ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:39:51
מסלולי הכשרה לתואר ראשון >> התמחות בהיסטוריה >> תוכן הקורסים
תוכן הקורסים

קורס מתודולוגי
א. סדנת ההיסטוריון (קורס מתודולוגי)
הסדנה תעסוק בשאלות היסוד של מקצוע ההיסטוריה ובישומן המתודולוגי לנושאים מגוונים בהיסטוריה ובהוראת ההיסטוריה היהודית. הדיון יתמקד בטיב העיסוק ההיסטורי, בביקורת על ההיסטוריוגרפיה, במגמות חדשות בהיסטוריוגרפיה ובסדנת ההיסטוריון המקצועי, כגון: מבוא לביבליוגרפיה ולכתיבה אקדמית.

חטיבת ההיסטוריה בתקופה הקלאסית: יוון, רומי וביזנטיון
קורסי מבוא/חובה
א. מבוא לתולדות יוון בתקופה הקלאסית וההלניסטית
הקורס יעסוק בתולדותיה של יוון בתקופה הקלאסית וההלניסטית, ויתמקד בתיאור התרבות היוונית, דרכי השלטון, עיצוב הדמוקרטיה וערי הפוליס כתשתית לתרבות המערבית. כמו כן יידונו המאבקים בין פרס לבין יוון והרקע ההיסטורי לכיבושיו של אלכסנדר מוקדון. נתאר את השלכותיהם הפוליטיות והתרבותיות של כיבושים אלו על יוון ועל הארצות הכבושות, ונדון במאבקי הדיאדוכים ובמאפייניהן של המדינות ההלניסטיות.

ב. מבוא לתולדות עם ישראל בימי הבית השני ובתקופת המשנה
הקורס יעסוק בתולדותיו של עם ישראל בארץ ישראל ובתפוצות החל מימי שיבת ציון ובניית בית המקדש השני ועד לימי הזוהר של רבי יהודה הנשיא. במהלך הקורס נתאר וננתח את המאורעות הפוליטיים המרכזיים שהתרחשו בתקופה ההלניסטית ובתקופה הרומית ואת ההשלכות שהיו להם על דמותה של החברה היהודית בארץ ישראל ובתפוצות מבחינה חברתית ודתית. כמו כן, נדון בתגובת החברה היהודית לחורבן הבית השני ובדרכי ההתמודדות עם המשבר; נעסוק במוסד הנשיאות וביחסי הגומלין בין החכמים לבין הנשיאים ובין החכמים ל'עמי הארצות'; נעמוד על הקשר בין המרכזים היהודיים בארץ ישראל ובבבל לבין יהודי הגולה המערבית; ונתאר את העימות בין חכמים לבין 'מינים' ונוצרים ואת התפשטות הנצרות.

ג. רומא: מעיר – מדינה, לאימפריה
הקורס יעסוק בעלייתה של רומא מעיר-מדינה, על גדות הטיבר, למעמד של אימפריה. נסקור את ההיסטוריה של רומי ותהליכי התפשטותה מכינון הרפובליקה עד לתקופת הקיסרות היוליו-קלאודית. נעסוק בגורמים המדיניים, החברתיים והכלכליים שאפיינו את האימפריה הרומית. ננתח את שיטות הארגון, הממשל והשליטה שהונהגו ע"י הרומים ברחבי האימפריה.

קורסי בחירה

ד. ארכיאולוגיה: מבט לתרבות החומרית בתקופה הקלאסית
הקורס יתמקד בסקירת מאפייניה העיקריים של התרבות החומרית בתקופה הקלאסית, ויעסוק, בין השאר, בתכנון העירוני; בסגנונות הבנייה; בבנייה המונומנטאלית ובמבני הציבור; בשיטות הקבורה; בבית המגורים ובתכולתו. כל זאת במטרה לתאר את אורח החיים בתקופה זו.

ה. הלניזם ויהדות
כיבוש המזרח בידי אלכסנדר מוקדון מסמל את ראשיתה של תקופה חדשה בהיסטוריה של עם ישראל. הקורס יעסוק בהשלכותיו של המפגש בין החברה היהודית לבין התרבות ההלניסטית, על רקע השינויים הפוליטיים והחברתיים שהתחוללו בארץ ישראל בימי שלטון בית תלמי, בית סלווקוס ובתקופת העצמאות החשמונאית. כמו כן נדון בהיבטים שונים של תופעת הכיתתיות, ובמשמעותה של הלאומיות בעת העתיקה

ו. עולמם של חכמים: חז"ל והחברה היהודית בתקופת המשנה

הקורס יעסוק בהבנת חז"ל כקבוצה ייחודית ומוגדרת שפעלה בקרב החברה היהודית בפרט והעולם הרומי בכלל. בין היתר יידונו שאלות כגון: מי נמנה עם קבוצה זו?
כיצד הגדירו חכמים את ייחודם? כיצד התארגנה והתקיימה קבוצה זו, ומה היו יחסי הגומלין בין חבריה ובין החברה היהודית בכלל?

