ו' כסליו ה'תשע"ט | 14/11/2018 11:53:23
מסלולי הכשרה לתואר שני >> תואר שני M.Ed. בחינוך >> מסגרת הלימודים
מסגרת הלימודים

מסגרת לימודים דו-שנתית בת 23 שעות שנתיות. התכנית נסמכת על נדבכים קודמים בספירלת הידע ומרחיבה אותה. בתכנית קורסי חובה וקורסי בחירה וכן סדנה בהיקף של 2 ש"ש.
יום הלימודים- יום רביעי.
שנה א' - הרחבת ידע בתחומי מחקר. בניית תשתית ידע בשני אשכולות החובה ובחירת מוקד התמחות אחד מתוך שני מוקדי הבחירה.
שנה ב' - העמקת ידע בעריכת מחקר, רכישת כלי עבודה מעמיקים באשכולות החובה ומעבר לפסים אופרטיביים במוקד בחירה אחד מתוך שניים.

תנאי סף לקבלה
א. בעלי תואר ראשון: .B.A + תעודת הוראה, או בעלי תואר B.Ed.
ב. 3 שנות ותק בהוראה.
ג. עבודה בפועל במערכת החינוך.
ד. ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי .B.A. / B.Ed.
ה. ראיון קבלה והתייחסות המועמד/ת לאירוע חינוכי (case-study).
ו. בחינת כניסה באנגלית לתואר שני בציון 75 לפחות.

חובות למידה
1. שתי עבודות סמינריוניות

המורה-הלומד יידרש להכין שתי עבודות סמינריוניות בקורסים שהוגדרו מראש כסמינריונים. העבודות תתבססנה על נושאים שנלמדו במהלך הקורסים ותכלולנה עשייה חינוכית וחקירת יעילותה.
העבודה הסמינריונית תעשה בתאום עם מרצה הקורס ובהנחייתו, החל משלב בחירת הנושא, דרך התווית דרך החקירה ועד להסקת מסקנות וכתיבת עבודה אקדמית.
הקורסים הסמינריונים שנבחרו הינם קורסים ייעודיים בהם יבוא לידי ביטוי הידע הנדרש ברמת M.Ed.. יחד עם זאת, תעמוד למורים-הלומדים גם אפשרות לבחור נושא לעבודה סמינריונית החורג מנושא הקורס ולקבל הנחייה אישית ממורה המכללה, בעל תואר שלישי, המתמחה בנושא העבודה, זאת, בהסכמה בכתב של ראש התוכנית.

 

2. עבודת גמר יישומית

במרכז תכנית M.Ed.. תעמוד עבודת גמר חינוכית יישומית שהיא שיאו של התהליך הלימודי. כאן יידרש המורה-הלומד ליישם הלכה למעשה את המיומנויות והכלים אותם למד, תוך עמידה בקריטריונים אקדמיים.
המורה-הלומד יידרש להציג ולהוכיח ידע תוכן פדגוגי יישומי הנשען על ידע תיאורטי מעשי שנרכש במהלך לימודי התואר השני. הוא יידרש להפעיל אחד משלושת המודלים היישומיים הבאים:
1. ניתוח והערכה של תכניות שילוב קיימות.
2. תכנון, בניה ויישום של יחידת לימוד בתחום דעת ספציפי, בה יופעל שילוב יעיל, הלכה למעשה בכיתה.
3. עשייה חינוכית של המורה-הלומד ברמה מערכתית. תכנון והפעלת תכנית התערבות בית-ספרית תוך הנהגת צוות המורים לשילוב יעיל ברמה בית ספרית / כיתתית / קבוצתית.
המורה-הלומד יתאר דילמות מרכזיות מולן הוא ניצב בפרויקט השילוב, יחקור וינסה לפתור אותן.