י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 12:59:03
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> תקנות, נהלים וסדרי לימוד
תקנות, נהלים וסדרי לימוד

הופעה

-     מכללת שאנן היא מכללה אקדמית דתית לחינוך. הסטודנטיות המשתלמות נדרשות להקפיד על הופעה צנועה (חצאית/שמלה באורך מתאים ושרוולים).

 

מערכת הלימודים

-     מערך הקורסים מתפרסם כל שנה לקראת הקיץ.

  • - כל לומד יקבל ייעוץ לבניית תכנית הלימודים האישית בהתאם למסלול הלימודים / התמחות ובהתחשב בנתונים אישיים ובלימודים קודמים.
  • - במסגרת הלימודים ל-B.Ed. חובה להשתתף בשני קורסים סמינריונים (בד"כ, אחד בחינוך ואחד בתחום ההתמחות), בקורס מחקרי וכן להשלים לימודי אנגלית.

-     תכנית הלימודים תיחתם על-ידי ראש / מרכז החוג או על-ידי מנהל המרכז ללימוד המשך.

 

שינויים בתכנית הלימודים

בקשות לשינויים בקורסים יש להגיש בכתב למזכירות המרכז ללימודי המשך במהלך השבועיים הראשונים של הסמסטר. הבקשה תענה בחיוב במידה והקורס מתאים לתכנית הלימודים האישית ואם יש בו מקום. לא יאושרו שינויים בקורסים בחלוף שבועיים מתחילת הסמסטר.

 

רשימת המשתתפים בקורס

הרשימה הרשמית / המאושרת של הסטודנטים בכל קורס היא הרשימה המונפקת מהמחשב. משתלם/מרצה המוסיף שמות בכתב יד עושה זאת על אחריותו האישית, שכן הקורס לא יחשב גם אם הסטודנט / משתלם עמד, לכאורה, בחובות הקורס.

 

חובת נוכחות

-     ההשתתפות בשיעורים, בסדנאות, בסיורים ובכל פעילות אחרת הקשורה בלימודים היא חובה.

-     חובת הנוכחות בקורסים עומדת על 80% לפחות, ממספר המפגשים בכל סמסטר. היעדרות גבוהה יותר תגרום לביטול הקורס. במקרים גבוליים ייתכן ותוטל משימת השלמה.

-     יש להקפיד ולהגיע להרצאה במועד (מרצים ומשתלמים). זכותו של המרצה למנוע כניסת מאחרים והדבר יחשב כהיעדרות.

 

השלמת חובות בקורסים

-      ההשתתפות בבחינות או מסירת עבודות במועד שיקבע היא חובה המוטלת על כל המשתלמים.

-      משתלמים אשר לא מלאו כל חובותיהם בקורס (בחינות או עבודות) במהלך שנת הלימודים ועד המועד שנקבע או המועד אשר אושר על-ידי המרצה, לא יורשו להשלים חובות אלו וייחשבו כמי שנכשלו בקורס או לא למדו אותו.

 

גמולים

-      בכל מקרה, בקורסים בהם ניתן לקבל גמולים, יש לסיים את כל החובות עד תחילת חודש אוגוסט לכל המאוחר. בסוף אוגוסט אנו מדווחים למשרד החינוך ולאחר הדיווח לא ניתן עוד לקלוט גמולים.

-      משתלמות המשתלבות כבודדות בקורסים של לימודי ההכשרה לא תוכלנה לקבל עליהם גמולים למרות שקורסים אלה מוכרים לתואר.

-      בכל מקרה, זכאות  לגמולים וקבלת גמולים תעשה עפ"י נהלי משרד החינוך.

ציונים

-      ציון "עובר", הנמוך ביותר, הוא 60, למעט בעבודה מעשית ובהתמחויות שבהן ציון "עובר" ממוצע הוא 70.

-      משתלם רשאי לערער על הערכה או ציון שניתן לו, בפני מרצה הקורס. במידת הצורך ניתן לפנות למנהל המרכז ללימודי המשך ואז יבדקו המבחן / העבודה על-ידי מרצה נוסף וחוות דעתו תקבע.

-      החובה לבדיקת ציונים ובירור תאריכי מבחנים - מוטלת על המשתלמים.

-      הציונים מתפרסמים על לוח המודעות לפי רשימת הקורסים וכן באתר האינטרנט של המכללה www.shaanan.ac.il

-      לא יימסרו ציונים בטלפון.

 

הפסקת לימודים

הפסקת לימודים והרחקת סטודנט/משתלם מהמכללה תוכל לקרות בנסיבות הבאות:

א.    אי מסירת המסמכים/האישורים שהיו תנאי לקבלה או לקביעת הסטטוס.

ב.    הישגים לימודיים שאינם מגיעים לרמה הנדרשת.

ג.     התנהגות שאינה הולמת.

כל החלטה על הרחקת סטודנט/משתלם לא תיעשה על דעת יחיד אלא על יסוד החלטה מנומקת של פורום פדגוגי ולאחר שלסטודנט/משתלם ניתנה אפשרות להציג את עמדתו.

 

סיום הלימודים

-      עם סיום כל חובות הלימודים לתואר ותשלום כל שכר הלימוד, תוצא למשתלם "הודעה לבוגר" שמקנה את מלוא הזכויות. טכס חלוקת התארים מתקיים בשנה שלאחר סיום הלימודים.

-      מי שסיים לימודיו ואינו זכאי לתעודה/תואר אקדמי בגין בחינות או חובות לימודיים, יוכל להשלים חובותיו על-פי היקף התכנית בה החל לימודיו, במשך שנתיים ממועד סיום הלימודים אף כי יתכן ויחוייב בחזרה על קורסים בהם לא קיבל ציון.

        אם עברו שנתיים ועד תום שש שנים מסיום הלימודים, ניתן יהיה להשלים את חובות הלימודים על-פי תכנית השלמה שתבנה על-ידי המכללה, בהתחשב בדרישות העדכניות ובשינויים שחלו בתכניות הלימודים והקורסים.

 

נוהל הפסקת לימודים והחזר שכר לימוד

-     במקרה של ביטול קורס ע"י המרכז להשתלמויות ולימודי המשך במכללה, יוחזרו דמי ההרשמה ושכר הלימוד, במלואם.

-     במקרה של ביטול הרשמה לפני תחילת שנת הלימודים, יוחזר כל שכר הלימוד ששולם, למעט דמי ההרשמה.

-     המועד הקובע לעניין חישוב החזרים או חיובים יהיה תאריך הקבלה של ההודעה בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים.

       הודעה זו תשלח למכללה בדואר-רשום או תימסר אישית במזכירות המרכז להשתלמויות ולימודי המשך.

-     במקרה של ביטול הרשמה ולימודים עד:

31/10/2011       -    יוחזרו 90% משכר הלימוד

31/12/2011       -    יוחזרו 70% משכר הלימוד

31/1/20012       -    יוחזרו 50% משכר הלימוד

31/3/2012        -    יוחזרו 30% משכר הלימוד

מ-1/4/2012       -    אין החזרי שכר לימוד

 

החזר שכר לימוד יבוצע בתוך 30 יום מתאריך קבלת ההודעה במשרד המרכז ללימודי המשך ויישלח לפי הכתובת הרשומה במאגר המידע הממוחשב במכללה.