ז. ספרות חז"ל כמקור היסטורי
מוסכם על מרבית החוקרים כי ספרות חז"ל אוצרת בקרבה מסורות שונות מזמנים שונים: הן מימי הבית השני הן מתקופת המשנה והתלמוד. אולם ישנם חילוקי דעות בנוגע לשאלה האם ניתן להפיק איזשהו מידע היסטורי ממסורות אלו, וכיצד יש לעשות זאת. בקורס זה נציג את הגישות השונות הרווחות כיום בעולם המחקר בנוגע לשאלות אלו, תוך בחינה של סוגיות היסטוריות שונות מימי הבית השני ומתקופת המשנה והתלמוד.

קורסי ימי הביניים
קורסי מבוא / חובה
א. מבוא לימי הביניים
הקורס מיועד להציג בפני הסטודנטים סקירה כללית של ימי הביניים החל משקיעת האימפריה הרומית במערב ועד למאה ה-15. במסגרת זו נעסוק בהתפשטותה של הנצרות באירופה, בהתפתחות של מוסד האפיפיורות ובעלייתם של המנזרים. נלמד אודות הפלישות הברבריות, עליית כוחם של השבטים הגרמאנים והתגבשותה של הממלכה הפראנקית. כמו כן נבחן את עליית האסלאם ואת המאבקים בין העולם הנוצרי והמוסלמי במיוחד כפי שבאו לידי ביטוי במסעי הצלב ובמאבקי הרקונקוויסטה. נעסוק בהיסטוריה החברתית של התקופה, במסגרת זו נבחן את המערכת הפיאודלית והיבטים הקשורים לחיי נשים וילדים בימי הביניים. נעסוק בהתפתחויות בתחום הדתי ובמיוחד את השפעת הופעתם של מסדרי הקבצנים ונבחן אף את מעמדם של היהודים בעולם הנוצרי של ימי הביניים. כמו כן נעסוק בשינויים בעולם הידע בעקבות הופעת האוניברסיטאות ואת השפעתן על התקופה.

ב. מבוא לתולדות היהודים בימי הביניים
חיי היהודים בימי הביניים התאפיינו בצמיחתם של מרכזים חדשים בהם חיו ופעלו קהילות יהודיות. בקהילות אלה,שפעלו הן בתוך סביבה מוסלמית והן בתוך סביבה נוצרית התפתחה יצירה דתית, רוחנית ותרבותית ענפה שהשפעותיה על העולם היהודי נכרות עד היום. במהלך הקורס נלמד על צמיחתן והתגבשותן של הקהילות היהודיות בימי הביניים הן במרחב הנוצרי והן במרחב המוסלמי. נבחן את היצירה הדתית והתרבותית של היהודים בימי הביניים וזאת על רקע המרחב התרבותי בו היא צמחה. נעסוק בחיי החברה של היהודים בימי הביניים תוך דגש על קשרי גומלין בין העולם היהודי והעולם הלא יהודי ונבחן את היחסים ואת הפולמוס בין יהודים לבין נוצרים ומוסלמים.

חטיבת העת החדשה
קורסי מבוא / חובה
א. מבוא לתולדות אירופה בעת החדשה המוקדמת: מהרנסנס לנאורות
אירועים ותהליכים שאירעו במהלך העת החשה המוקדמת השפיעו על האופן בו התגבשה אירופה בעידן המודרני. הקורס יציג בפני התלמידים סיקרה כללית של התקופה. במסגרת הקורס נעסוק בהתפתחויות  הדתיות ובמיוחד ברפורמציה ובתגובות אליה במישור הדתי וכמו כן בהשפעתה על המציאות הפוליטית של התקופה כפי שהדבר בא לידי ביטוי במלחמות הדת. נעסוק בחיי החברה והרוח של התקופה, בהתפתחויות המדעיות והטכנולוגיות ובהשפעתן. נבחן את חיי היום יום בעת החדשה המוקדמת ואף את חייהם של היהודים בתקופה ויחסם של הנוצרים אליהם.

ב. מבוא לעת החדשה המאוחרת: המערב מהמהפכה הצרפתית עד למלחמה הקרה
במאה ה-19 התעצבו באירופה דפוסי חיים, מסגרות פוליטיות ואידיאולוגיות חברתיות המהווים את הבסיס לחברה המודרנית המוכרת לנו. הקורס יציג בפני התלמידים סקירה כללית של התקופה כאשר במסגרת הקורס נעסוק בהתפתחויות הפוליטיות והחברתיות המרכזיות. במהלך הקורס נבחן התפתחויות רעיוניות פוליטיות ואת הופעתם של הליברליזם, הסוציאליזם והמרקסיזם. נעמוד על התפתחות הרעיון הלאומי וגיבושן של מדינות לאום חדשות, נעסוק בחיי היום יום של התקופה ונלמד אודות ההתפתחויות הטכנולוגיות והשפעתן על הכלכלה והחברה של התקופה.  נעסוק בתוצאות מלחמת העולם השנייה, ונעמוד על הנסיבות לפרוץ המלחמה הקרה.

