ב' אדר ה'תש"פ | 27/02/2020 00:27:33
אודות המכללה >> שירותי סיוע ורווחה >> ביטוח לאומי
ביטוח לאומי

א. כל סטודנט חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימלי, שנקבע לגבי סטודנט במוסד להשכלה גבוהה.
ב. דמי הביטוח ייגבו באמצעות פנקסי תשלומים, שישלחו בדואר על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
ג. התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה; בכל מועד – בעבור שלושת החודשים שקדמו לו:
15 בינואר, 15 באפריל, 15 ביולי, 15 באוקטובר.
ד. סטודנט, שיעבוד בתקופת לימודיו, יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות שחויב בהם על-פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים, שדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות נוכו בהם.
 לשם קבלת הפטור ימציא הסטודנט למוסד לביטוח לאומי את האישור הכלול בפנקס, כשהוא ממולא וחתום על-ידי המעסיק.