י"ב תמוז ה'תש"פ | 04/07/2020 13:32:02
המרכז ללימודי המשך ולפיתוח מקצועי >> מסגרות הלימודים
מסגרות הלימודים

1.    לימודים לקראת תואר בוגר בהוראה (B.Ed.)

א.  לימודים לקראת תואר B.Ed. יתקיימו במסלולים:

     גננות

     מורות לגיל הרך

     מורים לביה"ס היסודי

     מורים לביה"ס העל-יסודי

     מורים לחינוך המיוחד

     בהתמחויות - מקרא, תושב"ע, מתמטיקה, אנגלית, חינוך מיוחד

ב.  למי מיועדים לימודים אלו?

-   ללימודים לקראת תואר בוגר בהוראה (B.Ed.) יכולים להתקבל בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר אשר למדו לימודים סדירים במשך שלוש שנים במוסד להכשרת עובדי הוראה.

-   כמו"כ, יכולים להתקבל מי שהיו גננת/מורה מוסמך ולמדו לתואר גננת/מורה מוסמך בכיר במכללה להכשרת עובדי הוראה בהיקף של 720 שעות לימוד, לפחות.

-   בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר מטעם המחוז, המקנים דרגת שכר של "בכיר", חייבים בתוספת שעות לימוד בכפוף להנחיות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.

 ג.   היקף הלימודים

1.     בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר במסלול והתמחות אקדמית ממכללה אקדמית להוראה (תכנית תלת שנתית) ילמדו להשלמת התואר בתכנית אישית.

2.     בעלי תעודת גננת/מורה מוסמך בכיר ממכללה לא אקדמית או מסלול/התמחויות לא אקדמיים במכללה אקדמית להוראה, חייבים בהיקף לימודים של 32 ש"ש וכן לימודי אנגלית.

       ניתן להכיר בלימודים אקדמיים רלבנטיים קודמים עד 8 ש"ש.

3.     גננת/מורה מוסמך שהשלים את לימודיו לגננת/מורה מוסמך בכיר במכללה להכשרת עובדי הוראה בהיקף של 720 שעות (אקדמית או לא אקדמית), חייב בהיקף לימודים של 32 ש"ש וכן לימודי אנגלית.

       ניתן להכיר בלימודים רלבנטיים אקדמיים קודמים - עד 8 ש"ש.

4.     גננת או מורה מוסמך שהשלימו לימודים לדרגת שכר של "מוסמך בכיר", חייבים בהיקף לימודים של 40 ש"ש וכן לימודי אנגלית.

       ניתן להכיר בלימודים אקדמיים קודמים - עד 8 ש"ש.

ד.  בכל המסלולים וההתמחויות יידרש מועמד שהסמכתו היא מ-1980 ואילך להציג תעודת בגרות מלאה או פטור מתעודת בגרות. מועמדים בני 30 ומעלה חסרי תעודת בגרות יוכלו להתקבל, במכסה מוגבלת. למכינה קדם אקדמית בהיקף 6 ש"ש. שעות אלה יתווספו לחובות הלימוד לתואר האקדמי.

 

2.    לימודים להרחבת הסמכה (תוספת מסלול או התמחות) לבעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה.

מורים אקדמאים בעלי תעודת הוראה יוכלו להתקבל ללימודים לתוספת מסלול (הוראה בקבוצת גיל מסוימת) או התמחות, לפי מערך המסלולים וההתמחויות הקיימים במכללה ובהתאם להוראות משרד החינוך והמועצה להשכלה גבוהה.
היקפי הלימודים נקבעו ע"י האגף להכשרת עו"ה ובתיאום עם המועצה להשכלה גבוהה, על-פי המסלול וההתמחויות אותם מבקש המורה המשתלם ללמוד.

3.    לימודים להרחבת הסמכה (תוספת מסלול או התמחות) לגננות/מורים בעלי תואר מוסמך בכיר.

גננת/מורה מוסמך בכיר המבקשים להרחיב הסמכתם למסלול ו/או התמחות נוספים, יעשו זאת במסגרת הלימודים לתואר בוגר בהוראה (B.Ed.) ובהיקף שעות הלימוד כנדרש ע"י האגף להכשרת עובדי הוראה.


4.    תעודת הוראה לאקדמאים

מועמדים בעלי תואר אקדמי ממוסד אקדמי מוכר בתחום ההסמכה להוראה, יוכלו להתקבל ללימודים בהתמחויות ובמסלולים הקיימים במכללה. לסטודנטים אלה תיבנה תכנית לימודים אישית בה יילקחו בחשבון הקורסים האקדמיים הרלבנטיים ואלה יוכרו ויופחתו מהיקף השעות הנדרשות. הסטודנטים יחויבו בהתנסות בהוראה בהיקף שיקבע ע"י מרכז ההדרכה והמדריך הפדגוגי תוך התחשבות בניסיון קודם בהוראה. היקף הלימודים במכללה, כולל עבודה מעשית, לא יפחת מ-30 ש"ש.|
מועמדים בעלי תואר אקדמי (ממוסד אקדמי מוכר), שלא בתחום ההסמכה המבוקשת, יחויבו להשלים לימודים דיסציפלינריים בתחום ההוראה המבוקש.