ג. מבוא לתולדות היהודים בעת החדשה

הקורס יעסוק במעבר שבין "הקהילה היהודית" ותנאי חייה בימי הביניים, לבין התמורות שחלו בעת החדשה. הקורס יסקור את התמורות הפוליטיות, החברתיות, הכלכליות והתרבותיות שפקדו את היהודים בעולם ממחצית המאה ה-17 ועד למחצית המאה העשרים.
הקורס ידון בדרכים השונות שבהן התמודדו היהודים עם התפתחויות "העולם המודרני", סקירה דמוגרפית וגיאוגרפית, תנועת ההשכלה, המאבק לאמנציפציה ואסימילציה, תנועת הרפורמה, היווצרות המרכז בארה"ב, החסידות ותנועת-המוסר. החטיבה האחרונה בקורס תתמקד ביישוב היהודי בארץ ישראל משלהי המאה התשע-עשרה ועד להקמתה של מדינת ישראל.

קורסי בחירה

ד. מאנטישמיות לשואה
הקורס יעסוק בהתפתחות האנטישמיות-החסלנית באירופה בכלל ובגרמניה בפרט. בתמורות שחלו באירופה בעקבות מלה"ע ה-1. בעליית הנאצים לשלטון ובעיצוב המשטר הנאצי. בהתפתחות מדיניות הנאצים משלב הבידוד, ההשפלה והעקירה – לשלב הגטאות ולהשמדה במסגרת "הפתרון הסופי". כמו-כן יידונו סוגיות כמו: חיי יומיום בגטאות ובמחנות, קידוש החיים, המרידות, ניסיונות הצלה ועמדת העולם החופשי נוכח השואה.
במסגרת הקורס יידונו קטעי מקורות ותיעוד בע"פ.

ה. הלאומיות באירופה במאה ה-19 ובראשית המאה ה-20
הקורס יעסוק בעליית הלאומיות באירופה משלהי המאה ה-18 ועד פרוץ מלחמת העולם הראשונה. בקורס יבחנו השפעותיהם של: המהפכה התעשייתית, המעבר מהכפר לעיר ויצירת הפוליטריון כבסיס לשינוי שהניע את קליטת הרעיונות הלאומיים באירופה. בקורס ידונו השפעותיהם של המהפכה הצרפתית, כיבושי נפוליאון ואיחוד גרמניה כמניעים להיווצרות הלאומיות האירופאית. הקורס ידון באימפריאליזם והקולוניאליזם כפועל-יוצא של התגברות הלאומיות באירופה.

ו. "ממבשרי ציון לתנועה הציונית
הקורס יעסוק במשבר הזהות בחברה היהודית, האכזבה מהאמנציפציה עקב עליית הלאומנות והאנטישמיות באירופה. מצבם של יהודי מזרח-אירופה על רקע האנטישמיות-האגרסיבית. השפעת מהפכות "אביב העמים" (1848) ותהליך איחוד איטליה והלאומיות בבלקן על ההתעוררות הלאומית היהודית. הופעתם של "מבשרי ציון", הופעת אגודות חובבי-ציון ופעילותם. הולדת התנועה הציונית, ארגונה והזרמים האידיאולוגים שהתקיימו בה. המזרח"י והציונות הדתית. הפעילות המדינית ומרכזי הכוח בתנועה הציונית.
במסגרת הקורס יתקיים דיון בקטעי מקורות.

ז. יישוב ישן וחדש
הקורס יעסוק במסגרת הזמן מהרסטורציה העות'מנית ועד סוף מלה"ע ה-1. יוצגו פרקים נבחרים בתולדות היישוב במאה ה-19 ו ה-20, בהם: יישוב ישן וחדש – מהות, אידיאולוגיה ומחלוקת. העליות הראשונה והשנייה – קווי אפיון מרכזיים, ייחוד פעילותם בארץ, הקמת מוסדות ויישובים (המושבה והקבוצה הקטנה). ארץ ישראל תחת השלטון העות'מני. מאורעות מלה"ע ה-1 בארץ. הסכמים ומסמכים בינלאומיים על עתידה של הארץ בתקופת מלה"ע ה-1: מק-מהון חוסיין, סייקס-פיקו, הצהרת בלפור, ראשית המנדט הבריטי על ארץ ישראל.
במסגרת הקורס יידונו קטעי מקורות.

