכון 7, קרית שמואל (להלן "העבודה" או "הפרויקט") שיבוצעו באתר רח' הים התיכון 7 קריית שמואל, חיפה (להלן "האתר"):

 

•1.       ביטוח "אש מורחב" פוליסה מס': ............................................

לתקופה מיום __ / __ / __ ועד יום __ / __ / __ (שני התאריכים כלולים)

 • 1.1. המכסה כל רכוש המובא לאתר הפרויקט על ידי הקבלן ו/או עבורו ואשר לא נועד להיות חלק מעבודות הפרויקט. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יכלול הכיסוי נזקים לרכוש המבוטח עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית, התנגשות, פגיעה על-ידי כלי-טיס, שביתות, פרעות, נזקים בזדון וכן שוד ופריצה.
 • 1.2. מעליות, מנופים, כלי צ.מ.ה או מכשירי הרמה (אם יובאו על ידי הקבלן או עבורו לאתר הפרויקט) יהיו מבוטחים כאמור לעיל או, לחילופין, בביטוח צ.מ.ה.
 • 1.3. הפוליסה תכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי שאנן ו/או הבאים מטעמה, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 • 2. ביטוח "אש מורחב" על פי תנאי "ביט" הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח פוליסה מס': ............................

ו "סחורה בהעברה" על פי תנאי "ביט" הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח מס' ............................

לתקופה מיום __ / __ / __ ועד יום __ / __ / __ (שני התאריכים כלולים)

 • 2.1. לרכוש המיועד להיות חלק מעבודות הפרויקט בעת הימצאו מחוץ לאתר הפרויקט, במקום יצורו, או בהעברה אל ומאת אתר הפרויקט. מבלי לפגוע בכלליות האמור, יכלול הכיסוי נזקים לרכוש המבוטח עקב אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה תאונתית, התנגשות, פגיעה על-ידי כלי-טיס, שביתות, פרעות, נזקים בזדון וכן שוד ופריצה. בעת העברה יכלול הכיסוי אש, התהפכות ו/או התנגשות של הרכב המוביל.
 • 2.2. הפוליסה תכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלוף כלפי שאנן והבאים מטעמה, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.
 • 3. ביטוח "חבות מעבידים" על פי תנאי "ביט" הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח פוליסה מס': ............................................

לתקופה מיום __ / __ / __ ועד יום __ / __ / __ (שני התאריכים כלולים)

 • 3.1. לכיסוי חבותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין ועל פי חוק האחריות למוצרים פגומים כלפי כל המועסקים על - ידו ומטעמו בגבול אחריות של 20,000,000 ₪ לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פיתיונות ורעלים, זיהום תאונתי מכל סוג וכן בדבר העסקת נוער. הביטוח כאמור יורחב לשפות את שאנן במידה וייטען כלפיו כי נחשב מעבידם של מי מהמועסקים בעבודות הפרויקט.
 • 4. ביטוח "אחריות המוצר" על פי תנאי "ביט" הרלוונטיים ליום תחילת הביטוח פוליסה מס': ............................................

לתקופה מיום __ / __ / __ ועד יום __ / __ / __ (שני התאריכים כלולים)

 • 4.1. לכיסוי חבות על פי דין לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כולל נזק גרר, מנזק שייגרם כתוצאה מפגם במוצר (לרבות כל רכיב שלו, אריזה, מיכל, הוראות שימוש והוראות בטיחות) שיוצר, הובא לישראל, הותקן, הורכב, טופל, שווק על ידי הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו בגבול אחריות של 5,000,000 ₪ למקרה ולתקופה.
 • 4.2. ההשתתפות העצמית __________ ₪.
 • 4.3. הפוליסה מורחבת לשפות את שאנן בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן.

•5.       ביטוח "אחריות מקצועית" פוליסה מס': ............................................

