י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 12:29:07
אודות המכללה >> התמחות בהוראה (סטאז´)
התמחות בהוראה (סטאז´)

מרכזת: גב' שלומית גור


יעדיה העיקריים של שנת ההתמחות הם הבאים: סיוע למתמחה בעיצוב דפוסי פעולה פרופסיונליים, מתן אפשרות למתמחה להתנסות בהוראה בתנאי אמת ומתן כלים למערכת לקליטה נכונה ולהערכת המורה החדש.
ההתמחות בהוראה תבוצע בשנת העבודה הראשונה של המורה במערכת החינוך. סטודנט להוראה בשנה ד' ללימודיו רשאי לעשות את ההתמחות במקביל לסיום הלימודים במכללה.
משך תקופת ההתמחות הוא שנת לימודים, ולא פחות משישה חודשי עבודה באותה שנת לימודים.
היקף המשרה יהיה שליש משרה, לפחות.
סטודנט, שיבחר להתמחות במקביל לשנה הרביעית ללימודים במכללה, ישתכר על-פי שכר של "מורה מוסמך בכיר", על סמך אישור מהמכללה על סיום המטלות של שנה ג'. מתמחה, שיעשה את התמחות בתום הלימודים, ישתכר על-פי התואר שבידו.
האחריות למציאת מקום עבודה מוטלת על המועמד להתמחות – כדין כל מורה חדש. המועמד להתמחות יפנה ללשכת כוח אדם בהוראה במחוז, שהוא מבקש לעבוד בו, ויצרף לפנייתו "טופס הפניה למתמחה בהוראה" וכן "גיליון הערכה" מטעם המכללה. המפקח במחוז יסייע למתמחה במציאת מקום עבודה.
כללי השיבוץ של המתמחה יהיו כשל כל עובד הוראה חדש המופנה לעבודה.
במהלך שנת ההתמחות ישתתף המתמחה ב"סדנת התמחות" שבועית שתתקיים במכללה. ההשתתפות בסדנה תיחשב חלק מלימודי החובה לקראת התואר הראשון – למי שיבחר לעשות את שנת ההתמחות במקביל לשנת הלימודים הרביעית במכללה.
מתמחה, שיבחר לעשות את שנת ההתמחות בתום הלימודים במכללה, יחויב להשתתף ב"סדנת ההתמחות" באחת מן המכללות האקדמיות לחינוך, לפי בחירתו.
בכל מקרה, ההשתתפות בסדנה היא חלק בלתי נפרד מחובות ההתמחות בהוראה.
כדי להקל על המתמחה בתהליך ההסתגלות – ילווה אותו במהלך שנת ההתמחות מורה-חונך, שהוא מורה-עמית מסגל בית הספר. מינוי המורה החונך הוא באחריותו של מנהל בית הספר. תפקידו של המורה החונך הוא לסייע למתמחה בעצה מקצועית ובתמיכה. תפקיד נוסף של המורה החונך הוא להשתתף בוועדת ההערכה הבית-ספרית ולהביא לפניה נתונים של עבודת המתמחה. במהלך שנת ההתמחות תוערך עבודתו של המתמחה על-ידי ועדת הערכה בית-ספרית, שתכלול את מפקח בית הספר, את המנהל, את המורה החונך ומורה בכיר מצוות בית הספר.
הערכת המתמחה תתבסס על צפייה בעבודה, על משוב מתועד של בעלי התפקידים בבית הספר ועל שיחה של ועדת הערכה עם המתמחה. באמצע שנת הלימודים יוערך המתמחה בתהליכים של הערכה מעצבת, ובסוף השנה – בהערכה מסכמת. ההערכה של עבודת המתמחה בהוראה במחצית הראשונה של שנת הלימודים תושלם עד אמצע חודש ינואר. ההערכה המסכמת של סוף שנת הלימודים תיעשה עד אמצע חודש מאי.
מתמחה, שיעמוד בהצלחה בחובות של שנת ההתמחות והוא בעל תעודת הוראה ותואר "בוגר הוראה" (B.Ed.), יהיה זכאי לקבל "רישוי עיסוק בהוראה".
קבלת הרישוי תהיה התנאי להמשך עבודתו של המתמחה במערכת החינוך.
במקרה של כישלון בשנת ההתמחות תידון זכותו של המתמחה לחזור על שנת ההתמחות ולעמוד מחדש בכל הדרישות. נכשל, המתמחה פעמיים בעבודתו, יהיה מנוע מקבלת הרישוי לעסוק בהוראה.