ח. תולדות ארץ-ישראל ויישובה בין שתי מלחמות העולם: המנדט והבית הלאומי

בין שתי מלחמות העולם היישוב היהודי בארץ ישראל התפתח הן מבחינה דמוגרפית והן מבחינה פוליטית, חברתית ותרבותית. התפתחות היישוב היהודי עמדה בזיקה עמוקה להתחייבויות הסותרות שנטלה על עצמה בריטניה עם סוף מלחמת העולם הראשונה. במהלך הקורס נעמוד על ההתפתחויות הפוליטיות ביישוב היהודי בזיקה למערכת היחסים עם שלטונות המנדט ולפעולות הציבור הערבי. כמו כן נעמוד על השינויים התרבותיים שחלו ביישוב הן בשל השפעת המנדט והן בשל תרומתן של העליות השונות לדמותו החברתית והתרבותית של היישוב.

ט. מיישוב למדינה: היישוב היהודי בארץ ישראל ומדינת ישראל בשנים 1956-1945
הצגת האירועים המרכזיים בתחומי: המדיניות, העלייה, ההתיישבות והביטחון. ידונו נושאים מרכזיים כגון: עלייה ב', המחתרות, הפלמ"ח, הדיון בשאלת עתידה של הארץ: ועדת אונסקו"פ. שלבי מלחמת העצמאות כגון: תוכנית ד', מבצע נחשון וכד'. הסכמי שביתת הנשק. פעילות הפדיון. הסיבות, הרקע, מהלך ותוצאות מלחמת סיני.
במסגרת הקורס יידונו קטעי מקורות

י. מסורת, משבר ומודרנה
מטרת הקורס לבחון את היקף ועומק השפעתו של תהליך המודרניזציה על החברה היהודית. הקורס יתמקד בחברה היהודית באירופה ובקהילות היהודיות בארצות האיסלם. במהלך הקורס נעמוד על מאפייניה של הקהילה היהודית בחברה המסורתית במאות השש-עשרה והשבע-עשרה. נסקור את השינויים שעברו על החברה היהודית במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה ונשווה בין החברה היהודית המסורתית לחברה היהודית המודרנית לאור תהליכי השינוי. למשל, נבחן באיזו מידה "תנועת החסידות" ממשיכה את החברה המסורתית ובמה היא נבדלת ממנה. במהלך הקורס יושם דגש מתודולוגי על ניתוח המושגים "מסורת" ו"מודרנה". בקורס נשתמש במקורות ראשוניים.

יא. לא הכל שחור: התגבשותה של החברה האורתודוכסית היהודית

במהלך הקורס נסקור את החברה היהודית באירופה ומחויבותה להלכה היהודית, משלהי המאה השמונה-עשרה ועד לתחילת המאה העשרים. בשלב ראשון, נציג את החברה האורתודוכסית כחלק ממארג החברה היהודית בתקופה המודרנית. בשלב השני, נעמוד על מאפייניה האינטלקטואליים הייחודיים שהתפתחו עם ההשכלה, המודרנה ותהליכי האמנציפציה.
בקורס יושם דגש על זרמי משנה בחברה האורתודוכסית. כמקרה מבחן (case study) לנושאים שנלמדו בקורס, נדון בשאלה: האם ראוי לשייך את הרב זכריה פרנקל ואת הגישה הפוזיטיבית ההיסטורית מבית מדרשה של "חכמת ישראל" גם לחברה האורתודוכסית?

קורסים מתקדמים (סמינריון)
א. היסטוריה, טכנולוגיה וחידושים מדעיים בעת החדשה
שורה של התפתחויות טכנולוגיות ומדעיות השפיעו בצורה דרמטית על האופן בו עוצב העולם המודרני. במהלך הקרוס נסקור כמה מהתפתחויות אלה ובהן המצאת הדפוס, קטר הקיטור והרכבת, נורת הלהט, המנוע החשמלי, הפיסטור, הפניצילין. כמו כן נדון במהפכה התעשייתית ובהשלכותיה על חיי החברה והכלכלה. בנוסף נבחן בקורס גם את הבקורת על המחקר המדעי והטענה שהמדע מונע על ידי כוחות פוליטיים ואידאולוגיים.

ב. תנועות חברתיות ורוחניות בעת החדשה
הקורס ידון בהתהוותן של קבוצות עילית כחלק מתהליך המודרניזציה בעם היהודי. התמודדות בין קבוצות העילית על ההנהגה של הציבור היהודי. בין הקבוצות עליהן נלמד: יהודי החצר, המשכילים, הבורגנות היהודית החדשה. הקורס ידון גם בתנועות רוחניות כגון: החסידות, המתנגדים, תנועת המוסר, חכמת-ישראל וכד'.