לתקופה מיום __ / __ / __  ועד יום __ / __ / __ (שני התאריכים כלולים)

 • 5.1. לכיסוי חבות על פי דין העשויה לחול על הקבלן בקשר עם הפרויקט בגין כל מעשה או מחדל שלהם העלולים להוות היפר של חובה מקצועית, רשלנות, טעות או השמטה.
 • 5.2. סכום גבול אחריות המבטח - 5,000,000 ₪ למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.
 • 5.3. ההשתתפות העצמית __________ ₪.
 • 5.4. הפוליסה אינה כוללת חריגי הוצאת דיבה, עיכוב, אי יושר על ידי עובדי ומנהלי הקבלן (הרחב אחרון זה אינו מתייחס לשותפים ובעלים) כתוצאה מנזק מכוסה.
 • 5.5. הפוליסה מורחבת לכסות את אחריותו של הקבלן בגין מעשיו ו/או מחדליו של כל אדם או גוף הפועל כמורשו של הקבלן, או משמש כנציגו.
 • 5.6. הפוליסה מורחבת לשפות את שאנן בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי הקבלן.
 • 5.7. מבלי לגרוע ממחויבות הקבלן באשר להמשך הכיסוי, הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי "תקופת גילוי נוספת" לפיה אם לא תחודש הפוליסה אצל המבטח או תבוטל מכל סיבה שהיא (למעט אם בוטלה עקב אי תשלום הפרמיה או משום שהקבלן הגיש תביעה מתוך כוונת מרמה או משום שחודשה אצל מבטח אחר), יהיה המבטח מחויב להעניק תקופת גילוי נוספת בת 12 חודשים. תביעות שיוגשו במהלך תקופת גילוי נוספת זו בגין מקרי ביטוח שאירעו בתקופת הביטוח, תהיינה מכוסות בפוליסה.
 • 5.8. הפוליסה כוללת תאריך כיסוי רטרואקטיבי מיום __ / __ / __.
 • 6. בכל הביטוחים הנ"ל:
 • 6.1. בכל הנוגע לביטוחי שאנן (עד כמה שקיימים), יהיו הכיסויים הניתנים בפוליסות הנ"ל בבחינת "ביטוח ראשוני" המזכה את המבוטחים בשיפוי מבלי שלמבטח תהא כל זכות לשיתוף ביטוחי שאנן.
 • 6.2. הקבלן לבדו אחראי למילוי כל החובות המוטלות על המבוטח בפוליסה.
 • 6.3. הפוליסות לא תבוטלנה והכיסויים הניתנים בהן לא יצומצמו לפני מתן הודעה בכתב על כך לשאנן בדואר רשום 60 יום מראש.

 

כל האמור לעיל בכפיפה לתנאי הפוליסות המקוריים עד כמה שלא שונו במפורש במסמך זה.

...................................

            (חתימת המבטח)

 

...................................

            (חותמת המבטח)

 

...................................

 (שם החותם)

 

...................................

 (תפקיד החותם)

 

 

 

 

 

 

נספח 5 - אבני הדרך לתשלום

 

 • א. תחילת העבודות - תשלום מקדמה בשיעור של 80% מערך החוזה, כנגד מסירת ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח המצ"ב כנספח 1 לחוזה (ערבות ביצוע), בסכום זהה לערכם של 80% מערך החוזה. הקבלן יהיה רשאי להמציא ערבות זו כערבות המותנית בהפקדה בפועל של סכום המקדמה לחשבון אשר פרטיו יכללו בנוסח ערבות הביצוע.
 • ב. עם גמר עבודות הבניה במלואן עפ"י אישור מנהל הפרוייקט - ישולמו לקבלן 10% מערך החוזה.
 • ג. עם קבלת טופס 4, ו - טופס 5 וכן תעודת השלמה חתומה - ישולמו לקבלן 10% מערך החוזה, כנגד חתימה על מסמך העדר תביעות בנוסח המצ"ב כנספח 3 לחוזה וכנגד מסירת ערבות בדק בגובה של 10% מערכו הסופי של החוזה בנוסח המצ"ב כנספח 2 לחוזה.
 • ד. כל התשלומים המפורטים לעיל ישולמו בניכוי הסכומים אשר רשאית המזמינה לקזז ולנכות מתשלומי הקבלן, לרבות בגין השתתפות בהוצאות ביטוח, בדיקות מעבדה וכיוצ"ב.