 

הכרה בלימודים קודמים (אקרדיטציה)

עפ"י הנחיות משרד החינוך ניתן להכיר בלימודים קודמים אם התקיימו בהם התנאים שלהלן:

-   הקורס אינו נכלל בתעודת הוראה שעל-פיה התקבל המועמד ללימודי ההמשך.

-   הקורס נלמד בהיקף של 2 ש"ס (שעות סמסטריאליות) לפחות (30-28 שעות בודדות) עם ציון ולא יותר מ-4 ש"ש (120 שעות בודדות).

-   תכנית הלימודים (הסילבוס) של הקורס היא ברמה אקדמית מקבילה לתכנית במכללה.

-   מרצה הקורס היה בעל תואר שני, לפחות.

-   הסטודנט עמד בדרישות הקורס, כולל ציון מעל 60.

-   נושא הקורס הינו רלבנטי לתכנית הלימודים בה מבקש הסטודנט ללמוד ולתחום שיצוין בתעודה המונפקת.

-   לא יוכרו קורסים שנלמדו מעל ל-6 שנים לפני תחילת הלימודים, בשל תקנת התיישנות.

5.    לימודי תעודה

במרכז מתקיימים מספר קורסים המיועדים להכשיר עובדי הוראה בתחום נוסף, במקביל לעבודת ההוראה.

הקורסים הינם ברמה מקצועית גבוהה, נבנו מתוך גישה עדכנית ומלמדים בהם מומחים בתחומם.

דרישות הכניסה לכל קורס מפורטות בהמשך.

משך הלימודים הוא שנה עד שלוש שנים. בדרך כלל, יום או יומיים בשבוע, לפי ההיקף הנדרש בקורס.

לעומדים בהצלחה בדרישות הקורס תוענק תעודת הסמכה מטעם המכללה. ייתכן והתעודה תינתן במשותף עם גורם מקצועי נוסף.

לשנה"ל תשע"ב מתוכננים קורסי התעודה שלהלן:
הכשרת מנהלים לחמ"ד                   -   קורס דו שנתי, יום בשבוע + פרקטיקום (שנה ב')
מובילי תכנית בי"ס: חינוך לחיים במשפחה - קורס שנתי - 168 שעות הכשרת מורים חונכים                     -   קורס שנתי - 168 שעות, כולל פרקטיקום
הרחבת הסמכה לחינוך מיוחד          -   קורס דו/תלת שנתי - 980-672 שעות + ע"מ

6.    קורסים לגמולים ולהרחבת השכלה

במרכז מתקיימים קורסים בהם ניתן להשתתף להעמקת הידע והרחבת ההשכלה בתחומי החינוך, פסיכולוגיה, יהדות, לימודי מחשב ותחומים דיסציפלינריים נוספים.
לימודים בקורסי המכללה יזכו באקרדיטציה לתואר B.Ed.. יש לקבל יעוץ ואישור ממנהל המרכז ללימודי המשך לבחירת קורסים מתאימים לקבלת האקרדיטציה.
הקורסים במרכז פתוחים לכלל עובדי ההוראה והחינוך במערכות הפורמליות והבלתי פורמליות ומתקיימים, בדרך-כלל, אחת לשבוע.
גננות ומורים משתלמים יכולים ללמוד בקורס אחד או יותר, לפי אפשרויותיהם.
בכל הקורסים מוגבל מספר המשתתפים ולכן מומלץ להקדים ולהירשם.
שנת הלימודים האקדמית תשע"ב תיפתח בעז"ה ברוב הקורסים ביום ראשון כ"ה בתשרי תשע"ב (23.10.2011).
החופשות, במהלך השנה, צמודות לחופשות בתי הספר והגנים, על מנת להקל על ההורים המשתלמים. כמו כן, יש חופשה בין הסמסטרים.
סיום שנה"ל תשע"ב יהיה בע"ה בתחילת תמוז (יוני 2012).

הטבות למורים בשבתון

מורים בשבתון הלומדים במכללת "שאנן" את כל מכסת השעות (16 ש"ש) יהיו זכאים להשתתף ללא תשלום בקורסים נוספים באישור מנהל המרכז לימודי המשך, בהיקף של 4 ש"ש (112 שעות).

 

 זכאות לאישורים וגמולי השתלמות

הזכאות לקבלת גמולי השתלמות בקורסים הוא על-פי ההנחיות של משרד החינוך.
רֹב הקורסים מוכרים כלימודי "חובה" למורים בשנת שבתון.
צבירה של 112 שעות שמהן לפחות 56 שעות עם ציון, מזכה בגמול אחד.
הזכאות לקבלת אישורי גמול מותנית בהשתתפות סדירה בקורסים (נוכחות של לפחות 80% מסך כל השעות) ובהשלמת חובות הקורס על-פי הנחיות המרצה או מרכז הקורס.

יש להשלים את כל חובות הקורס עד סוף שנת הלימודים וזאת כדי לאפשר הזנת הנתונים למחשב משרד החינוך במועד הנדרש וקבלת האישורים לגמול, במועד.

יתכן ובמערך הקורסים ישולבו מספר קורסי העשרה המתאימים למורים בשבתון אך אינם מקנים גמול.

קבלת גמולים למורי "אופק חדש" תהיה עפ"י ההנחיות המעודכנות של משרד החינוך.